نجیب الرحمن شمال: چانه زنی ها برسر تحقق توافقنامه صلح طالبان با امریکا

 

Ns

(نجیب الرحمن شمال 2 مارچ 2020 / 12 حوت 1398)

 

ایالات متحده امریکا بعداز تقریبآ هجده ماه تلاش و گفتگوها بالاخره به روز شنبه گذشته مورخ 29 فبروری 2020 مطابق دهم ماه حوت 1398 در دوحه – پایتخت قطرتوافقنامه صلح ؟ را با نماینده های بعضی از طالبان یعنی ملا عبدالغنی برادر و نماینده خویش برای صلح افغانستان – آقای خلیلزاد به امضاء رسانید. امریکا با اینکارخویش که این توافقنامه را نه با دولت افغانستان ، بلکه با یک گروه نظامی مخالف خویش و آنهم درمورد یک کشور به امضاء رسانید ، مرتکب اشتباه بزرگی شد که باعث نگرانی اکثریت مردم کشورما گردید. اینکه عقب این پرده های سیاه تیاتر کدام سناریو به نمایش گذاشته میشود، جز خود امریکا شاید کس دیگری آگاهی نداشته باشد. ولی واضح و روشن است که ایالات متحده امریکا در قاعده چنین بازی های بزرگ سیاسی صرف برمنافع خود ومردمش فکر میکند، نه بر چیز دیگری. امریکا نباید نگران آن باشد که ازخاک افغانستان علیه آن کشور کدام حمله تروریستی صورت خواهد گرفت ، چنانچه حمله تروریستی یازدهم سپتمبر نیز از خاک افغانستان علیه آن کشور صورت نگرفته بود و آن لانه های شیطانی و تروریستی درخاک پاکستان بود که با تآسف هنوزهم در همانجا موجود بوده و امرووز نه تنها امنیت امریکا و افغانستان ، بلکه امنیت همه جهان را به مخاطره انداخته است که این حقیقت مانند آفتاب روشن است و هیچکسی را توان منکرشدن از آن نیست. سوالی که نزد من وتقریبآ همه مردم ما پیدا شده اینست که چرا امریکا مدت بیست سال علیه یک گروپ تروریستی جنگیده وباعث اینهمه تلفات و کشتار مردم و ویرانی هرچه بیشترکشور ما گردید ؟ یعنی علیه آن گروهی که جنگ را آغاز کرد وبه زودترین فرصت آنرا ازمیدان نبرد افغانستان محو نمود، حالا بعد اینهمه مدت چگونه امکان دارد که آنانرا دوباره به قدرت برساند و یا هم در بخشی از قدرت دولتی شامل بسازد ؟ دریکی از ماده های این توافقنامه آمده است که طالبان باید ارتباط خود با القاعده را ازبین ببرند …..یعنی اینکه خود امریکا گروه تروریستی القاعده با همه امکانات و اعمال تخریب کارانه اش را حفظ میکند وصرف طالبان نباید دیگر با آنها رابطه داشته باشند. هرگاه گروه القاعده آنقدر پرتوان وخطرناک است که میتواند طالبان را هم سوق واداره کند ، پس این ابرقدرت دنیا با سایر متحدین خود چرا مشترکآ علیه این گروه تروریستی مبارزه صادقانه نکرده و چرا آنرا از بین نمی برند تا ریشه های مدد رسان گروه طالبان و سایر گروه های تروریستی درجهان بخشکد که در آنصورت طالبان جز زانو زدن به پیشگاه مردم و تن دادن به صلح راه دیگری نخواهند داشت. ازمتن این توافقنامه چنین برمی آید که جنگ طالبان صرف علیه امریکا به پایان رسیده ، ولی علیه مردم وکشور ما که قربانیان اصلی این جنگها بوده اند هنوز هم ادامه دارد. چنانچه در یکی از پیام های سران گروه طالبان که امروز به رسانه ها رسیده به همه قوماندانان آنان تآکید شده که علیه سربازان خارجی دست به حملات نزنند ، اما جنگ شانرا علیه نیروهای دولتی افغانستان ادامه بدهند.

