نجیب الرحمن شمال : نقاب از چهره ها می افتد

Ns

(نجیب الرحمن شمال ) 4 مارچ 2020 / مطابق 14 حوت 1398

گذشت زمان در حقیقت اوراق تاریخ را ورق میزند و با گذشت هر روز و باتغییر سیاست ها نقاب ها افتاده وچهره ها افشا میگردد. قضاوت زمان سخت گیر و جوابش هم مشکل است. سالها گفتیم که لانه های اصلی تروریزم این دشمنان انسان وانسانیت نه در کشورما، بلکه در انسوی سرحدات آن وبخصوص درمکروبستانی بنام پاکستان است . اما گوشهای شنوا کمتر بود ، ولی بالاخره همه جهان پی بردند که این ادعای ما درست بوده و ما هنوزهم برآن تآکید داریم. دراین شبها وروزها به وقایع عجیبی برمی خوریم که دال برآن دارد تا مطابق آن باید سیاست های ما نیز تغییر نماید. پنج روز قبل که توتفقنامه به اصطلاح صلح؟؟!! میان یکی از گروه های طالبان وامریکا به امضاء رسید ، مردم ما آنرا اشتباه بزرگ امریکا خوانده روی دوام و تحقق آن به دیده شک می نگریستند که حق به جانب هم بودند. زیرا در دو روز اخیر ما همه شاهد از سرگیری وتشدید حملات طالبان بالای نیروهای امنیتی و مردم بیگناه خود در بیشتراز پانزده ولایت کشور بودیم که تقریبآ پنجاه نفر جان های شیرین شانرا ازدست دادند .چنانچه در مضمون قبلی نوشتم که جنگ علیه امریکایی ها در کشور ما به پایان رسیده ، اما این جنگ نیابتی علیه مردم وکشورما هنوز ادامه خواهد داشت و چنان هم شد. از نظرمن طرح مسئله کاهش خشونت ها که یک ترمنالوژی جدید در اصطلاحات نظامی ما بود ، صرف بهانه یی برای تکمیل قوتها ، اکمال تجهیزات و اعزام نیروهای بیشترجنگی طالبان به خطوط مقدم جبهه بود ، نه برای کاهش قتل وکشتار مردم ما . درساعات اول بعداز امضای توافقنامه خواستهای غیرمشروع گروه طالبان وفشار آوردن بالای دولت افغانستان شروع شد که یکی از جنجال برانگیز ترین آنها رهایی پنج هزار زندانی طالبان از زندان های افغانستان است. طالبان با بسیار دیده درایی در حالیکه میگویند ما حکومت کابل را برسمیت نمی شناسیم ،درعین حال از همین حکومت میخواهند که زندانیان شانرا آزاد کند. آیا این خود یک عهد شکنی بخاطر گرفتن امتیازات بیشترنیست ؟؟ از جانبی هم حکومت افغانستان تافعلآ موضعگیری بسیار اصولی و منطقی اختیار نموده ، این مسئله را به هیچ شکلی پیش شرط مذاکرات بین الافغانی که قرار است بتاریخ دهم ماه مارچ دایر گردد ، نمیداند که مورد استقبال گرم مردم هم قرارگرفته است.

دراینجا منحیث یک افغان وآن دردی که همیشه بخاطر وطن ومردم خود متقبل میشوم ، چند تانظر پیشنهادی برای حکومت آینده کشورخود دارم :

1- حکومت آینده در روزهای اول تشکیل کابینه و اعلان خطوط اساسی دولت باید یک تعریف مشخص و روشن از دوست ودشمن مردم ما بدهد تا نیروهای امنیتی ودفاعی کشورما بتوانند در مقابل دشمنان مردم و وطن شان مبارزه جدی و قاطع نموده ،دشمنان معلوم الحال را در هرجاییکه لانه شیطانی دارند ازبین ببرند. به همه کشورهاییکه خودرا دوست مردم و وطن ما میدانند یک پیام خاص ارسال کرده ، برای انان فهمانده شود که ما دوستی تانرا قبول داریم، ولی باداری تانرا هرگز نخواهیم پذیرفت.

2- درمقابل دشمنان معلوم الحال از هیچگونه صله رحم و حسن نیت کار نگرفته ، در صورت دستگیری بالفعل و مستند وهمچنان فیصله نهایی محاکم ذیصلاح کشوردرمورد جنایات شان آنانرا مطابق به قوانین چزای کشوربدون مصلت گرایی ویا پادرمیانی این یا آن گروه و یا این یا آن شخصیت به جزای اعمال شان الی سرحد اعدام برسانید. از تجمع بیشتر نان خوران اضافی وبه درد نخور درمحابس باید جدآ جلوگیری نموده ، هزینه خوراک وپوشاک آنانرا برای فامیلهای شهدا ومعلولین نیروهای رزمنده امنیتی کشور اختصاص بدهید .با اینکار از درد سر های آینده تان هم کاسته خواهد شد.

