نجیب الرحمن شمال: احزاب جهادی واحزاب سیاسی کشور باید تفکیک شوند

 na

احزاب جهادی واحزاب سیاسی

کشورباید تفکیک شوند

احزاب سیاسی بالطبعه به دنبال تآثیرگذاری در دولت ها اند . یا به گفته یکی از دانشمندان ” حزب یک گردهمایی پایدارگروهی ازمردم است که دارای عقایدمشترک وتشکیلات منظم اندوبا پشتیبانی مردم برای بدست آوردن قدرت سیاسی از راه های قانونی مبارزه میکنند”.

معمولآ احزاب درهمه جهان دارای اصول ، اساسات، تشکیلات، ساختارها ، طرزتفکر( دیدگاه)، اهداف معین …. وغیره بوده که کتله ازمردم را بخاطر تحقق اهداف خویش بابرنامه مشخص دورهم جمع ودریک ساختارمنسجم میسازد. هرگاه به تاریخ نه چندان دور کشورخود برگردیم ، می بینیم که در شکل گیری احزاب افزون بر اوضاع داخلی کشور جو مسلط منطقوی و مناسبات بین المللی نیز عمیقا اثر داشته است . بخصوص با تشدید تضادها میان نیروهای سیاسی و دولت در دهه پنجاه که جنگ سرد جهان را به قطبین منقسم نموده بود نیرو های سیاسی داخلی بصورت طبیعی منقطب گردیدند.

احزاب دادخواه و روشنفکر (چپ) بمثابه جزیی از جنبش جهانی ضد سرمایه داری و استعمار از حمایت اتحاد شوروی بحیث یکی از دوقطب متضاد جهانی که در همسایگی کشور ما موقعیت داشت برخوردار بود. این احزاب با راه اندازی تظاهرات خیابانی َ اعتصابات ؛ شرکت در مبارزات پارلمانی و بهره گیری از تریبیون پارلمان و پیش کشیدن طرح ها و پیشنهادات مشخص برای حل دشواری های زندگی اجتماعی اقتصادی کشور ما و نقد مستند از سیاست و برنامه های دولت؛ دولت را تحت فشار معین قرار میدادند.

رهبران و فعالان احزاب دست راستی( جهادی) که نیز مانند احزاب چپی در نتیجه دهه دموکراسی (۱۹۶۳-۱۹۷۳) زمینه رشد یافتند؛ در ضدیت با تحولات ۲۶ سرطان ۱۳۵۲درکشور همسایه پاکستان پناهنده شده و فعالیت های مسلحانه ضد دولت افغانستان را از همانجا و با حمایت پاکستان راه اندازی نمودند.

کشورما افغانستان نظربه موقعیت چیوپولیتیک واستراتیژیک خویش وبا داشتن دست بالای مداخله گران ومتجاوزین در امور داخلی آن ، شاید ازجمله نادرترین کشورهای جهان باشدکه درمدت تقزیبا نیم قرن گذشته همه ساختارهای سیاسی از شاهی مطلقه تاجمهوری دموکراتیک ؛ امارت طالب ها ودولت اسلامی جهادی و دولت اسلامی دموکراتیک و غیره را آزمایش نمود.

ازهمه این دوره های تاریخی مردم ما برداشت هاوتصورات خودرا دارندکه درشرایط بحرانی کنونی به اساس همان برداشت ها درمورد همه این احزاب قضاوت مینمایند.این قضاوت ها و ارائه نظریات گاهی واقعآ دلسوزانه وبراساس فاکت ها ودلایل مستند صورت میگیرد که به نفع جامعه ومردم ما میباشد ، و اما گاهی هم یکجانبه وبه طرف داری از یک دیدگاه سیاسی ( معمولآ راست گرایی ) که ریشه درعقاید مذهبی مردم دارد-میباشد که معمولآ برای بعضی افراد خوش آیند نبوده و اکثرآ باعث ایجاد تشنج وحتی تقابل هم میگردد. اما مردم حق دارند که درمورد هرحزب وسیاسیون کشورشان نظریات معین خود را داشته باشند.

حال که کشورما درلحظات حساس وتاریخی خویش قرار دارد وبه اساس قانون اساسی کشور وقانون انتخابات حکومت باید آماده گی های لازم خودرا برای انجام این پروسه ملی – مردمی داشته باشد که البته باشفافیت کامل به انجام برساند، دیده میشودکه حکومت در بسامواردکوتاه آمده وبرتعهدات خویش با تآسف که پابند نمی باشد.

این کارشکنی و عدم تحقق قانون توسط حکومتداران باعث بمیان آمدن فاصله زیاد میان مردم وحکومت شده است. دراین حال ازنظرمن ، احزاب ما که فعلآ به احزاب سیاسی واحزاب جهادی تقسیم بندی شده اند ، با برخوردهای متفاوت به این پروسه می نگرند. طورمثال معمولآ از رسانه ها می شنویم که ” نماینده های احزاب سیاسی ؟؟ دفاتر کمیسونهای انتخاباتی را در این یا ان ولایت ویا هم در مرکز کشور بستند…….” .اما دراین اخبار برای شنونده ها واضح نگردیده است که کدام احزاب سیاسی ؟؟؟ ازسوی دیگروقتی تصاویری هم که از رهبران سیاسی یا نماینده های احزاب سیاسی به تصویر کشیده میشوند ، دیده میشود که همه چهره ها نمانیده ها یا رهبران جهادی دیروز اند که باوجود حفظ همه مقامهای دولتی و سوئ استفاده ازهمه امکانات همین حکومت، درحالیکه حتی یکنفرشان هم ازمقام دولتی خود استعفاء نداده اند به نماینده گی از احزاب سیاسی کشور دورهم جمع شده وگویا یک ائتلاف جدید را زیرنام “ائتلاف بزرگ ملی” تشکیل داده اند.

