نجیب الرحمن شمال: صدای ما صدای برحق جنبش ترقیخواه است

IMG_3292 

وطن ما با این اوضاع ناهنجارومعاملات پشت پرده توسط یک مشت خود فروحته شده وحامیان خارجی شان امروز واقعآ در لبه یک پرتگاه دیگر قرارگرفته است. شاید هرکس حدس وگمان های مختلف راجع به اینده کشورما داشته باشند که حق هم دارند . ازآنجاییکه حوادث وتصمیم گیری ها چنان سریع وباشتاب بوقوع می پیوندد، حتی بسیاری ازتحلیل گران سیاسی ماهم از پیش بینی وقایع حتی یک روزبعدهم عاجزمانده اند. ازنظرما ، مردم و حکومت هیچ اطلاعی ازتصامیم پشت پرده ندارند، زیرا اختیارملک وسرنوشت شان نه بدست خودشان ، بلکه بدست بیگانگان است . کسانیکه سالها فریب کمک های مادی ومالی کشورهای حمایت کننده را خورده وصرف درفکرمنافع شخصی، فامیلی، قومی ، گروهی ویا تنظیمی خود بوده اند ، کوچکترین گامی در راه خود ارادیت وخودکفایی کشورنبرداشتند. این یک حقیقت مسلم است که هرکه پول بدهد وهمه صلاحیت های اقتصادی را در دست خود داشته باشد ، میتواند بالای به اصطلاح نوکرخود حکمروایی کند ویا اینکه نوکرهم باید زیردهل بادارخود برقصد. امروزکه یک اقلیت کوچکی ازخود فروخته شده گان ومفت خواران که با پشتیبانی مالی همین کشورهای کمک کننده به مولتی میلیونرهای کاذب وچپاولگران هستی و دارایی مردم وکشورما تبدیل شده اند ، نه درفکرمردم اند، نه درفکر غرق شدن نظام در ورطه نیستی ونه هم درفکربربادشدن مملکت و ازدست دادن همه دستآورد هاییکه طی حداقل هجده سال اخیر بدست آمده است.

دراین فضای کش وگیرسیاسی و جنگ قدرت های بزرگ جهانی درکشورما بیشترازهمه جوانان، زنان وبخصوص قشر مترقی وروشنفکرجامعه ما پریشان ودرحالت ناامیدی بسرمیبرند. فضای نا امن، ادامه جنگ وخشونت ، رشد فساداخلاقی واجتماعی، چور وچپاول ، تجاوز برحریم انسانها ، تحقیر وتوهین شخصیت ها وغیره عوامل بدبختی که از جمله دستآوردهای بزرگ حکومات سه دهه اخیر درکشورما استند، نه تنها باعث تضعیف روحیه ومورال نظامیان کشورما در میدان های جنگ، بلکه باعث فاصله گرفتن هرچه بیشترمردم ازحکومت شده که بسیاری ازآنان حتی تن به فرارازآغوش گرم میهن داده، به دیاربیگانه ها وسرنوشت نا معلوم پناه میبرند. درچنین وضعیتی همه هم سوال می پرسند که چه بایدکرد؟

جواب خیلی روشن است. درمیان اینهمه بدبختی ومظالمی که درکشورجنگ زده ما وجود دارد، هنوزمشعل های تابناکی درآنجا می درخشد که هرگاه بخواهند وتصمیم قاطع وعاری ازهرگونه تعصب و بدبینی بگیرند ، یقین دارم که باعث دگرگونی های بزرگ ونورافشانی های دوامدارخواهند شد. بلی این مشعل تابناک وپرانرژی همانا روشنفکران متعهد، حزبی های دیروز یعنی اعضای مبارز حزب متحدملی افغانستان وهمه اعضاء و هواداران سابق ح.د.خ.ا. (حزب وطن) استند که باوجود تحمل هرگونه مشقت وفشارها و صف بندی ها به گروه ها وسازمانهای کوچک و جدا ازهم ، هنوزهم این نیروی مترقی چه ازنگاه کیفی وچه ازنگاه کمیت چنان قدرتمنداست که بدیل آنان درکشور تا حال بوجود نیامده ودر آینده هم نخواهد آمد. ما را آرزو برآنست تا همه این رفقا وعزیزان از فرصت طلایی ایکه برای شان میسرشده است ، در راه یکجا شدن واتحادعمل دستهای پرمهر یکدیگر را رفیقانه بفشارند و در راه گزینش جایگاه شایسته وبایسته حزب خویش در آینده سیاسی کشورگامهای عملی واستوار بردارند. این نیروی عظیم ، باتجربه ومتعهد درصورت یکجا شدن ، توانایی آوردن هرگونه تغییرات را درجامعه ما دارند، زیرا همه شرایط وحتی جبرزمان برما چنین حکم میکند تا ولو برای آخرین بارهم باشد، هرکدام ما باید دین ووجیبه خویشرا دراین راه مقدس به انجام برسانیم. نباید دیگراجازه داد تا اوضاع کشور بدترازاین شود .

