قابل توجه مدعيان حكومت دارى سالم

قابل توجه مدعیان حکومت داری سالم مبتنی برحاکمیت قانون و عدالت اجتماعی

اپیدمی کووید 19 وجهانگیر شدن آن دول های را که از ثبات سیاسی واقتصادی بهتر برخوردار بودند، تکان جدی داده است . شیوع این ویروس کشنده در شرایطی دامنگیر کشورعزیز ما گردیده است که وضعیت سیاسی ، اقتصادی وامنیتی کشور درابعاد مختلف آن مورد چالش قرار دارد . میخواهم صراحت دهم که اساسأ درجامعه ما تمثیل دموکراسی به مفهوم واقعی آن باید توام با عدالت اجتماعی ، آزادی های سیاسی و اجتماعی ، مشارکت وسیع مردم درنظام سیاسی کشور وتاسیس یک نظام مردمی جهت تحکیم پایه های وحدت ملی ضروری پنداشته میشود .
متاسفانه متولیان بحران موجود کشور نسبت عدم تمکین برقانون و قانونیت خود بعنوان عاملین درجه یک بحران موجود ، بنحوی ازآنحا در قدرت سیاسی کشور اتکا نموده اند . تکیه به اقتدار و قدرت و استفاده نا معقول از امکانات دولتی ملت زجر کشیده و مظلوم کشور، مظالمی است که پیوسته در درازنای تاریخ بر ملت ما روا داشته شده و متاسفانه هنوز هم ادامه دارد . شرایط موجود کشور و جهان ازما می‌طلبد تا به‌خاطر نجات وطن از جو نامساعد کنونی و فضای انباشته از ناهنجاری‌ها و ناملایمات با همدلی و باهمی کنار ملت خویش ایستاده و با روحیه ملی و وطندوستی در جهت اقتدار ملی، یکپارچگی ملت و تعالی وطن، همه باهم مسوولانه عرق ریخته و در مسیر درست، آگاهانه گام برداریم. هرگونه تعلل وتبارز برازندگی تباری ، سمتی و قومی جامعه را از مسیر شگوفاهی منحرف میسازد. ما نمی خواهیم در شرایط کنونی که از یک جانب شیوع ویروس کشنده کرونا دامنگیر مردم ماست و ازجانب دیگر بحران حکومت موازی بر کشورما سایه افگنده است وازجانب هم پروسه صلح بیک روند طولانی وگنگ تبدیل شده است بیتفاوت عبور کنیم ودر قضایای کشور بعنوان نظاره کننده باقی بمانیم . غلبه بربحران بدین بزرگی واتکا بیک گروه خاص وکم تجربه مشکل کشور را حل نمیکند همچنان باید جدآ به ارزش زمان وقع قایل شد . ما متعهد به حکومت داری سالم مبتنی برحاکمیت قانون درکشور میباشیم .

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.