محمد ابراهیم سکندری : حزب چیست؟

sekandari 12

حزب چیست؟

حزب یک پدیده‌ اجتماعی و تاریخی است و مانند هر پدیده‌ اجتماعی تاریخی دیگر، معنی و مفهوم اش تابع زمان و مکان میباشد.  بعضی ها آن را وسیله ارتباط مردم با حکومات بعضی ها آن را وسیله رسیدن به قدرت وبعضی ها آنرا سازمانی میدانند که به دنبال تأثیرگذاری بالای حکومت  ومردم است.
ازدید ما، حزب ساختار سیاسی وکانون همبستگی فعالان و آگاهان و اتحاد دواطلبانۀ افرادیست که بخاطر تحقق فکری واندیشوی واحد شان مطابق برنامه واساسنامه مبارزه وفعالیت هدفمند را پیگیری میکنند . همچنان حزب بمثابه وسیله ،غرض تحقق اندیشه است و مطابق اصول ساختار تشکیلاتی، شکل میگیرد. همچنان حزب بعنوان وسیله ارتباط مردم با حکومات تلقی میشود. احزاب سیاسی درواقع سازمان دهی نیروهای اجتماعی درجامعه میباشند و تحت شرایط خاص اجتماعی پدید می‌آیند.
اساسا احزاب درجامعه غرب بعد از انقلاب فرانسه وشکل گیری حکومات دموکرات بوجود می یاید  وبه مرور زمان درسایر کشور ها مروج میگردد. درابتدا احزاب راست وچپ در اروپا شکل میگیرد ،بعدأ نظر به خصوصیات کشورها احزاب سیاسی دربخش های مختلف جهان تاسیس وایجاد گردیده اند . مثلا احزاب کمونیستی ،  بورژوازی  ، لیبرال  ، محافظه کار ، کارگری ، احزاب ملی  ، اصلاح طلب، مذهبی ، زبانی ، سمتی  ، احزاب تندرو وبنیادگرا.خلاصه میتوان گفت امروز درجهان کشوری نیست که درآن احزاب سیاسی فعالیت نداشته باشد .
درافغانستان تا بعد از جنگ جهانی اول به علل چون بسته بودن جامعه، بی سوادی مطلق مردم، وجود استبداد شخصی حکام آن زمان، نبود فضای مناسب برای آزادی بیان و آزادی تشکل های حزبی و نهاد های جامعه مدنی، غیر مقدور بود  . به همینترتیب در زمان امیر عبد الرحمن وحبیب اله خان هر گونه حرکت که مخالف با دربار می بود ویابه نحوی با منافع شخصی امیر درتضاد قرار داشت، به سختی سرکوب می شد.  به محض معلومات درمورد ایجاد  ساختار های سیاسی بدون کوچکترین اقدام عملی همه آنها یا به دار آویخته شدند ویا درکنج زندان درسیاه چال های مخوف محبوس شدند که صدایی همه روشنفکران افغانستان درهمان مرحله ازبین رفت وحبس شد. که همین مرحله تاریخ را تاریخ مشروطه خواهان نیز یاد میکنند.
در دهه 60 که بنام دهه دموکراسی نیز مشهور است  در دوران پادشاهی ظاهر شاه با کنار رفتن هاشم خان از صدارت وجانشینی محمودخان، فضای گرچند مصنوعی اما نسبتاً بازتری از سوی شاه واطرافیانش ایجاد شده بود. در این دوران تعدادی از تشکل ها واحزاب سیاسی به وجود آمد ند. ازجمله1- ویش زلمیان ، 2-خلق  3- پرچم  4- اتحادیه آزادی پشتونستان 5- افغان سوسیال دموکرات یا افغان ملت6- شعله جاوید 7-  حزب اخوان مسلمین .. .ولی نسبت عدم شرایط باز سیاسی درجامعه بازهم خواستند صدای دادخواهانه احزاب را در گلوی شان خفه نمایند واحزاب بشکل درست ومعقول آن رشد نیافت .

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.