نجیب الرحمن شمال: احترام به اراده سیاسی افغانها ضمانت برگشت به صلح

 

IMG_3292

دراین روزهای اخیرمسئله تآمین صلح وثبات نسبتآ دایمی یکباردیگرسرخط اخبار کشورما ویکتعداد کشورهای دیگر را تشکیل میدهد. تغییرسیاست وموضعگیری های جدید درباره این موضوع باآغاز سفرهای نماینده های کشورهای مختلف چه درداخل کشور وچه هم در بیرون ازکشورما گره خورده است. بطوراخض سفرهای متعدد اقای زلمی خلیلزاد که اخیرآ بحیث نماینده خاص آقای دونالدترامپ – رئیس جمهورایالات متحده امریکا برای صلح افغانستان توظیف گردیده اند ، بیشترازهرزمان دیگرداغ وداغ ترشده است. ایشان ضمن سفرها دیدو وادیدهای مسلسل بایکتعداد از نماینده های طالبان، سران حکومات کشورهای عربی ، رئیس حکومت افغانستان آقای اشرف غنی ، داکترعبدالله – رئیس اجرائیه حکومت ویکتعداد ازشخصیت های دیگرانجام داده اند. نتایج این ملاقات ها باوجودیکه از یکطرف برای مردم نسبتآ امیدوارکننده بوده است ، اما از جانب دیگر سوال برانگیزهم بوده است. زیرا بعضی از مقامات دولتی ومنجمله نماینده گان مردم درپارلمان کشور وبعضی از شخصیتهای دیگر زبان به شکوه وشکایت گشوده از اطلاع نداشتن پلانهای جناب خلیلزاد درامر آوردن صلح گلایه داشته اند . به همین منوال نماینده های بعضی از احزاب سیاسی کشورهم درمورد سفرها و ملاقاتهای اخیر ایشان سوالاتی رامطرح نموده اند . ازهمان اول چنین شایعاتی وجود داشت که جناب خلیلزاد ازجانب رئیس جمهور امریکا توظیف شده اند تا درکمترین زمان پلانی برای ختم جنگ افغانستان را ترتیب نمایدکه مورد قبول همه جوانب جنگ درداخل کشورما باشد. واضحآ معلوم است که امریکا بالاخره ناکامی حضورنظامی خود در افغانستان را باید پذیرفته باشد واز آنجاییکه دولت امریکا تحت فشار های شدید مردم واحزاب سیاسی آن کشور قرارگرفته است ، به هرقیمتی که باشد باید راه های بیرون رفت ازاین معضله را که ازجمله طویل ترین وپرمصرف ترین جنگها برای امریکا بوده است – جستجو نماید. به همین دلیل این سفرها مورد توجه همگانی قرارگرفته وحتی تصمیم برآن است که مخالفین دولت (طالبان) یاشامل قدرت دولتی گردند ویاهم نظربه استدلال امریکا بخاطرختم جنگ قسمت هایی ازکشور را دراختیار آنان قراردهند. درصورت طرح دومی که عبارت ازواگذاری چند ولایت برای طالبان خواهدبود وضع ازاین هم پیچیده ترخواهدشد، زیرا با تطبیق این طرح همه کسانیکه آرزوی خود مختاری را درسرمی پرورانند، شاید سایرمناطق کشور را دراختیار خویش قراردهند که درآنصورت وقوع دوباره جنگهای خانمانسوز داخلی میان گروه های متخاصم دوراز امکان نخواهدبود. بدین لحاظ جهت جلوگیری از بدترشدن اوضاع داخلی کشور و رفتن بیشتر بسوی پرتگاه نیستی بایدطرفین حکومت ومخالفان آن به یک راه حل منصفانه وقابل قبول برای همه به توافق کلی برسند، درآنصورت هم ازتشدید جنگها جلوگیری بعمل خواهد آمد ، وهم مسئله استقلال وتمامیت ارضی کشور زیر سوال نرفته وموضوع برگشت دوباره صلح به سرتاسرکشور را میتوان ازیک موضع بسیارقوی با نیروهای نظامی خارجی وهمه کشورهای حمایت کننده آنها مطرح بحث قرار داد. هرگاه موضوع تآمین صلح وثبات دایمی ازیک موضع قانونی ، ملی، مشترک وبسیارقوی باسایرجهان مطرح نگردد ، بازهم نتایج اینهمه سفر ها و ملاقات ها ضرب صفر شده مانند سالهای گذشته ” روی یخ نوشتن وزیر آفتاب قراردادن ” خواهدبود. عدم رسیدن به یک توافق کلی و منطقی نه تنها برای خود افغانها، بلکه برای جامعه بین المللی وهم پیمانان نظامی شان هم یک ضربه مهلک وکشنده خواهد بود که جلوگیری از بوجود آمدن بحران عظیم بشری را هیچ یک از طرفین درکنترول خود نخواهند داشت.