3- شخص رئیس جمهور با انتباه گرفتن از اشتباهات دوره حکومت قبلی دوسره که چندان خاطره خوش در اذهان مردم از آن بجا نمانده است ، ازحقوق حقه همه ملیتهای باهم برادر و برابرکشور، بخصوص خانمها و نسل جوان بصورت یکسان و بدون هیچ تعصبی دفاع قاطع نموده ، در راه تحقق ارزش های حداقل بیست سال گذشته به ادارات مربوط هدایت دهند تا از نیروی خلاق انان استفاده اعظمی صورت گیرد .

4- شخص رئیس جمهور اطراف خودرا از معاش خوران اضافی ، بالا نشین واستفاده جو پاک نموده ، با تقرر صرف چند مشاور محدود، اما ورزیده و باتجربه وصرف نظر از وابستگی های سیاسی آنان در بخش های مختلف امور کاری خودرا تنظیم نموده ،درتصمیم گیری های بزرگ با اشخاص چیزفهم ، باتجربه و نماینده گان واقعی مردم از بخش های مختلف مشوره نموده، بعدآ تصامیم لازم اتخاذ نمایند.

5- همانگونه که طی چند روز اخیردرقبال خواستهای بیجای طالبان ایستاده گی اصولی نموده و با جدیت از اراده مردم دفاع قاطع نموده اید، با اتکای بیشتر به مردم تان به این تصمیم تان ایستاده گی نمایید . با اینکار تان یقین کامل دارم که حتی کسانیکه تا دیروز بنابرعوامل مختلف درمخالفت با شما قرار داشتند ، از شما و سیاست مردم دوستانه و احترام به اراده مردم تان دفاع خواهند نمود که خود زمینه ساز یک دولت قوی در اینده خواهد شد.

6- همانگونه که در سفرتان به شهر جلال آباد و دیدار تان با مردم و نظامیان قهرمان کشور ما برای آنان روحیه دادید ، آرزو دارم تا به اینکار نیک تان ادامه داده به سایر نقاط کشوروحتی ولایات ناامن نیز سفرکرده ، با مردم ونیروهای امنیتی و دفاعی کشورتان از نزدیک دیدار وملاقات نمایید.این حق را همه نیروهای نظامی و مردم رنجدیده ما بالای شما دارند، زیرا آنان استند که با ایثار وفداکاری از وجب وجب این خاک و حکومت خود دفاع جانبازانه مینمایند .

7- ازهمه کسانیکه تاهنوزسلاح بر دوش داشته وسالها بالای مردم بخاطرجهاد ومقاومت فخرفروشی کرده اید و از آن تعداد شما ها که از عقاید عقبگرایانه وتندروانه مذهبی طالبان پشتیبانی نمیکنید ، صمیمانه تقاضا مینمایم تا بخاطردفاع از استقلال و حاکمیت ملی تان وبدون درنظرداشت علایق سمتی، زبانی وسیاسی خود در کناردولت تان قرارگرفته وبا پیکار صادقانه علیه دشمن مشترک خود ومردم تان مبارزه نموده ، دین ایمانی و میهنی تانرا ادا نمایید. تا وطن از لوث نامیمون دشمن مشترک همه ما پاک نگردد، مردم ما روی صلح و آرامش را نخواهند دید.

8- به نظامیان آشوبگر پاکستانی این حامیان اصلی تروریزم درجهان هوشدار بدهید تا بدانند که مردم ما از آن مراحل سخت تاریخی گذشته که شما بتوانید به اعمال شوم تان دست یافته وبرآنان حکومت کنید. افغانستان یک کشور مستقل است وروابط خود با همسایه ها وسایر کشورهای جهان را بادرنظرداشت منافع علیای مردم خود عیار میسازد و ضرورت به مشوره شما مداخله گران آشوبگر ندارد.

با عزم واراده قوی و با کار وپیکار مشترک وهمچنان حقوقی که وطن بالای همه ما دارد ، مانند یک مشت واحد عمل نموده ، وطن تانرا از لبه پرتگاه نیستی نجات داده و با برداشتن نقاب های کثیف ازچهره های دشمنان داخلی و خارجی ، هویت آنان را به همگان افشاء نمایید.

پاینده باد وحدت واقعی مردمان آزاده کشورما !

ومن الله توفیق

 

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.