نجیب الرحمن شمال : ادامه ترور ووحشت در عدم مسوولیت پذیری

IMG_3292

خواستم نکاتی چند پیرامون حمله تروریستی روزسه شنبه گذشته مورخ 29 عقرب سال 1397 / مطابق 21 نوامبر سال 2018 میلادی در شهرکابل بنویسم. درحالیکه مانندهمیشه خودرا دراین ماتم بزرگ مردم ماشریک میدانم وبرای شهدا بهشت برین وبرای مجروحان حادثه المناک شفای عاجل تمنا مینمایم ، باید یک حقیقت روشن را که من همیشه درنوشته های خود انعکاس داده ام ، یکباردیگر بگویم که ترور، دهشت، آدمکشی و جنایت که مبداء اساسی شان درپخش وتبلیغ اندیشه های افراط گرایی مذهبی قرار دارد به هیچوجه قوم ، زبان ، ملیت ، سمت وحتی مذهب را نمی شناسد وبه هروسیله ممکن باید افغانهای ما کشته شوند وفامیلهای شان باید در گلیم غم واندوه عزیزان شان بنشینند. ترور و وحشتی که امروز در سرزمین ما جریان دارد همیشه نیابتی بوده وبه کمک وپشتیبانی کشورهای مختلف جهان طرح ، تنظیم ورهبری میشود. زیرا هیچ انسان وطندوست ومتعهد بخاطر داشتن یک کشور آزاد ومستقل دست به چنین اعمال خلاف انسانیت نزده ومرتکب چنین خیانتی درحق مردم خود نمیشود، به جز مشتی از خودفروخته شده گان واجیران کشورهای بیگانه. حمله تروریستی اخیر درشهر زیبای کابل یکباردیگر اینرا به اثبات رسانید که حتی علمای دینی کشورما که بخاطراشتراک دریک محفل بزرگ دینی (میلادالنبی) دورهم جمع شده ومصروف دعاونیایش به دربار خداوند بودند ، ازشر این چنین حملات تروریستی در امان نبوده ، حتی در همان محافل دینی هم موردآماج وانفجار تروریستان قرارمیگیرند. درست است که ما وهیچ فردی ازهموطنان ما خواستارآن نیستیم که حتی بینی یک هموطن بیگناه ما به ناحق خون شود، چه رسد به اینکه درچنین یک عمل فاجعه باربه قتل برسند ،اما دیده شد که خود همین به اصطلاح علمای دینی ما از امکانات تبلیغاتی ایکه برای شان مسیراست ، بخاطر روشن شدن اذهان مردم شاید استفاده درست نکرده باشند. همه به تکرار شاهد نشرفلم ها وسخنرانی های تعدادی از همین علمای دینی غیرمسئول در رسانه ها وشبکه های اجتماعی بوده ایم که ایشان به اصطلاح جهاد علیه حکومت و مردم ما را بنابر دستوربیگانگان روا پنداشته وعلیه کسانیکه این اقدام شانرا تقبیح میکنند – حکم کفروالحاد را صادر کرده اند. بدین معنی که از تریبون های مساجد ما بنابرعدم کنترول ارگانهای مسئول دولتی از این اماکن مقدسه همیشه علیه نظام وحکومت تبلیغات خصمانه صورت گرفته واین پروسه بدبختانه که هنوزهم جریان دارد. اینگونه اشخاص مفسد واستفاده جو (تندروان مذهبی ) ازاحساسات پاک دینی مردم ما وبخصوص جوانان سوء استفاده کرده ، با شستشوی مغزی وتبلیغات زهرآگین علیه نظام ، تعدادی از آنها را گمراه کرده و به خودکشی ، انتخار وانفجار تشویق مینمایند] درحالیکه خودشان درگوشه یی نشسته وکشتار بیگناهان را نظاره کرده واز آن لذت میبرند.

