تدویر جلسه نوبتی کمیته کار شورای اروپائی حزب متحد ملی افغانستان

تدویرجلسه نوبتی کمیته کار

شورای اروپایی حزب متحد ملی افغانستان

( اسناد وارتباط)

14 جنوری 2020

جلسه نوبتی اعضای کمیته کاری ومسئولین کمیته های کاری کشوری حزب متحدملی افغانستان در اروپا شام دوشنبه مورخ 13 جنوری 2020 / مطابق 23 جدی 1398 ازطریق شبکه جهانی پالتاک دایرگردید. درابتداء رفیق همایون غفاری – مسئول کمیسیون تشکیلات شورای اروپایی ح.م.م.ا. ازتکمیل بودن نصاب جلسه وحضورمسئولین کمیسیونهای شورای اروپایی و روئسای کمیته های کاری شوراهای کشوری حزب متحدملی افغانستان در اروپا به رفقا اطمینان داده ، آجندای جلسه را خدمت اشتراک کننده گان جلسه پیشکش نمودند که به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت. ایشان بعدآ از رفیق نجیب الرحمن شمال- رئیس شورای اروپایی ح.م.م.ا. تقاضا نمودند تا ریاست جلسه را بعهده گرفته ، کار جلسه را به پیش ببرند. محترم شمال ضمن ابرازتشکر ازاشتراک رفقا درکارجلسه و آرزوی یک جلسه خوب و کاری ، ازهمه رفقا بخاطر ابراز تسلیت وهمدردی شان با ایشان واعضای خانواده شان اظهار تشکرنموده همچنان مرگ نا بهنگام رفیق ثریا پرلیکا – عضوهیئت رئیسه ومعاون حزب متحدملی افغانستان را که دو هفته قبل در کشور سویس چشم از جهان فانی بستند به همه رفقا و رهبری ح.م.م.ا. تسلیت گفته ، همچنان تسلیت وهمدردی خویش و همه رفقا را بخاطر وفات خشوی محترمه رفیق سرور نیازی- مسئول کمیته کاری کشوراتریش ح.م.م.ا. خدمت ایشان و همه بازمانده گان شان ابراز نموده، از بارگاه ایزد متعال روح ایشانرا شاد وبه همه فامیل، رفقا و بازمانده گان شان صبرجمیل استدعا نمودند .

بعدآ رئیس شورای اروپایی ح.م.م.ا. طبق روال معمول روی مسایل داغ داخل کشور و ازجمله ادامه نابسامانی ها در نقاط مختلف کشورو بخصوص شهرکابل ، ادامه عملیات های نیروهای امنیتی کشور بخاطر بازپس گیری بعضی از ولسوالی های کشور ازدست مخالفین مسلح دولت ، مشکلات مردم در سرمای زمستان و بعضی موضوعات مهم دیگرمکث نموده ، همچنان مراتب تسلیت وهمدردی خویش و رهبری ح.م.م.ا. را بخاطر سقوط طیاره شرکت اوکرایینی در فضای تهران که باعث کشته شدن وشهادت 176 نفر از سرنشینان آن طیاره شد ، ابراز داشته ، آنرا ناشی از به وخامت گراییدن مناسبات میان کشورهای ایران و ایالات متحده امریکا دانسته گفتند که دران سانخه هوایی بتعداد 13 تن از اتباع کشورما نیز که به دیدارخانواده های شان به کشور ایران رفته بودند همچنان ازجمله قربانیان این حادثه المناک میباشند و آرزو کردند تا حکومت افغانستان در قسمت شناسایی و انتقال اجساد قربانیان این حادثه به خانواده هایشان تلاش جدی بخرچ دهند .ایشان همچنان روی یک سلسله موضوعات ملی ، منطقوی و بین المللی نیز صحبت نموده ، رفقا را درجریان حوادث مهم قرار دادند .

بعدآ محترم نجیب شمال- رئیس شورای اروپایی ح.م.م.ا. مطابق آجندای جلسه ، از همه مسئولین شعبات کمیته کاری و مسئولین کمیته های کشوری تقاضا نمودند تا گزارش اجراات خویشرا از بابت ششماه اخیر سال 2019 میلادی به جلسه ارائه بدارند که رفقا هریک : عبدالنبی کوهستانی – مسئول کمیسیون تفتیش و کنترول شورای اروپایی روی همکاری نزدیک ایشان با مسئولین کمیته های کاری کشوری و رفع مشکلات انها وامور مالی شورای اروپایی ح.م.م.ا. ، رفیق همایون غفاری – مسئول کمیسیون تشکیلات ش.ا. روی تطبیق پلان ششماه دوم و پلان سالانه شورای اروپایی ، تدویربموقع جلسات و سیمینارهای آموزشی درسال گذشته ، ترتیب گراف تدویرجلسات مختلف کمیته کاری ش.ا. و ارسال آنها ومصوبات کمیته کاری شورای اروپایی به همه مسئولین، تماس های منظم با همه مسئولین شوراهای کشوری ، تثبیت و ترتیب لست رفقای غیرفعال که تا حال درثبت وشمار شوراهای کشوری موجود اند… وسایر مسایل تشکیلاتی گزارش داده ، برای رفع نواقص و کمبودی ها طرح ها ونظریات مشخص خویشرارارائه داشتند. بعدآ رفیق محمد ولی ولی – مسئول شعبه مالی شورای اروپایی ح.م.م.ا. گزارش خویشرا پیرامون تصفیه امورمالی اعضای ح.م.م.ا. در اروپا از بابت ششماه دوم سال 2019 میلادی به شرکت کننده گان جلسه ارائه داشته گفتند که همه رفقای فعال در سطح شوراهای کشوری مسایل مالی خویشرا بموقع ان تصفیه نموده ، همه پولهای جمع آوری شده از طریق رفقاییکه به داخل کشورسفر داشته اند به شورای مرکزی حزب انتقال یافته است .ایشان همچنان طرح مشخص شعبه مالی را برای جمع اوری بموقع حق العضویت ها و اعانه های رفقا از بابت ششماه اول سال 2020 با رفقا شریک ساخته ، از مسئولین شوراهای کشوری تقاضا نمودند تا مانند سالهای گذشته جهت تصفیه امورمالی کشورهای خویش با شعبه مالی شورای اروپایی همکاری نمایند .