اعضای برجسته این ائتلاف معمولآ رهبران احزاب جهادی دیروز، قوماندانان جهادی ، اعضای برجسته حکومت فعلی ویاهم کسانی اندکه به نحوی از انحا درساختارهای دولتی حداقل سی سال گذشته کشور شامل بوده اندواکثرآ بخاطر حفظ منافع شخصی، گروهی ، زبانی ویاسمتی شان شعارمبارزه را سرمیدهند. ازنظراین قلم این امکان پذیرنیست که یک شخص هم عضوبرجسته حکومت برحال بوده وازهمه امکانات ونعمات آن برخوردارباشد ، ولی ازجانب دیگر علیه همان حکومت باشد وخودرا به اصطلاح اپوزیسیون حکومت هم بداند ، درهیچ کشوری از حهان چنین قانونی وجود ندارد. تاجاییکه دیده شده نماینده های این احزاب جهادی جهت حفظ قدرت دولتی ونفوذ شان در پارلمان کشور بیشتر به بهانه جویی هاپرداخته ، دروازه های دفاترانتخابات را بسته گویا انتخابات را تحریم میکنند وگاهی هم حتی حکومت را اخطار داده وبخاطر ارج نگذاشتن به خواستهای شان برای حکومت مهلت زمانی را هم قید مینمایند. سوالی مطرح میگرددکه آنان این توانایی ها را ازکجا بدست میآورند؟؟؟

آنان این توانایی ها را ازضعف حکومت فعلی و جمع آوری میلیونها دالرسرمایه های به بادآورده شان بدست آورده اند وحتی قادر اندکه به نمایش قدرت نظامی وبرخوردهای غیرمسئولانه هم متوصل شوند، چنانچه در یکشنبه هفته گذشته (9 سپتامبر ،به اصطلاح تجلیل ازهفته شهید) نیز مردم ما شاهد این حرکات تحریک آمیزدرشهرکابل بودندکه بدبختانه بازهم باعث تلفات وزخمی شدن مردم بیگناه وملکی ما گردید.

درحالیکه نظربه قوانین نافذکشور احزاب وسازمانهای دیگر روشنفکروتجددگرا هم فعالیت های قانونی دارند که متآسفانه حکومتداران فعلی کمترین توجه یی به آنان نموده اند ودرحالیکه تاحال هیچکدام شان از کوچکترین امتیازات وکمکهای مالی ومعنوی دولت برخوردار نشده اند، اما با ایجاد احزاب وسازمانهای مستقل همیشه در راه تحقق دموکراسی نو پای کشورکوشیده اند وباوجود مخالفت های سیاسی شان درمقابل سیاست ها نادرست حکومت وارائه انتقادات شدید، بدون بدست آوردن کدام امتیازی از دولت ، همیشه کنارحکومت استاده شده وبخاطربقای نظام نیمه دموکراسی و تحکیم قانونیت وعدالت ، طرح ها ونظریات معین ومشخصی را به سران حکومت هم ارائه نموده اند. این احزاب ملی –مترقی و روشنفگر با ایجاد شورای همکاری احزاب دارند فعالیت های خودرا همه روزه منظم ترساخته وبا جلب اعتماد میان مردم وهمدیگردریک فضای کاملآ دوستانه ورفیقانه به فعالیت های خود ادامه میدهند.

قابل تذکارمیدانم که یکتعداداین احزاب ، سازمانها ، شخصیتهای مستقل سیاسی ، نماینده های بعضی از احزاب سیاسی وجامعه مدنی افغانستان ، علمای کرام وتجارملی کشور دور هم جمع شده ودرزیر یک چترواحدساختاری بنام ” جبهه ملی مردم افغانستان ” را ایجاد و بحیث اپوزیسیون رسمی حکومت اعلان موجودیت کرده اند. درحالیکه برای همه رهبری واعضای این جبهه وهمه احزاب سیاسی ملی –مترقی وتجددگراء در راه تحقق آرمانهای انسانی شان ازخداوند بزرگ آرزوی موفقیت مینمایم ، از همه دست اندرکاران رسانه ها وشبکه های اجتماعی وخصوصآ از گرداننده گان محترم تلویزیون های کشور تقاضا مینمایم تا درمورد تفکیک شدن احزاب سیاسی و احزاب جهادی برای مردم معلومات همه جانبه ارائه بدارند . حتی درصورت لزوم با تدویر میزهای مدور ازنماینده های با صلاحیت این احزاب ویاهم نماینده حزب متحد ملی افغانستان دعوت بعمل بیآورند تا ایشان با ارائه اسناد وشواهد کافی ذهن مردم را در زمینه روشن بسازند. درحالیکه جامعه ما برای تحقق یکی از بزرگترین دستآورد دموکراسی یعنی انتخابات پا میگذارد، آرزومندم تااین پروسه ملی با شفافیت وطورعادلانه به پیش برود و مردم با رآی دادن به نماینده های واقعی شان وبخصوص به نسل آگاه ، متعهد وروشنفکرجامعه گامهای اساسی درجهت تفکیک احزاب سیاسی واحزاب جهادی هم بردارند.

موفق وسرفراز باشید

نجیب الرحمن “شمال ”                   23 سپتامبر2018 / مطابق اول میزان 1397

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.