وقتی به ویدیویی که ازطریق فیسبوک ها رسانه یی شده ویکی از مولوی صاحبان که خودش جیره خورهمین حکومت و معاش خورحامیان بین المللی شان است در اجتماع بزرگی ازمردم دریکی از مساجدکشورچنین درافشانی میکند ” باور داشته باشیدکه درخت مقدس اسلام به خون آبیاری شده وبه خون نگاه میشود…” وتعدادی ازشاگردان ناخلفش که آنجا نشسته اند با سردادن نعره تکبیر” الله اکبر” حرف های بی اساس جناب مولوی صاحب را تآیید کرده و او را تشویق میکنند تابیشترجوانان را احساساتی بسازد ، او درجای دیگری دهان بازکرده وچنین میگوید ” آنانیکه از تریبون ها وتلویزیون ها ازکمونست ها دفاع میکنند- و اگرهرکدام شما این خائنین را به قتل برسانید به ولا قسم که شما ها غازی استید…. وباز هم نعره های تکبیر…..” .

شخصآ نمیدانم که این قتل وکشتارها بخاطر زنده نگهداشتن به اصطلاح این درخت اسلام تا چه زمانی ادامه خواهد داشت ؟ آیا دراین شرایط قرن بیست ویکم که همه مردم آرزوی صلح وامنیت را درهمه نقاط دنیا در سرمی پرورانند، معنی ومفهوم جهان گشایی اسلام در قرن چهاردهم را با راه اندازی چنین حملات خونبار ادامه باید داد؟؟؟ چنین ویدیوهای افراط گرایان مذهبی در رسانه ها خیلی زیاداست. آیا کدام کسی دیگرازاین به اصطلاح علمای دینی روزی ایستاده شده و جلوسخنان قهرآمیز وتشویق به خونریزی وکشتار چنین نوکرهای حلقه بگوش کشورهای همسایه را گرفته وعلیه آنان کوچکترین اقدامی کرده اند؟؟؟ نخیر ، هرگزچنین کاری ازجانب هیچکدام انان ویا ارگانهای مربوطه دولتی صورت نگرفته است. درحالیکه بارها ودرمواقع مختلف صدای مردم بگونه های مختلف بلند شده واز به اصطلاح همین علمای دینی خواسته اند که موضعگیری معین شانرا به اساس احکام شرعی در مورد ترور، آدم کشی وسایر جنایات باصراحت اعلان نموده واین اعمال تروریستی را محکوم وآنرا حرام اعلان کنند. ولی با دریغ که باطولانی شدن این جنگهای نیابتی وقوی شدن دشمن، علمای دینی کشورما ازاینکار همیشه اباء ورزیده اند، تا اینکه این مصیبت خانمانسوز دامان خودایشان را هم گرفت.

جالب برایم این بود، وقتی مصاحبه سازماندهنده اصلی این همایش ومسئول سالون را ازطریق تلویزیون طلوع تماشا میکردم که هردو از آن حادثه المناک جان بسلامت برده اند، به این باور رسیدم که هم جناب مفتی صاحب معظم که مسئول یکی از موسسات تعلیمی شخصی دینی استند و هم مسئول سالون اورانوس دراین شرایط ناگوار امنیتی وتهدیدهای دشمن بدون هماهنگی با ارگانهای امنیتی وپولیس دست به این اقدام زده وتعدادی از هموطنان ما را بخاطربزگداشت از میلاد النبی به این سالون بزرگ دعوت نموده بودند که در آنجا چنین فاجعه المناک رخ میدهد. قرار آخرین گزارشات از رسانه های کشور ( اخبارطلوع نیوز) موسسه دینی ایکه بنابرابتکارجناب مفتی صاحب طی چندین سال درکابل فعالیت دارد، درهیچ یک از ارگانهای دولتی ومنجمله وزارت عدلیه کشور ثبت وراجستر نبوده، وخود جناب مفتی صاحب یکی از طرفداران سرسخت طالبان بوده ودرهرهمه سخنرانی های خود از تسلط بیشتراز شصت درصدی حاکمیت طالبان برقلمروکشوراستقبال نموده وبه نفع آنان تبلیغ نموده است.همچنان یکی از همکاران دیگرشان هم که روانه این محفل بود، بنابرعوامل نامعلومی ازنیمه راه برگشت نموده وبعدآ ازوقوع انفجاردرآن سالون مطلع میگردد. ( از همه جوانب این فضیه باید بررسی دقیق وبی طرفانه صورت گیرد.)

