نجیب الرحمن شمال : شلاق وتحجر وتند گرائی برفرق زنان مسلمان

انسان هم مخلوقی عجیبی است ، او بخاطرترس از روز آخرت و ارائه جواب به خالق خویش از زنده گی فانی بر روی زمین ، بایدمعتقد به یکی ازادیانی باشد که در کره خاکی ما مروج است.انسان باید یا بودایی باشد، یا عیسوی ، یا هندوباشد، یا مسلمان ویاهم پیرو سایرادیان مانند آتش پرستی، حیوان پرستی …..وغیره. اما ازنظر این قلم قبول یکی از این ادیان ذکرشده باید به خواست واراده خود شخص باشد، نه اینکه جبرآ ویا بشکل ارثی و سنتی وادار به پیروی کورکورانه یکی ازاین ادیان سماوی باشد. دین – درحقیقت یگانه رابطه مستقیم انسان با خالق او است که شخص دیگری نباید دراین رابطه نقش میانجی را بازی کند. اما با تآسف می بینیم که چنین نیست، زیرا اکثریت مطلق انسانهای معتقد به ادیان، یا جبرآ و یا هم بشکل ارثی وسنتی یکی از ادیان را قبول کرده وخودرا مکلف به پیروی از قوانین ومقررات همان دین میدانند. مثلآ اگرطفلی درخانواده عیسوی تولد میشود باید عیسوی باشد ، اگر دریک فامیل یهود بدنیا بیاید باید یهود باشد و یاهم اگردریک خانواده مسلمان چشم به جهان گشود باید مسلمان باشد… به همین ترتیب سایر ادیان . اما طفل زمانیکه به حرف زدن شروع میکند و به اصطلاح دست راست وچپ خود رامیشناسد ، اشخاص دیگری استند که در بوجود آوردن شخصیت او رول مهمی را بازی میکنند.این اشخاص میتوانند والدین ، معلمان واستادان ویاهم علمای دینی همان دین یا مذهب طفل باشند. دراینجا بحث را روی پیروان سایر ادیان یا مذاهب کنارگذاشته ، روی رشد فکری یک طفل در خانواده مسلمان وآنهم در کشوری که دارای رسم و رواج های سنتی میباشد تمرکز میکنم . وقتی طفلی درخانواده مسلمان چشم به جهان گشود، بعداز یکی در روز بزرگان جمع شده ویکی از آنان به گوشهای طفل اذان محمدی را به آوازبلند قرائت کرده در آخر دعا میکنند که این طفل الحدلله مسلمان شد. از اینکه این یک عنعنه قبول شده از طرف همه مسلمین است با آن مخالفت ندارم ، ولی هرگاه ازنگاه علمی و طبابت امروزی فکر کنیم شاید در چند روزمحدود بعدازتولد، حس شنوایی طفل نوزاد کامل نبوده واصلآ شنیده نتواند . حتی اگر شنیده هم بتواند شاید یک کلمه آنرا نداند وبه فکرش هم نرسد که این بزرگان به کدام لسان با او حرف زده ودر گوشهایش چه سرودی را زمزمه کرده اند. بعداز سپری شدن یکی دوسال دیگر درصورتیکه طفل پسر باشد باید مراسم دیگری بنام ختنه سوری باید برای او گرفته شود و والدین باید آن پسر را یا نزد داکتر و یاهم در اکثر اوقات نزد یکی از سلمان های ده یا قریه خود برده و ختنه کنند، در غیرآن او یک مسلمان کامل نخواهد بود. اینکار بخشی از قبول قوانینی است که در دین اسلام رایج است و یک مسلمالن باید به آن پابند باشد. اما درقسمت رشد فکری این طفل ، خانواده ایکه خودشان کاملآ یا قسمآ بیسواد بوده ، از دین و آئین خود آگاهی کامل ندارند و صرف با از برکردن چند آیه وسوره از قرآن شریف برای بجا آوردن مناسک دینی وعبادت خداوند و آنهم به زبان عربی ، طفل این خانواده نیز اگرمانندوالدین خود به مکتب نرفته وعلم ودانشی نیاموزد و صرف به شنیدن همان چند کلمه محدود از ملای مسجد اکتفاء نماید ، تا زنده است باید بنام عالم دین احترام او را بجا آورد. دراینجاست که زمینه سوء استفاده از جانب تعدادی از به اصطلاح علمای دین (افراطیون مذهبی) مسیرشده ، طفل را مانند موم به هرسمت وسویی که خواسته باشند تاب میدهند. اما اگر طفلی در یک خانواده تحصیل کرده ، روشن ضمیر وداشتن عقیده مذهبی به اساس قوانین علمی رشد ونمو کرده و از ملا امام مسجد خویش در مورد مسایل دینی طالب معلومات بیشتر وعلمی گردد ، از آنجاییکه جناب ملا صاحب که خود چندان سواد کافی نداشته وبه سوالات این طفل یا نوجوان جواب داده نمیتواند، از بهترین گزینه یعنی کلمه تکفیر استفاده کرده ، آن طفل یا نوجوان را به اصطلاح به چهار کتاب کافر خطاب میکند. درد آور تر ازهمه اینست که اطرافیان اینگونه ملا ها یا علمای دینی را یکتعدا اشخاص بیسواد وکم سواد حلقه میزنند که اصلا به معنی اصلی قرآن که به زبان عربی است پی نمی برند و همین مفت خوران و اطرافیان یا چک چکی اینگونه ملا ها درعالم نادانی حرف های او را تآیید کرده ، در رشد افراطیت مذهبی هم دست جناب ملا صاحب میشوند ، اما بی خبراز اینکه غرق گناه عظیم هم میشوند.

