نجيب الرحمن شمال : انتخابات پيشرو وشرايط كشور ما

na

دراین روزها که آوازه تدویر انتخابات شورای ملی (ولسی جرگه ) افغانستان برسرزبانهاست وسیمای شهرهای بزرگ وبخصوص پایتخت کشورما با عکسهای وپوسترهای خیلی بزرگ  نامزدان این انتخابات کاملآ تغییرکرده است ، تعدادی ازمردم شرافتمندما باوجود داشتن تجربه تلخ از انتخابات دوره قبل ( سال 2014) بازهم آماده شده اندتا پای صندوق های رآی دهی بروند وبه کاندیدان مورد نظرخود رآی بدهند. تقلب گسترده ایکه در دوره قبل توسط بعضی ازچهره های معلوم الحال ومعامله گران انجام شد ، نه تنها مردم وکشورما ، بلکه همه جهان را تکان داد که همه ما شاهد آن بودیم ، زیرا تقلبی به آن گسترده گی شاید در تاریخ انتخابات ها درهیچ یک ازکشورهای جهان صورت نگرفته باشد. اما شرایط برگذاری این دوره تا آن دوره گذشته نسبتآ تغییرکرده است. زیراهم کمیسیون مستقل انتخابات وارگانهای زیربط آن ، هم مقامات حکومتی وهم تعدادی ازاحزاب وسازمانهای سیاسی کشور خواستار تدویریک انتخابات نسبتآ  شفاف وبا تقلب کمتر را انتظار داشته و آرزو دارند تا با گذاشتن اولین سنگ پایه دموکراسی ( انتخابات مردمی ) راه را برای آینده درخشان کشورشان هموار سازند.ازجانبی هم زورمندان ، قوماندانان جهادی سابق، تعدادی از وکلای نابکار این دوره یا خودشان ویاهم یکی ازفرزندان یا اقارب نزدیک شانرا هم تشویق نموده اند تا خودرا برای اخذ کرسی های پارلمان آینده کشور نامزد کنند ومشوقین آنان با استفاده ازهرگونه امکانات دست داشته دولتی و اقتصادی فراوان از آنان وکمپاین های انتخاباتی شان پشتیبانی مینمایند . اما دراین میان تعدادی ازچهره های نو( مخصوصآ جوانان وزنان) ، اشخاص صادق و نماینده های متعهد بعضی از احزاب وسازمانهای سیاسی ملی – مترقی هم برای پارلمان آینده نامزد شده اند که اکثرشان ازامکانات مادی چندان خوبی هم برخوردارنمی باشند، ولی با اتکاء به اراده مردم وعزم راسخ جهت آوردن تغییرات درجامعه وارد کارزارهای انتخاباتی گردیده اند .

مردم ما هم درحالیکه از ادامه جنگ وزورگویی های افرادغیرمسوول ، چوروچپاول ، ظلم وستم ، انتحار وانفجار وادامه نا امنی ها به سطوح آمده اند، تصمیم گرفته اند تا باقبول هرگونه مشکلات وحتی خطرات جانی یکبار دیگر به پای صدوق های رآی بروند ونماینده های واقعی خود را برگزینند.اما ازطرفی هم زورمندان وصاحبان قدرت درتلاش اند تا با توصل به هرگونه حرکات ضد قانونی رآی مردم را بخرند تا بتوانند یاخودشان ویاهم نماینده های شان به این پیروزی دست یابند. کمیسیون انتخابات هم که ارقام ضد و نقیصی را درمورد تعداد ثبت نام شده گان یا رآی دهنده گان به نشرمیرسانند، توقع دارند که همه واجدان شرایط انتخابات باید در رآی گیری شرکت کنند.اما مردم ما وبخصوص احزاب سیاسی کشورمیدانندکه ارقام ارائه شده از جانب کمیسیون انتخابات دقیق نبوده وبنابرشرایط ناگوارامنیتی کشورهم نمیتواند دقیق باشد. قرارمعلوم تعدادزیادی از دفاترانتخاباتی درمناطق ناامن کشور یا بکلی بسته اند ویاهم باتهدیدهای جدی امنیتی ازجانب مخالفین حکومت مواجه اند. ازنظراین قلم هرگاه یک ثلثی از افراد واجد شرایط رآی دهی در انتخابات وآنهم درکشور مانند کشورما بتوانند رآی خودرا به خواست واراده خود وبدون کدام زور وتقلب داخل صندوق ها بریزند – خود یک دستاورد بزرگ برای همه ارگانهای مربوط ومردم ما بحساب میرود.

