نجیب الرحمن شمال: نتایج انتخابات پارلمانی ما چگونه خواهد بود؟

 

IMG_3292

صفحه دیگری در دموکراسی نوپای افغانستان رقم خورد. بتاریخ 28 و 29 میزان سال 1397 / مطابق 20 و21 اکتوبر سال 2018 میلادی جهان شاهد برگذاری یک انتخابات دیگر درکشورمابود ( البته به استثنای ولایت غزنی و تاخیر در انتخابات در ولایت کندهار که سر انجام بتاریخ 7 عقرب 1397 مطابق 29 اکتوبر 2018 در ولایت کندهار هم به راه افتاد ). گرچه این انتخابات بایدحداقل سه سال قبل ازاین تاریخ تدویر می یافت، ولی بنابرعوامل مختلف وبخصوص شرایط ناگواروشکنند امنیتی از یک سال به سال دیگری به تعویق افتاد.

درقدم نخست تدویر این انتخابات ازجانب نیروهای مسلح مخالف حکومت مورد تهدیدهای جدی قرارداشت و دشمنان مردم اعلام داشته بودند که با راه اندازی هرگونه حملات انتحاری وخرابکارانه مانع مردم خواهندشدتا دراین پروسه ملی سهم گیرند. اما مردم شجاع وتشنه به صلح وآزادی افغانستان که تازه برای رشد دموکراسی در کشور مبارزه میکنند بدون در نظرگرفتن تهدیدهای دشمن ،ازهمه اقوام وملیتهای مختلف کشوریکبار دیگربه این کار دشمنان میهن با آواز بلند و وحدتخواهانه نه! گفتند واز آغازین ساعات همان روز عقب دروازه های مراکز رآی دهی صف های طویل بستند، که خود نمونه بارزی از شهامت ودلیری آنان بود. مردان ، زنان وبخصوص جوانان آگاه و واجد شرایط ،رآی خودرا که حق مسلم شان بود استعمال کرده وبه کاندیدای مورد نظر خویش رآی دادند و به نتایج این انتخابات نسبت به گذشته کمی مطمین تر بودند. یعنی در یک کلام میتوان گفت که مردم ما دین ایمانی ، وجدانی ووطنپرستانه شانرا اداء کردند وبا وجود تهدیدات امنیتی، باقبول هرگونه قربانی پای صندوق های رآی رفتند. اما ارگانیکه بازهم دراین پروسه ناکام ماند – همانا کمیسیون مستقل انتخابات وهمه دفاتر مربوط به این ارگان در سرتاسر کشوربود. شاید همه پروسه ناکام نبود، ولی اکثرآ با تقلب های گسترده و دستبردهای فراوان همراه بودکه خود کارمندان این عرصه بارها به نارسایی ها اشاراتی داشته ،از مداخلات مقامات ارشد دولتی در کار انتخابات پرده برداشتند وگفتندکه اینبارنیزدربعضی نقاط کشور بشمول پایتخت تقلب هایی توسط زورمندان صورت گرفته که انجام این اعمال ضد قانونی با تآسف بازهم مایه نگرانی وناامیدی مردم ما گردیده است. .درجریان روز اول بسیاری ازمراکز انتخاباتی حتی درپایتخت کشور به وقت معین باز نشدند و مردم بشمول آقای سروردانش- معاون اول رئیس جمهور ساعت ها انتظارکشیدند تا کارمندان نازدانه دفاتر رآی دهی سرکار حاضرشدند. وقتی دفاتربا ضیاع وقت بازشدند باز هم اسنادلازم برای شروع کار موجود نبود، یا اسم های ثبت شده رآی دهنده گان در دفاترموجود نبود، یا مواد اساسی هنوز دراختیارکارمندان قرارداده نشده بود، ودر اکثر حالات ماشین های انگشت نگاری وکمره های عکاسی آنها کارنکرد ویاهم کارمندان نتوانستند بصورت درست ودقیق از آنها استفاده نمایند……. و ده ها پرابلم دیگر . چنانکه تاامروز بیشتراز یازده هزار شکایت ازجانب رآی دهنده گان ویاهم ناظرین ستادهای انتخاباتی بشکل مستندوتصویری ثبت دفترکمیسیون شکایات انتخاباتی گردیده است که فکرنکنم دریک زمان خیلی زود وکوتاه به همه آنها رسیده گی لازم صورت گیرد.

چرا اینهمه مشکلات وپرابلمها بوجود آمد ؟

درقدم نخست تعداد اصلی کارمندان حرفوی که دربخش انتخابات تجربه کافی داشته باشند تا امروز درافغانستان تربیت نشده اند، همه مسئولین وبخصوص رهبری امروزی این کمیسیون ها بنابرمصلحت ها یا زد وبندهای قومی وسیاسی برای انجام این مسئولیت های بزرگ گماشته شده اند . اعضای این کمیسیونها وتقسیم وظایف شان تاهنوزهم تکمیل نیست. زد وبندهای قومی ، زبانی ، منطقوی ، تنظیمی وسیاسی هنوزبرفضای این کمیسیونها حاکمیت دارد که خود استقلال و خود اردایت آنها را زیرسوال برده است. زورمندان وکارمندان بلندرتبه دولتی بخاطررسیدن به اهداف شان ویاهم موفق ساختن کاندیدان معین خود در پارلمان آینده ، دست بالایی درتقلب داشته ودارند.