بالاخره بعدازمدت تقریبآ دوهفته نتیجه سفرهای اخیر وپلانهای آوردن صلح ومذاکرات بین افغانها و طالبان که از جانب آقای خلیلزاد پیشبرده میشود بیشتر ازپیش افشاء گردید که آنهم عبارت از تحت فشار قراردادن حکومت آقای غنی برای ایجاد یک حکومت موقت، یا تدویر کنفرانس بین المللی به سطح “بن ” ، تدویر لویه جرگه ودر آخر الامر به تعویق انداختن انتخابات ریاست جمهوری کشور در سال اینده میلادی میباشد. فکرکنم که این بازی های تکراری امریکا بخاطرتعیین سرنوشت جنگ درکشورما دیگر کهنه شده وراه حل منطقی معضله افغانستان نمیباشد. زیرا درانتخابات گذشته ریاست جمهوری همه دیدیم که با رآی مردم چگونه بازی شد وایالات متحده امریکا برای رسیدن به اهداف استراتیژیک خویش درکشور ما نتیجه را عوض کرده ، شخص موردنظرخودرا برخلاف همه احکام سریع قانون اساسی وقانون انتخابات کشورما براریکه قدرت نشانده ویک حکومت غیرقانونی را بر مردم ما تحمیل کرد که باوجود سپری شدن تقریبآ چهارسال عمر آن حکومت به اصطلاح دوسره نتوانست درهیچ عرصه یی موفق باشد. گرچه تعدادی از دست اندرکاران تشکیل حکومت به اصطلاح “وحدت ملی ” متوجه مبرمیت موضوع بودند وبخوبی درک میکردند که تشکیل چنین یک حکومت درتاریخ کشورما سابقه نداشته وشایدهم نتایج نامیمون چنین حرکت را هم خوب میدانستند، ولی بخاطرختم جنگ وتحکیم وحدت ملی میان همه اقوام وملیتهای کشور به اصطلاح آن جام زهر راهم سرکشیدند . اما باگذشت اندک زمانی به اثبات رسیدکه نه سران حکومت جدیدآ تشکیل شده ، ونه هم ایالات متحده امریکا هیچکدام شان اراده سیاسی برای حل وفصل قضایای ملی وسیاسی کشورما وبخصوص برای خاتمه دادن به جنگ وخونریزی نداشته و هیچ پلان واقدام عملی یی را برای مهارکردن جنگ وتآمین وحدت ملی میان مردم روی دست نداشته ، بلکه سران حکومت بیشتر مصروف نفاق وتفرقه افگنی توسط تیم های کاری خود میان مردم شده ، کوچکترین احترامی به اراده سیاسی مردم ما وخواستهای برحق شان قایل نشدند.