رشد افراطیت مذهبی در جهان اسلام امروزی بیشترازهمه جنبه سیاسی دارد تا مذهبی . هرگاه کمی به دقت بنگریم رشد این پدیده شوم بیشتر در کشورهای عقب مانده اسلامی و ازجمله درکشورخود ما، بعداز بوجود آمدن یک سلسله تغییرات وتحولات سیاسی طی پنجاه سال اخیر رشد قابل ملاحظه یی نموده است. دلایل آن هم روشن است که بنابرعدم موجودیت امنیت وصلح دایمی و همچنان ضعف کاری دولتمردان وعدم موجودیت حاکمیت دولتی وتحکیم قانون ، عقب راندن جبری جامعه از رشد اقتصادی- اجتماعی آن مطابق شرایط نوین بوجود آمده به بهانه دفاع از ارزش های دینی ، رشد بیسوادی ، فقر وتنگدستی، بیکاری ، اشاعه فساد و سوء استفاده از مقامات دولتی و ده ها پدیده منفی دیگرکه دامنگیر مردم ماشده ، خود زمینه تبلیفات تندگرایانه مذهبی برای متحجرین اسلامی را میسر ساخته است. هرگاه به عملکرد اینگونه افراطیون توجه کرده باشید ، آنان بخاطرکسب شهرت کاذب برای خود اولین شلاق تحجر وتندگرایی را به بهانه عدم رعایت حجاب به اصطلاح اسلامی !؟ بر فرق زنان مسلمان می کوبند. زیرا با نام بردن از زنان که گویا چیزی را نمیدانند وباید همیشه در کنج خانه باشند ومردان باید سرپرست انان باشند و در مورد دین هم مردان برای شان آموزش بدهند و آنان نباید بدون حجاب از خانه های شان بیرون شوند و اگر بیرون شوند مردان شان بی غیرت اند ، احساسات پاک تعدادی از مردان بیسواد و نادان را که دور خودشان حلقه زده اند به جوش آورده ، آنانرا مجبور می سازند تا درحق زنان ظلم کنند. اما اینگونه افراطیون مذهبی که بنابر دستور بیگانگان به یکباره گی مانند سمارق از گوشه یی سر میزنند ، بی خبر ازآن اند که نه مردان و نه هم زنان مسلمان دیگردر دوره هزاروچهارصد سال قبل نبوده ، بلکه امروز در قرن بیست ویکم زنده گی کرده وبسیار چیزهایی را میدانند که الحمدلله ملاهای تندرو و افراطیون مذهبی هنوز نمیدانند. دشمان دین ومذهب مردم ما با استفاده ازهمان شیوه های کهنه خود بازهم می خواهند قصه همان ملای “مشک عالم” را دروجود یکی دیگراز جواسیس خویش عملی نمایند. کسیکه امروز در یکی از شهرهای بزرگ کشورما که همیش مهد تمدن ، ترقی ،شعر وادب بوده است (ولایت هرات باستان ) سربالا کرده وازخود گویا قانون وحکومتی را تشکیل داده است ، جزتفرقه اندازی میان پیروان اهل سنت وهموطنان اهل تشیع ما کار دیگری ندارد. دریک کشوری که نام نظامش جمهوری اسلامی بوده ، حدود نود وهشت درصد مردم آن مسلمان اند، همه قوانین آن در روشنی از احکام دین مبین اسلام تدوین گردیده ، دارای قضآء ، سارنوالی و محاکم اسلامی میباشد، مطابق احکام قانون اساسی این کشور هیچ کسی حق ایجاد چنین ارگان مافوق حکومت را ندارد ومتخلفین باید مطابق قانون مجازات شوند. اما چناچه قبلآ ذکرنمودم اینگونه اشخاص فرصت طلب با استفاده ازچنین شرایط ناگواربه اصطلاح آب را گل آلوده نموده، ماهی مورد نظرخود را شکار مینمایند.

