نجيب الرحمن شمال : لابراتوار تجارب ناكام

Ns

افغانستان – لابراتوارتجارب ناکام
نوشته : نجیب الرحمن شمال
4 می 2020 / 15 ثور1399
وقتی کشورما به هرمشکلی برمی خورد ومردم از آن نارضی میشوند، همه پرابلم ها را بدوش جنگ و ادامه نابسامانی ها می اندازند. گرچه این حرف هم دقیق است ، ولی عوامل دیگری نیزوجود دارند که باعث تشدید این وضعیت میگردند. مهمترین عامل اینهمه نارضایتی مردم وادامه نابسانی ها دست داشتن ونفوذ بیش ازحد نیروها یا ممالک خارجی است که بیشتر برمنافع وخواستهای شخصی واهداف استراتیژیک خود می اندیشند ، تا منافع مردم وکشور ما. این مداخلات بیشترازهر زمان دیگر بعدازحضور نیروهای کشورهای عضو ناتو به رهبری ایالات متحده امریکا وهم پیمانان شان اوج بیشترگرفت. بامساعدساختن شرایط مناسب برای آنان توسط سیاسیون تازه به دوران رسیده ، بخاطرجلب کمکهای مادی آنان ، زمینه چوروچپاول ، گسترش فساد اداری و اخلاقی …. وده ها ناهنجاری های دیگربرای استفاده جویان میسرشد واز اینکه همه از آن آگاهی دارند نمی خواهم روی آن بحث کنم. هدف این نوشتار تطبیق پلان ها وتجارب تلخ وناکامی اند که یکی پی دیگری بالای کشورما عملی شده و نتایج مثمری هم از آنها تا حال بدست نیامده است. این تجارب ناکام درعرصه های مختلف ملکی ، نظامی ، اقتصادی وسیاسی از دهه پنجاه شروع شده وبدبختانه الی امروز ادامه دارند. درسرزمین مشترک ما افغانها یعنی این لابراتوار تجارب تلخ جهانی آن چیزی به ذهن ما نمیرسد که تجربه نشده باشد. این پروسه از ایجاد نیروهای چپی ودرمقابل دشمنی با آنان و ایجاد گروه های مختلف جهادی درکشورهای همسایه ، تقویه ، تجهیز وتمویل آنان تا ایجاد گروه جانشین آنان یعنی گروه های القاعده وطالبان با عقبگرد اندیشوی صد سال گذشته و پشتیبانی از آنان ، بعدآ ایجادگروه مخالف طالبان زیر نام داعش وده ها گروه های تندرومذهبی همه وهمه درهمین لابراتوارتجارب تلخ عملی وتطبیق گردیدند.
ازنگاه نظامی از بزرگترین نیروهای مجهز پیاده ، تانکها ، قوتهای هوایی گرفته الی تجربه ناکام “مادر بمب ها” هم دراین سرزمین تطبیق وعملی شد که برای مردم وسرزمین ما همه این تجارب تلخ وبا پیامدهای منفی بوده اند. اینکه خود کشورهای تجربه کننده واستخبارات آنها به چه نتایجی دست یافته اند ، ازمردم ما پنهان نگهداشته شده وهرگز به آنها دست نخواهند یافت .این ابرقدرت ها وغول های سرمایه به این تجارب تلخ اکتفاء نکرده ، حتی میدان رقابت های سالم سیاسی کشور ما را هم مورد آزمایش های ناکام تاریخ قرارداده ، باطرح ساختارهای جالب وفراقانونی کشور ما را در انزوا و بدبختی و حتی در لبه پرتگاه نیستی قرار داده اند. تجربه نه جندان دور یعنی پنج ونیم سال قبل با حذف نتایج انتخابات سال 2014 وبلند کردن دستان هردو رقبای سیاسی ونشاندن هردوی شان به کرسی های قدرت دولتی وایجاد حکومت فراقانونی زیرنام “حکومت وحدت ملی ” که نظیر آن درهیچ کشورجهان وجودنداشت ، اعتماد مردم را از دولت وسیاسیون ازبین برده و حاکمان قدرت هم به یکدیگر تن نداده ، هرکه درپی تقویت گروه طرفداران خود شده والی ختم دوره پنج ساله نتوانستند حداقل سیستم حکومتداری را از حالت سرپرستی نجات بدهند و اعتمادمردم را جلب نمایند. حالا هم که درحالت فوق العاده خطرناک تر وحساس تر از دوره قبلی قرارداریم ، بازهم حامیان غربی سیاسیون (البته نه مردم ما) با بازی کردن دوباره باسرنوشت سیاسی کشور ما همه باشنده گان این سرزمین را در گرو دو شخص لجوج وبی پروا قرار داده اند ومیخواهند اینبار گلیم سرزمین آبایی ما را برای همیش جمع کنند. از قدیم گفته اند که تکرار اشتباه گناه است و نباید تکرار شود. اما می بینیم که به اصطلاح سیاسیون ما در این شرایط خاص و حاد، نه بفکرمردم گرسنه و گرفتارشده به ویروس کشنده کورونا اند ، بلکه از مدت دونیم ماه بدینسو مصروف چانه زنی ها برای ابقای اقتدارغیرمشروع خود وتیم های انتخاباتی شان براریکه قدرت وغصب قصرها و جایداد های دولتی اند که گویی مال پدر و پدرکلانهای شان باشد.