کشورعزیزما افغانستان دارای سرنوشتی عجیبی است که سناریوی جنگ وصلح آن همیشه توسط ابرقدرت های جهان بعد از هرچندسالی به گونه دیگر تکرار میشود. دراین روزهای اخیر مردم ما همه درتشویش ان اند که مبادا درامه صلح ومصالحه ملی رهبرفقید کشور دکتورنجیب الله باردیگر تکرارشود وبه همین سبب است که سراپای مردم را ترس و بیم داخل شدن وحشیانه نیروهای مسلح طالبان به داخل شهرها و قریه جات فراگرفته است. ازجانب دیگر تعداد زیادی از مردم ما منتظرگرفتن انتقام خون عزیزان شان از طالبان اند که هرگز جنایات ، کشتارها وسربریدن های عزیزشانرا توسط طالبان از یاد نبرده اند . بدین لحاظ فکر کنم که ادامه جنگ وخشونت ها بدبختانه درکشور ما ادامه پیدا خواهد کرد. گرچه شرایط کنونی کشور را نمیتوان با آن زمان مقایسه کرد، چون هم کشور و هم مردم ما در طی حداقل بیست سال گذشته اندکی تغییر کرده اند ، اما از آمدن تغییر در وجود طالبان واندیشه های شان شک وتردید های زیادی وجود دارد. اما این امیدواری هم وجود دارد که نهادهای مختلف اجتماعی مانند جامعه مدنی ، سازمان حقوق بشر، نهادهای دفاع از حقوق زنان ، انجمن های فرهنگی واجتماعی ، احزاب و سازمانهای سیاسی ، موجودیت آزادی بیان وشبکه های اجتماعی درفضای مجازی، ایجاد شوراهای ملی مردمی در محلات و ده ها ارزش های دیگرکه طی سالهای اخیردرکشورما بوجود آمده وبشکل فعال مصروف پیشبرد فعالیتهای خود اند ، بتوانند در مقابل خواستهای قرون وسطایی و دیدگاهع های عقبگرایانه طالبان ایستاده گی کرده ومردم را به دوراین نهاد های دفاع از حقوق بشر متحد تر ومنسجم تر بسازند. طالبان هم باید بدانند که دیگربا آن مردم بیدفاع افغان مواجه نبوده و نخواهند توانست که دگر بر پاهای زن افغان شلاق بزنند ومانع رفتن آنان به مکاتب شوند. این کشور فعلآ دارای یک نظام دولتی بوده که همه فعالیت های خود را درمطابقت به وثیقه ملی مردم خویش یعنی قانون اساسی کشور تنظیم نموده است وهمه ارگانهای سه گاه این حکومت نیز فعال اند. ازنظراین قلم بیشترین اقدامات عملی درجهت تحقق ماده های مختلف این توافقتنامه در زمینه تحقق صلح سراسری بستگی به هوشیاری و همبستگی مردم و دفاع قاطع انان از نظام جمهوریت و ارزش های دموکراسی نو پای کشورما وهمکاری مردم با ارگانهای دولتی جهت بوجود آمدن یک حکومت قوی مرکزی و اجتناب از هرنوع تعصب ، نفاق ، تشتت و پراگنده گی است .هرگاه مردم ما ازشرایط خوبی که نسبت به دیروز برای شان میسر گردیده است ، استفاده معقول و درست نموده و صفوف خویشرا بخاطر دفاع از حقوق شهروندی همه ساکنان این خطه باستانی منسجم تر بسازند، طالبان هرگز جرآت آنرا هم نخواهند داشت تا درمقابل آنان ایستاده گی کنند.

اما تاجاییکه دیده میشود بعضی از مقامات طالبان درجریان یکی در روز اخیر با بلند پروازی ها و گفتار های غیرمسئولانه و با لجاجت بیش ازحد میخواهند بر حکومت فشار بیاورندتا پیش شرط های شانرا قبل از مذاکرات بین الافغانی قبول کند. اما آرزومندیم تا حکومت جدید افغانستان با اتخاذ موضعگیری قوی و اصولی به هیچگونه پیش شرطی تن نداده ودرمشوره با نماینده گان مردم درمورد تعیین سرنوشت آنان تصامیم خردمندانه بگیرد. تکرار اشتباهات دیروز ودر مخالفت علیه مردم قرارگرفتن هیچ دردی را دوا نکرده ، آب بیشتری بر آسیاب دشمن ریختاندن است. از ایالات متحده امریکا و در رآس آقای ترامپ رئیس جمهور و آقای پمپیو وزیرخارجه آن کشور صمیمانه تقاضا مینماییم تا صادقانه درکنار مردم افغانستان قرار گرفته ، از خواستهای برحق آنان دفاع نموده ، تصامیم وفیصله های مردم ما را به دیده احترام بنگرند. ازجمله رهایی زندانیان طالبان مسئله داخلی کشورما بوده ، بگذارند تا این مسئله را خود حکومت با آنان حل وفصل کنند ، زیرا مردم ما از اینگونه حسن نیت ها در گذشته ضربه بزرگی دیده اند که آرزو ندارند تا آن تجارب تلخ یعنی تقویه صفوف دشمنان شان بار دیگر تکرار شود. گزیدن دوبار مار از یک سوراخ گناه بزرگ وغیرقابل بخشش است و این عقیده مردم متیدین ماست که باید به آن ارج گذاشت. چانه زنی ها در مورد تحقق این توافقنامه سودی جز متشنج ساختن اوضاع و پریشانی بیشترمردم ندارد.

باحرمت بی پایان

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.