چیز دیگری که برایم خیلی مهم است وشاید از زبان چنین ملاها ومولوی ها (افراطیون) درمورد تجاوزهای جنسی ملا ها بالای اطفال خوردسال و آنهم در خانه خدا (مساجد) ، بچه بازی و سوء استفاده ازاطفال معصوم ومحتاج به یک لقمه نان ، کشتار بیرحمانه زنان، مردان ، کودکان وحتی پیرمردان و اطفال صغیردر حملات وحشیانه انتحاری و انفجارها، کشت موادمخدر ومعتاد ساختن مردم ما به این مرض کشنده ، چورو چپاول، فساد اخلاقی واداری، غصب جایداد های مردم و دارایی های عامه ، قتل وکشتارزنان واطفال بیگناه در روز روشن در منازل مسکونی ، اختطاف وقاچاق انسان ومواد مخدر و ده ها پدیده منفی دیگر هرگز چیزی شنیده نمی شود. همه آنان فقط شلاق ومیخ های آهنین را برفرق زنان و مردم روشنفکر می کوبند، در حالیکه دین مبین اسلام بسیار قوانین ومقرراتی دارد که همه روزه باید آنرا در میان مردم بصورت درست تبلیغ نمایند واز ارزش های عالی این دین مردم را آگاه ساخته و مانع اعمال بد آنان شوند. پخش و اشاعه اینگونه طرزدید وافراط گرایی باعث بدنام شدن دین مبین اسلام شده ودر جهان امروز وقتی از اسلام نام برده میشود مردم شوک زده شده و همان وحشت گری وقتل وکشتار بیرحمانه در تفکرشان تداعی میگردد. با صراحت باید گفت که اینهمه بدنامی در مورد دین اسلام از برخوردهای ظالمانه وشرارت انگیز تعدادی از همین ملا ها و مولوی صاحبان است. آرزو دارم تا مردم متدین وشرافتمند ما بیشترازهروقت دیگر هوشیاروبیدار بوده ، در راه حفظ وحدت ملی ، اخوت و برادری خود بدون هیچ نوع تعصب و بدبینی نسبت به یکدیگر به زنده گی صلح آمیز وعاری ازهرنوع خشونت ادامه دهند. ازعلمای واقعی دین اسلام که همیشه مردم را به راه نیک و درست رهنمایی کرده ، دین و وجیبه ایمانی شانرا مطابق اصل شریعت اسلامی بجا آورده و در راه اتحاد ویکدلی مسلمانان میکوشند همیشه سپاسگذار و ممنون خواهیم بود.

ومن الله توفیق

نجیب الرحمن شمال

22 جنوری 2020 / مطابق 2 دلو 1398

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.