حالاهم بدبختانه می بینیم که همان بازی یکباردیگر ازسرگرفته شده وامریکا با برگزیدن آقای خلیلزاد ( جان کری دوم ) به صفت نماینده خاص رئیس جمهورامردیکا برای صلح افغانستان ، او راموظف نموده است تا اینبارهم منافع ملی و استراتیژیک امریکا را درنظر داشته معضله جنگ افغانستان را یکطرفه نماید. درحالیکه بعداز تدویر انتخابات مملو از تقلب وپرسرو صدای شورای ملی کشور دراخیرماه میزان سال روان ،حکومت افغانستان باصدور اعلامیه رسمی تدویربموقع انتخابات ریاست جمهوری کشور را درروشنایی احکام قانون اساسی کشور اعلام داشته وحتی تاریخ ( 30 حمل سال1398) را روزبرگذاری انتخابات ریاست جمهوری کشور اعلان کرد. دراین میان ائتلاف ها واحزاب سیاسی کشورهم با استقبال ازاین اقدام حکومت حتی رآی زنی ها درمورد معرفی نامزدان احتمالی شان به پست ریاست جمهوری آینده کشور را نیز روی دست گرفتند. اما باپیشرفت پروسه ملاقات ها و دید و وادیدهای آقای خلیلزاد با نماینده های طالبان، سران حکومت وبعضی از شخصیتهای دیگرسناریوی برگشت صلح به کشوردرتفاهم بیشتر بانیروهای مسلح مخالف دولت (طالبان) کاملآ دگرگون شده وایالات متحده امریکا بازهم بدون احترام گذاشتن به حق خود ارادیت واراده سیاسی مردمان کشورما ، درنظر دارد تا برای رسیدن به اهداف خویش حتی با شامل ساختن نیروهای مخالف در داخل دستگاه حکومت ویا سپردن بعضی از ولایات کشور برای آنان زمینه مداخلات بی شرمانه کشورهای همسایه ما را درامور داخلی کشورما بیشترازپیش میسر بسازد . تصمیم ایالات متحده امریکا مبنی بر به تعویق انداختن انتخابات ریاست جمهوری آینده کشور که در روزنامه ” وال استریت ژورنال” به نشر شده وپرده ازپلانهای پشت پرده امریکا برمیدارد واکنش سریع احزاب سیاسی ، اءتلاف ها وسایر شخصیت های تآثیرگذاردرمسایل افغانستان را برانگیخته وحتی بعضی از آنان این تصمیم امریکا را به خیانت ملی علیه اراده وتصمیم مردم افغانستان تلقی کرده اند. اما درعین حال اشخاص نزدیک به آقای کرزی- رئیس جمهورپیشین کشور که درارتباط مستقیم وآشکار با طالبان قرار دارند ، ادامه مذاکرات به اصطلاح صلح را نسبت به تدویرانتخابات ریاست جمهوری آینده کشور ترجیح میدهند که خود نمونه آشکارازپشتیبانی دشمنان و داشتن دست بالای کشورهای همسایه ما را بوضاحت به نمایش میگذارد .

ازنظراین قلم شکست ننگین نیروهای ائتلاف بین المللی و در رآس ایالات متحده امریکا در جنگ کشورماکه به بهانه مبارزه علیه نیروهای القاعده وطالبان آغازگردیده بود و هجده سال تمام است که دوام دارد و بیشتراز نه صد ملیارد دالر(900 ملیارد) دالرامریکایی وبه هزارها تن تلفات انسانی را درپی داشته است، لکه ننگ بزرگ برای همه این نیروها درسطح جهان خواهد بود.زیرا این نیروهای نظامی با وجود داشتن مدرن ترین وسایل جنگی زمینی وهوایی و نیروهای قابل ملاحظه نظامی ، اصلآ اراده یی برای مهارکردن نیروهای افراط گر ودهشت افگن نداشتند وبا بسیار پر رویی آرمانهای پاک ومقدس مردم عذابدیده مارا به باد تمسخر گرفتند. به همین دلیل است که آنان بجای تآمین صلح وثبات برای مردم وکشورما- جنگ بیشتر، تلفات بیشتر ، آواره شدن ها وصدها مصیست دیگر را به ارمغان آورده اند، و اما هیچ زمانی درفکرآن نشدند که احترام نگذاشتن به اراده سیاسی وخواست برحق مردم ما باعث لطمه زدن به حیثیت وآبروی خودشان در سطح بین المللی گردیده است وحال درتلاش اند تا بااستفاده از هروسیله ممکن پای خودرا ازاین بازی خطرناک بیرون بکشند و مردم ما را یکباردیگر اسیرنیروهای عقب گرا و کوردلان تاریخ نموده ، کشورما را باز به لانه بزرگ تروریستان بین المللی مبدل نمایند . فقط یگانه راه نجات کشور ومردم ما احترام گذاشتن به خواست واراده سیاسی خودشان ودادن حق تعیین سرنوشت شان بدست خودشان خواهد بود. زیرا طی مدت تقریبآ نیم قرن این ملت مظلوم رنج کشیده ، تحت یوغ ستم وعذاب ابرقدرتهای شرقی وغربی نفس کشیده که دیگر هرگز توان بردن این بار بزرگ غم واندوه وبخصوص ادامه جنگهای نیبابتی کشورهای همسایه را در دورن خانه مشترک شان ندارند. سازمانهای بین الماللی جهان نیز بادرنظرداشت شرایط خاص کشورما باید زمینه های گفتگو وپیشبرد روند صلح را تحت رهبری و مالکیت خود افغانها باحفظ خود ارادیت مردم ما جدآ در نظرداشته ، به همکاران خوب وبیطرف برای مردم ما تغییرموقعیت دهند.

 

باحرمت

نجیب الرحمن شمال

16 نوامبر2018 / مطابل 25 عقرب 1397

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.