ازنظرمن خود این هر دو جناب شریک اصلی این جنایت بوده و درصورتیکه محکمه عدل و انصافی درکشورما وجود داشته باشد ، خود جناب مفتی صاحب ومسئول سالون هردو باید محاکمه شده وبه جزای اعمالش برسند. زیرا هردو نفرمسئول و بخصوص مسئول سالون درکاروتجارتی که دارند روزانه به هزارها دالر بدست میآوردند وازاین درک به مولتی میلیونرها مبدل شده اند. چنانچه در همه جهان این رایج است این وظیفه مستقیم خود مسئولین سالون هاست که برای تآمین امنیت چنین محافل رسمی ویا محافل شخصی مردم باید گاردهای ویژه امنیتی داشته باشند. پولیس ما که درشراطی ناگوارفعلی مسئولیت های بزرگ دیگر امنیتی وحتی اشتراک مستقیم در جبهات جنگ را دارد ، به هیچ وجه نباید مصروف نگهداری چنین سالون های بزرگ ولوکس باشد. تمام تجهیزات نظامی این گاردهای امنیتی باید طی قراردادهای معین از ارگانهای امنیتی دولتی خریداری شده ، پول تمام مصارفات ومعاشات آنرا بایدخود مالکین همین سالون ها بپردازند. درست است که پولیس ضامن امنیت جان ومال مردم است ، اما اینگونه تجارت ها که سرمایه آن صرف درجیب چندنفر مفتخوارمی ریزد وعاید سرشاری از این بابت بدست میآورندو درحالیکه ازاین درک حتی مالیاتی هم برای دولت نمی پردازند ، اگر مخارج ومصارف تآمین امنیت شانرا خود بپردازند ، صرف در آنصورت است که نظم وکنترول بیشتر براین گاردهای امنیتی می داشته باشند وازوقوع چنین حوادث خونین هم جلوگیر بعمل میآید.

وقتی ترور ، وحشت و آدمکشی یانسل کشی دیگری سرحدی را نمی شناسد وهمه را باداشتن عقاید مختلف، رنگ وپوست مختلف، قوم ونژادمختلف ، دین ومذهب مختلف ، منطقه وزبان مختلف ، بگونه یکسان مورد حمله قرار میدهد و مردم ما دیگر درهیچ نقطه یی از این خاک مصئون نبوده و آرامش ندارند، دیگر برمردم ماست تا هرچه بیشتر متحدو یکپارچه شده ، در راه مبارزه مشترک علیه انواع این بدبختی ها و مصیبت ها ، ترور ودهشت افگنی اقدام های عملی وهمکاری صادقانه نمایند. باید منبرهای مساجد ما منحیث اماکن مقدسه دینی از وجود تمام افراد تفرقه انداز ، افراطیون مذهبی ، جاسوسان ونوکر های خارجی و مبلغین طالبانی پاک وتصفیه شده ، جهره های اصلی این تروریستان و آدمکشان حرفوی در هرمقام ومنزلتی که باشند برای مردم ما وجهانیان رسوا وافشا شود.

به امید روزی که یک کشورقانون مدار داشته وهرکس مسئولیت های خود را درک کند !

باحرمت

نجیب الرحمن شمال

23 نوامبر 2018 / مطابق 4 قوس 1397

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.