درفضای سیاسی کنونی کشور که مردم ما حتی مجال نفس کشیدن را نداشته ودرجستجوی حداقل نور وروشنایی بخاطر اینده نامعلوم شان اند، چرا باید داخل اقدام نگردیم ؟ باید همدیگر راتقویه وپشتیبانی نموده ، صدای خود را که صدای برحق جنبش ترقیخواه کشور است باید بلند وبلند ترکنیم. این آوازی است که حزب متحدملی افغانستان از بدو تآسیس خویش الی امروز بارها وبارها آنرا بلندکرده وهمه را به وحدت ویکپارچگی فرخوانده است. اینبارهم این آواز رسا را بلند ترکرده وبالای همه رفقا، هواخواهان ، دوستان ترقی پسند ومردم عذاب دیده خود وبخصوص زنان وجوانان ما صدا میزنیم که یکجا شوید وبخاطر نجات وطن از لبه پرتگاه, دین تانرا اداء کنید. چانس بزرگتری ازاین نخواهیم داشت.

از دید ما انکشافات جاری اوضاع کشورچندان مطلوب به نظرنمی رسد ، طوریکه از ظواهر پیداست احتمالا به سمت وخامت بیشتر انکشاف خواهد کرد. شمولیت نیروهای افراطی مذهبی واسلام گرایان در وجود طالبان درقدرت دولتی، صف کنونی بنیاد گرایی و افراطی گری را ذخیم تر ساخته و دست آورد های دموکراتیک 18 سال اخیر را مورد تهدید قرار خواهد داده وفضا برای فعالیت نیرو های روشنفکر ودگر اندیش تنگتر خواهد شد . بیایید با هم متحدشده ، ازهمین حکومت فعلی باوجود همه کم کاری ها ونارسایی هایش دفاع قاطع نماییم .زیرا ما همان متعهدین سیاسی دیروزکشور خود استیم که بخاطردفاع از ارزش های دموکراتیک نظام ، مبارزه علیه افراط گرایی ودفاع ازمنافع ملی کشور کنار این حکومت ایستاده شدیم .ما باید ثابت کنیم که دفاع ازهمه ارزش های دموکراسی ، حقوق بشر، جامعه مدنی ، آزادی بیان ، مردم سالاری و تحکیم قانون، تآمین صلح واقعی سراسری درکشورما دراولویت های کاری همه ماقرار داشته وتاپای جان بخاطر تحقق آنها مبارزه خواهیم کرد. هرگونه معامله وعقبگرد سیاسی را مردود شمرده ، علیه همه دسایس وپلانهای دشمنان که درهرنقطه یی از کره زمین علیه منافع ملی ، استقلال وتمامیت ارضی کشورما اتخاذ میگردد، درمخالفت با آنها قرار داریم. درست است که مردم ما خواهان صلح اند ،ما هم صلحی رامیخواهیم که کشور ما را از ورطه نابودی و اختاپوت جنگ نجات دهد ، نه آن صلحی که همه زنده گی وارزش های معنوی ما را برباد دهد. بلی ، هرگاه درهرنقطه یی از جهان آوازصلح برای کشورما بلند میشود یا گردهمایی ای تدویر میابد ،ما باید درآنجا وهرگردهمایی شرکت فعالانه کنیم وآواز رسا وخواستهای انسانی خود را به نماینده گی از نیروهای ملی – مترقی کشور به گوش هموطنان ما وهمه جهانیان برسانیم. سکوت کردن وگوشه گیری اختیارکردن در این شرایط برای ما مصلحت نیست.

زنده بادنیروهای مترقی وروشنفکر جامعه ما!

باحرمت

نجیب الرحمن شمال

6 فبروری 2019/ مطابق 17 دلو 1397

  

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.