بعدآ روسای کمیته های کاری کشوری هریک : رفیق نورمحمدسلطانی – مسئول شورای کشوری انگلستان ح.م.م.ا. در مورد کارکردها، تدویر بموقع جلسات حزبی و سایر فعالیت های اعضای شورای کشوری انگلستان در محافل و گردهمایی های کلتوری وسایر محافل سازمانها ونهاد های اجتماعی در شهرلندن ، رفیق حسیب غفاری – مسئول کمیته کاری شورای آلمان ح.م.م.ا. روی تدویربموقع جلسات حزبی، اشتراک رفقای آلمان در محافل و گردهمایی ها و سیمینارهای آموزشی شورای اروپایی حزب و جمع آوری بموقع امور مالی رفقا ، و رفیق سید مختارهاشمی – مسئول کمیته کاری ح.م.م.ا. در کشورفرانسه از انجام امورات حزبی در ان کشور گزارشات خودرا برای اشتراک کننده گان جلسه پیشکش نمودند که مورد تآیید رفقا قرارگرفت .

دراین جلسه روی یک سلسله مسایل دیگر درون حزبی نیز بحث هایی صورت گرفته ، فیصله شد تا آنعده از مسئولین محترمی که بنابرعذرمعقول در کار این جلسه حضور نداشتند ، باید گزارشات خودرا بصورت کتبی الی اخیرماه جنوری به کمیسیون تشکیلات شورای اروپای حزب ارسال بدارند تا گزارش مکمل کارکردهای شورای اروپایی ازبابت ششماه دوم سال 2019 میلادی بعد ازتوحید به شورای مرکزی ح.م.م.ا. ارسال گردد .دربخش اخیرجلسه محترم نجیب شمال- رئیس شورای اروپایی ح.م.م.ا. ضمن ارزیابی مثبت کار جلسه از مواصلت نمودن مصوبه هیئت رئیسه ح.م.م.ا. در مورد ارتقای چهار تن از اعضای شورای اروپایی به عضویت شورای عالی حزب متحد ملی افغانستان ضمن ابراز سپاس و امتنان از رهبری ح.م.م.ا. ارتقاء رفقا را به هریک شان تبریک گفته ، برای انها در پیشبرد امورمحوله آرزوی موفقیتهای شایان نمودند. ایشان همچنان بخاطر فعال شدن دوباره سایت “مهروطن” – ارگان نشراتی شورای مرکزی ح.م.م.ا. در فضای مجازی که بنابرعوامل تخنیکی مدتی از فعالیت بازمانده بود ، برای رفقا اطمینان داده از همه اشتراک کننده گان جلسه تقاضا نمودند تا با قلم بدستان وهمکاران قلمی این ارگان در تماس شده، درغنامندی ارگان نشراتی خویش سهم بارز بگیرند . درکار این جلسه برعلاوه اعضای کمیته کاری و مسئولین شوراهای کشوری ، تعدادی از رفقای دیگر از شهرهامبورگ نیز اشتراک داشته ، رفیق جمشید شجاع که اخیرا بحیث مسوول شهرهامبورگ رفقای ح.م.م.ا. انتخاب گردیده اند به نماینده گی از سایر رفقای شهر هامبورگ هریک جنرال حسینی ، خرمی و قاسمی که انها نیز در جلسه حضور داشتند صحبت نموده ، گفتند که از اشتراک درجلسه امشب خرسند بوده و مسایل زیادی را از رفقا اموخته و برای همه اعضای شورای اروپایی ح.م.م.ا. آرزوی موفقیت نمودند. کارجلسه که حوالی ساعت 9 شب آغاز شده بود، دریک فضای رفاقت و آرزوی موفقیتهای هرچه بیشتر حزب متحد ملی افغاننستان وهمچنان تآمین صلح و آرامش درکشور به ساعت یازده و نیم شب به کار خود پایان داد.

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.