ازنظراین قلم رفتن به این پروسه های ملی – مردمی بااینهمه عجله وبدون آماده گی های لازم در پرنسیب کار درستی نبود . درست است که نهادهای تمویل کننده این پروسه جهت نمایش به مردم دنیا تلاش دارند که همه نواقص ، اشتباهات ، کشتار وحتی ترورشخصیتهای برجسته سیاسی ونظامی کشور مارا پرده پوشی کرده وبه اصطلاح درچشم مردم خاک پاشیده ونمایش بدهند که آنان برای تقویه پروسه دموکراسی درافغانستان تلاش دارند ، اما خوشبختانه مردم ما و همه جهانیان امروز میدانند که انکشاف همه قضایا در کشور ما برعکس ادعا های آنان است. طور مثال صرف به چندنکته کوتاه در مورد همین پروسه انتخابات اشاره مینمایم :

1- تربیت پرسونل کافی ومسلکی به زمان بیشتری ضرورت دارد، یعنی نمیشود آنها را در ظرف یکی دو روز آماده کار ساخت و شامل پروسه کرد. چنانچه بکارگیری دستگاه های بایمتریک در آن زمان کوتاهی که به تدویر انتخابات باقی مانده بود، اصلآ امکان نداشت که همه کارمندان مراکزانتخاباتی طریق استفاده درست از ان دستگاه هارا فرا بگیرند وبدون کدام مشکل پروسه را به پایان ببرند.بدین لحاظ بودکه دربیشتراز هشتاد درصد مراکز انتخاباتی ازاین دستگاه ها بصورت درست استفاده نشد ومعلومات بدست آمده ناچیز حتی به کمک این دستگاه ها ذریعه انترنیت به بانک اطلاعاتی کمیسیون مستقل انتخابات ثبت نشد، درحالیکه پول گزافی برای خریداری آنها پرداخته شده بود.

2-صندوق ها به بهانه انتقال به ولسوالی ها وسایرمراکز انتخاباتی ازمراکزولایات کشیده شده ودر مسیر راه به جاهای نامعلوم برده شده وتوسط متقلبین به نفع یک کاندیدمشخص پرشده ودوباره به مرکز انتقال داده شده است.

3-تقلب هم به اشکال مختلف وجود داشت ، تعدادی ازنامزدان برای اخذ رآی به نفع خویش، برای رآی دهنده گان مبالغ هنگفت پول پرداخت کردند.

4- بنابرعدم تآمین امنیت درست کاندیدان ، حدود ده تن شان درمرکز ونقاط مختلف کشوربه قتل رسیدند وحتی مانند رفیق جبارقهرمان درآخرین روزکمپاین انتخاباتی عمدآ ترورشدند و شادروان جنرال عبدلرازق قومندانی امنیه کندهار ، جنرال مومن رئیس امنیت ولایت کندهار وهمچنان قوماندان زون جنوب غرب ناجوانمردانه به شهادی رسیدند . روح همه این شهدا شاد ویادشان گرامی باد! دراثرحملات وحشیانه وانتحاری دشمن بازهم تعدادی ازمردم ما اعم از زنان ، مردان وجوانان جام شهادت نوشیدند. همه این ناهنجاری ها ناشی ازعدم آماده گی های لازم کمیسیونهای انتخاباتی و عدم همآهنگی میان ارگانهای کشفی وامنیتی کشوربخاطرتآمین امنیت لازم برای این پروسه ملی بود.

اما از یکطرف چون این انتخابات برای باراول تحت نظرخود افغانها وبدون کمک نیروهای خارجی (ناتو) صورت گرفت، خود یک دستآورد بزرگ برای همه مردم ما بود، واز جانب دیگر این اصلآ یک پروسه اماده سازی کمیسیون انتخابات ونیروهای امنیتی کشور برای انتخابات ریاست جمهوری سال اینده کشورنیز بشمار آمده میتواند. امیدوارم تا رسیدن زمان تدویرانتخابات سال آینده نواقص وکمبودی هاییکه درجریان این انتخابات شورای ملی بود در سال آینده تکرار نشوند. درخاتمه به این نتیجه میرسیم که نتایج بدست آمده از این انتخابات سراسیمه و باعجله بادرنظرداشت شمه یی از مشکلاتی که دربالا ذکرشد، شاید روند انتخابات سال 1397 مورد قبول وتآیید مردم ما واکثریت کاندیدان نباشد، زیرا امکان زیاد وجود داردکه یکتعداد افراد زورمند ، نماینده های جنگ سالاران ، قانونشکنان و قوم ستیزان بازهم وارد پارلمان شوند وانسانهای متعهد، وطنپرست وچیزفهم یکبار دیگر به حاشیه رانده شوند. دراین صورت یکباردیگر اعتبارمردم نسبت به انتخابات ودموکراسی نو پای کشورما خدشه دار شده وفاصله میان حکومت ومردم بیشترازپیش اضافه خواهدشد که در آنصورت نه برای حکومت ونه هم برای کمیسیون مستقل نتخابات و نه هم برای سازماندهنده گان و حامیان خارجی انتخابات کار شایسته یی خواهد بود. به گفته معروف که میگویند ” کجا عاقل کندکاری که بار آرد پشیمانی ” ، به آرزوی آنکه دولتمردان ومسئولین امورکشورما ازهراشتباه وکارهای بدون تدبیرخویش درسهای بزرگ آموخته ، در اینده ها موجب ایجادچنین بی اعتمادی مردم وفاصله گرفتن آنان از حکومت نشوند.

باحرمت

نجیب الرحمن شمال

29 اکتوبر 2018 / مطابق 7عقرب 1397

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.