هرکدام طرحی را مطرح میکنند که فقط منافع شخصی ، گروهی و سیاسی خودشان را در بردارد ، نه منافع علیای کشور وخواست برحق مردم را . فقط با کاغذ ها بازی کرده ، برای هرکسی پیشنهاد رتب بالاتر نظامی وملکی را مینمایند، خواستهای فرا تر از قانون را مینمایند، ساختارهای سیاسی و دولتی عجیب و غریبی را مطرح میکنند که نه در قانون اساسی کشورما که از آن همیشه صرف بنام وثیقه ملی نامبرده شده وجود ندارد ، و نه هم درسایر کشورهای جهان موجوداتد که از تجارب آنها استفاده صورت گیرد و ده ها خواستهای غیرقانونی و صلاحیت های اجرائیوی در همه عرصه های حکومت که همه و همه صرف برای ابقای قدرت وادامه فیشن و درشن خودشان چیز دیگری نمیباشد. درطرح اخیری که بالاخره بعداز چانه زنی های زیاد وطولانی که نه بخاطرمنافع علیای کشور ، بلکه بخاطر ادامه قدرت و آنهم در همان قصر سپیدار است از چانب داکترعبدالله به ریاست جمهوری رسید و از طریق رسانه ها افشاء گردید، کدام مطلب جالب و ارزشمند بخاطر نجات کشور از این حالت اسفناک وبدست آوردن رضایت مردم برای همکاری باحکومت وجود نداشته ، صرف بقا و ادامه قدرت و اخذ صلاحیت های بیشتر اجرائیوی و تقسیم قدرت به همان شکل کلاسیک و ناکام پنجاه درصدی وتعیین والیان و سایر ارگانهای ملکی و نظامی ازجانب ایشان ، هیچ طرحی برای آوردن صلح و مصالحه و تآمین امنیت شهروندان گنجانیده نشده ، بلکه فقط خواستها و دیدگاه های تیم ثبات وهمگرایی وهواخواهان شان برای ادامه قدرت به همان شکل حکومت ناکام وحدت ملی ، صرف بانام دیگری یعنی صدارت اجرائیوی صلح !؟ ایجادگردد. آیا چنین مقام اجرائیوی در کدام یک از قوانین کشور ما وجود دارد؟؟ آیا مرم آنرا قبول خواهندکرد ؟؟ آیا ارگ ریاست جمهوری تمکینی بر آن خواهد نمود؟؟ آیا از نظرطراحان ، این طرح فرا قانونی مورد تآیید و پشتیبانی جامعه جهانی وبخصوص حامیان غربی حکومت قرار خواهد گرفت ؟ اینها همه سوالاتی اند که گذشت زمان به آنها جواب خواهد داد.
ازنظراین قلم تجربه ناکام دیروز نباید تکرار شود ، زیرا هم سیاسیون وهم جامعه جهانی با درنظرداشت تجارب تلخ شان از پنج سال گذشته ، نباید مرتکب چنین اشتباه تاریخی گردند که بازهم همان آش باد و همان کاسه. امروز مردم ما به به حاتم بخشی رتب نظامی و ملکی برای صاحبان قدرت برای چپاول بیشتر و ادامه قدرت آنها ضرورت نداشته ، درفکرنجات جان خود وفرزندان شان از گرسنگی و گرفتارشدن به ویروس کشنده کورونا هستند ، تا ازگرسنگی و یا مبتلا شدن به ویروس نمیرند. پیروزی در این امر سترگ بدون بوجود آوردن وتحقق همدلی ، تآمین وحدت ملی واقعی ، همدگر پذیری ، گذشتن از خواستهای نفسانی شخصی و گروهی و ارجحیت دادن به منافع علیای کشور ومبارزه مشترک وصادقانه برای نجات مردم وکشور میسر نیست. سیاسیون و دست اندرکاران تشکیل حکومت آینده که مردم سخت منتظر آن اند ، باید با اقدامات عملی کاری نکنند که بیشترازاین مسئول ادامه اینهمه نابسامانی ها باشند، مردم حالا بیدار بوده ومتوجه همه اعمال آنها اند. به خواستها وآرزوهای پاک ومقدس مردم تان گوش دهید وکشور تانرا از لبه پرتگاه نیستی نجات دهید.دشمن محیل در کمین بوده وهرلحظه منتظرحمله برهرکدام شما و مردم تان است.کشورتانرا از لابراتوارتحارب تلخ وناکام کشورهای جهان رهایی ببخشید.
باحرمت

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.