چنانچه همه میدانیم حتی در امن ترین و پیشرفته ترین کشورهای جهان هم باوجودیکه زمان انتخابات ازسالها قبل معین گردیده واسناد مربوط به رآی دهی ماه ها قبل ذریعه پست به آدرس های همه واجدان شرایط ارسال میگردد و روز انتخابات هم معمولآ دریکی از روزهای تعطیلی اخر هفته برگذارمیگردد ، ولی با آنهم همه رآی دهنده گان در این پروسه شرکت نمیکنند. اما نتیجه نهایی انتخابات با شمارش تعداد رآی دهنده گان وجمع بندی ارقام آن بحساب فیصدی در زود ترین وقت ممکن به اطلاع مردم رسانیده میشود. اما شرایطی راکه قانون برای برگذاری انتخابات پیش بین شده است قابل تغییر نبوده وبدون استثنا بالای همه بطور یکسان تطبیق میگردد. زیرا اگر در تطبیق قانون مصلحت های سلیقوی ، قومی ، زبانی ، منطقوی و یا سایر مسایل ارجحیت پیداکرد، در آنزمان است که جنجال ها بالا گرفته ونتایج قابل قبول برای همه از آن بدست نمی آید.

قراراخرین تصمیم ارگانهای انتخاباتی کشورما باوجودیکه مسئله بایمتریک سازی رای دهنده گان در روز برگذاری انتخابات کار نیکی شمرده شده وبرای تطبیق این پروسه ماشین آلات مدرن کمپیوتری هم باقیمت گزاف ازیکی ازکشورهای خارجی خریداری شده وبه همه ولایات و ولسوالی ها ارسال گردیده است ، مسئله تازه یی در میان آمد که گرفتن عکس برای خانم ها را به دلخواه خودشان گذاشتند – یعنی نشان انگشت خود را بگذارند واجازه عکس گرفتن برای شان نمیباشد. (بخاطرسنتی بودن جامعه ما ) .

وقتی زنانی در جامعه سنتی ما تحت چنین شرایط دشوارقرار دارندکه حتی گرفتن عکس برای شان قدغن شده باشد شاید گفته شود که ضرور نیست آنان اصلآ در روز انتخابات ازخانه های شان بیرون شوند وارگانهای انتخاباتی هم صرف روی ارقام جمع آوری شده تآکید نمایند ، اما برکیفیت کار ویا نتایج حاصله آز آن توجه ننماید. با اینکار، ما در واقع بازهم مصلحت ها را بر قانون ارجیحت داده ، زمینه تقلب را برای یکتعداد متخلفین میسر می سازیم.

زمینه سازی اینگونه شرایط غیر قانونی وعدم تطبیق یکسان  قانون بالای همه , سالهاست که باعث ایجاد فاصله میان مردم وحکومت شده ، زمینه های تقلب بیشتر را میسر ساخته واعتبار مردم را برای تطبیق پروژه های ملی ومردمی ازمیان برده است.

مردم ما دراین شرایط ناگوار درحالیکه خواستار برگذاری یک انتخابات شفاف وعادلانه میباشند، ازوکلای منتخب خویش بحیث قانون گذاران آینده کشور این توقع را نیز دارند تا از بی اعتمادی مردم کاسته وفاصله های ایجادشده میان مردم وحکومت را ازمیان بردارند . تطبیق یکسان قانون بالای همه اتباع کشور، اعاده حقوق مساوی میان همه اقوام ساکن کشور صرف نظراز تعلقات جنسی ، قومی ، زبانی ، سمتی ومذهبی ، تآمین صلح سراسری وتحکیم حاکمیت دولتی و حفظ افغانستان بحیث یک کشور آزاد، مستقل وبیطرف از خواستهای برحق مردم است تا وکلای شان باید جدآ این نکات را درنظر داشته باشند .وقتی هریک ما ازهرگوشه یی ویا به نماینده گی از قومی یا ملیتی صدا بلند میکنیم که ما خواستاربرگذاری انتخابات شفاف و بدون تقلب استیم وحکومت باید براین خواست ما جواب مثبت ارائه نماید ، پس درقدم نخست بایدخودما برای تحقق این آرمان بزرگ با حکومت وارگانهای امنیتی خویش همکاری نموده ، به دشمنان سوگندخورده خود فرصت ندهیم تا بااستفاده ازنام دین ، رسم وعنعنات پسندیده ویاهم سنتی خواندن جامعه ما درامور داخلی ما مداخله نموده ، در زمینه اشتراک زنان در انتخابات به بهانه های مختلف سنگ اندازی نموده و مانع تطبیق پروگرام های ملی ومردمی ما گردد. تاخودما دست بدست هم نداده و برای آوردن دموکراسی و آزادی واقعی دست وآستین بر نزنیم ، هیچ قدرت ونیرویی برای ما نه صلحی را تآمین کرده خواهد توانست ونه ارزوهای دیگر ما را برآورده خواهد کرد. در راه رسیدن به این خواست ها وآرزوهای نیک مردم ما برایشان آرزوی موفقیت وکامگاری مینمایم.

باحرمت

نجیب الرحمن شمال

دهم اکتوبر سال 2018 / مطابق 18 میزان 1397

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.