سمينارنوبتى شوراى اروپائى تدوير گرديد

 

we1

تدویرسیمینارنوبتی

شورای اروپایی حزب متحدملی افغانستان

مورخ 20 فبروری 2020

مطابق پلان کاری شورای اروپایی حزب متحدملی افغانستان سیمینارنوبتی این شورا با اشتراک محترم نورالحق علومی رئیس حزب متحدملی و رهبر جبهه ملی مردم افغانستان ،اعضای شورای اروپایی ، تعدادی از هیئت رهبری حزب از کابل وهمچنان تنی چند از هواخواهان این حزب در اروپا تحت عنوان ” موضعگیری حزب متحد ملی افغانستان در قبال اعلان نتایج نهایی انتخابات سال 1398 ریاست جمهوری افغانستان و دستآوردهای اخیر جبهه ملی مردم افغانستان ” شام پنجشنبه مورخ 20 فبروری 2020 از طریق شبکه جهانی پالتاک دایرگردید.بعدازاینکه محترم همایون غفاری- مسئول کمیسیون تشکیلات شورای اروپایی به اشتراک کننده های سیمینار خوش امدید گفتند ، از محترم نجیب الرحمن شمال رئیس شورای اروپایی ح.م.م.ا. خواهش نمودند تا به کار سیمینار رسمیت ببخشند. محترم شمال با ابراز سپاس از اشتراک رفقا و هواخواهان ح.م.م.ا. گفتند که به اساس پلان کاری شوررای اروپایی ح.م.م.ا. وآجندای قبلی سیمینارمتذکره پلان شده بود که فعلآ ما در استانه اعلان نتایج نهایی انتخابات سال 1398 ریاست جمهوری افغانستان قرار داشته وخوشبختانه که رفیق گرامی و شخصیت سیاسی- نظامی کشور محترم نورالحق علومی رئیس حزب متحدملی و رهبرجبهه ملی افغانستان را از طریق تیلفون با خود داریم که احترامانه از ایشان خواهش میکنم که صحبت شانرا در مورد ” موضعگیری ح.م.م.ا. در قبال اعلان نتایج نهایی انتخابات سال 1398 ریاست جمهوری افغانستان ودستآوردهای اخیرجبهه ملی مردم افغانستان با رفقا شریک سازند.

محترم نورالحق علومی ضمن ابراز خرسندی از اینکه زمینه مساعد شد تا ازاینطریق با رفقا درتماس شده وباشنیدن آواز شان از صحتمندی  اهل کار ، جابجایی کادرهای مسلکی ، وطنپرست وچیزفهم از اقوام وگروه های مختلف ساکن کشورما درهمه سطوح حکومت، تلاش ها بخاطرجلب اعتماد بیشترمردم نسبت به آینده و ارزش های دموکراتیک ودستآوردهای دو دهه اخیر ، حفظ استقلال وتمامیت ارضی کشور و سایرمسایل مبرم وحیاتی درج گردیده است که امیدوارم با آغازکارمشترک با تیم دولت ساز وسایر دوستان به تحقق ان نایل آییم . درمورد به رسمیت شناختن نتایج نهایی انتخابات از جانب کشورهای خارجی و جامعه بین المللی باید گفت که آنان هم از اعلان تنایج نهایی انتخابات درجریان بوده با آن درتوافق اند. اما درمورد کسانیکه با این تصمیم کمیسیون انتخابات در تضادقرار گرفته اند، باید بگویم که این تصمیم آنها از امروز نه، بلکه ازجندین سال قبل است که بخاطر تحقق اهداف شوم دشمنان کشور ومردم ما میخواهند آنرا عمل مینمایند که مردم ما هرگز از آن پشتیبانی نخواهند کرد.

محترم علومی در ادامه صحبت های شان درمورد اتحاد وهمدلی هرچه بیشتر نیروهاو احزاب ملی ومترقی کشورگفتند که تلاش ها در این زمینه به شدت جریان داشته ونماینده های این احزاب و سازمانها بصورت منظم  باهم درتماس بوده ، چنانچه دیروز هم نشست آنان با اشتراک رهبری حزب متحد ملی افغانستان در دفترمرکزی این حزب درکابل دایر شده بود که برای همه ما امیدوار کننده میباشد. هرگاه این زمینه مساعدگردد تا همه به اتفاق هم یک حزب واحد وسرتاسری را ایجاد کنیم ، به یقین کامل گفته میتوانم که نه تنها هموطنان ما ، بلکه جامعه جهانی هم در اینده از همین ساختارپشتیبانی خواهند کرد. درمورد فعالیت های حزب خویش در داخل کشور باید گفت که کارهای ما نسبت به گذشته خیلی منظم شده وجلب وجذب جوانان اعم از دختران وپسران جوان در همه ولایات بخوبی به پیش میرود وبا ایجاد دفاتر ولایتی جبهه ملی مردم افغانستان در بیشتر از بیست ولایت کشور، اعتماد مردم نسبت به این نهاد مردمی بیشتر شده ومردم از اقشارو اصناف مختلف به عضویت این جبهه پذیرفته میشوند . همچنان باید گفت که رهبری ح.م.م.ا. از کارکرد ها وتلاش های شباروزی مسئولین ورفقای بیرون مرزی ما وبخصوص از شورای اروپایی حزب خویش درجریان بوده ، احساس وطندوستی و کارو فعالیت های شما را مورد تمجید قرارداده ، برای پیشبرد مسئولیت های سنگین وخطیر در اینده سیاسی کشور برای همه تان آرزوی موفقیتهای بیشتر مینمایند. محترم علومی به موارد مختلف حیات سیاسی کشور، وظایف و مکلفیت های بعدی حزب متحد ملی وجبهه ملی مردم افغانستانتوضیحات مفصلی بیان داشته کفتند: گرچه در هرزمینه گفتنی ها زیاد است ، نمیخواهم بیشترازاین مزاحم وقت شما شوم ، ولی هرگاه سوال و نظری داشته باشید میتوانید آزادانه مطرح نمایید.

متعاقبآ محترم نجیب الرحمن شمال از جانب خود و به نماینده گی ازهمه رفقا و دوستان حاضر درسیمینار امشب ازاشتراک رفیق گرامی نورالحق علومی با جود مصروفیت های کاری و زمان محدودی که برای اقامت در اروپا داشتند ولی بازهم به خواست رفقا لبیک گفته وهمه اشتراک کننده های سیمینار را درروشنایی قضایای کشور واوضاع بعد از اعلان نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری قرار دادند ، اظهار سپاس وامتنان نموده ، از اشتراک کننده ها خواستند تا سوالات خود را مطرح نمایند . بعدآ رفقا هریک همایون غفاری ، نورمحمد سلطانی ، جمشید شجاع ، عبدالفتاح نورستانی ، سید ابرارخالقی ، داکتر توخی و محترم بصیرحیدر ضمن تشکری از جناب علومی صاحب و آرزوی موفقیتهای بیشترشان در همه امور، سوالات ، نظریات وپیشنهادات خودرا مطرح نمودند که به هریک آنها از جانب رفیق علومی توضیحات لازم ارائه گردید وبعضی از پیشنهادت ضروری رفقا بخاطرکاربهتر درحکومت آینده از جانب ایشان یادداشت گردید.

سیمینار متذکره که ساعت 8:15 شام آغازشده بود، به آرزوی موفقیتهای هرچه بیشتر حزب متحد ملی وجبهه ملی مردم افغانستان حوالی ساعت 22:40 دقیقه شب به کار خود پایان داد.

اسناد وارتباط شورای اروپایی

حزب متحد ملی افغانستان

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.