پيام تبريكيه عيد سعيد فطر

بنام خداوند توانا ودادگر

پیام تبریکیه

بمناسبت حلول عید سعید فطر

2 جوزای 1399

حلول عید سعید فطر را برای کافه ملت قهرمان کشور ومسلمانان جهان تبریک وتهنیت عرض میدارم . امید مردم شریف وبا عزت مان در پرتو ارشادات دین مقدس اسلام طاعات وعبادات شان بدرگاه ایزد منان قبول گردد وروز های عید خوشى را در كانون گرم خانواده و در مبارزه جدى با ويروس كرونا سپرى نمایند .

هموطنان متدین ومعزز کشور

وحدت ملی و همبستگی مردم از لحاظ تاريخى كه  باعث  حفظ افغانستان واحد گرديده متشکل از مجموعه اقوام پشتون، تاجیک، ازبیک، هزاره ،ترکمن ، ایماق ، پشه ای ، نورستانی ،بلوچ …. وغیره میباشد. ولی بحران عمیقی که در طی بیش از چهاردهه سرپای جامعه مارا فرا گرفته است و اصل بقای افغانستان مستقل ودارای حاکمیت ملی را مورد تهدید قرار میدهد ، دارای ابعاد مختلف میباشد. امروز افغانستان در شرایط نیمه جنگ و متکی به کمک های خارجی در تمام عرصه ها قرار دارد . متاسفانه درکشور های نیمه جنگ نسبت عدم ثبات وتامین امنیت ،عدم قانونیت ، ارتشا و فساد و زرع وترافیک مواد مخدر زرگوئی، حاکمیت مینماید و سیر انکشاف وترقی جامعه را بنحوی از آنحا بطی میسازد .

علاوتأ دروضعیت کنونی که مساله جابجایی اقوام با هم برادر ما در ساختار قدرت دولتی به معضل بزرگی تبدیل شده است بهره برداری اجانب از این شگاف، وحدت ملی افغانها را مورد تهدید قرار میدهد. بهمین سبب حساسیت های قومی با انکشافات سیاسی پیوسته در نوسان قرار میگیرد و هنوزاندیشه سیاسی بعضی ازاحاد اقوام وملیت های افغانستان ، شامل مفکوره شایسته سالاری نمیباشد وترس آن میرود که شایسته سالاری در مقیاس ملی قربانی فرقه گرائی که هیچنوع همخوانی با دموکراسی ندارد،گردد. طوریکه پیداست بحران کشور آنقدر بزرگ و فاجعه آنقدر عمیق است که هیچ نیروی داخلی چه سیاسی وچه قومی به تنهائی امکان نجات کشور را ندارد. تجارب نشان داده است در مواقعیکه بود و نبود یک ملت مورد سوال  قرار میگیرد نیرو های سیاسی ملی مترقی ودموکرات ، متنفذین اقوام ، شخصیت های ملی  ، سازمانهای اجتماعی وجامعه مدنی با تکیه بر ارزش های ملی ،راه ها  و وسایل همدستی وهمکاری مردم را با دولت منتخب ایشان فراهم مينمايند. ماباید بدانیم که نبود و یا کمبود هر بخش از اقوام مختلف ما بمعنی مختل شدن وحدت ملی ماست. هیچ بخش بدون بخش دیگر زیبائی را که باید داشته باشد، ندارد. به این سبب تکیه بر افغانیت بحیث ارزش مشترک ملی ما میان جامعهباید با قوت مطرح گردد.  با درنظر داشت این حقیقت که راه حل بحران وطن ما ، راه ملی است و نه راه ایدیولوژیک وافتراق قومی ، دولت وظیفه خود میداند تا درهمکاری با مردم نقش اساسی را دربسیج مردم غرض تامین وحدت ملی ادا نماید.

ما باور داریم که خصوصيات دولت شايسته مارا ، مشاركت سياسی مردم درنظام سیاسی کشور تشکیل میدهد و در اين راستا كاركرد سازمان های سیاسی، كاناليزه نمودن درخواستهای سياسی و غيرسياسی افراد جامعه نیز ما را بسر منزل مقصود که همانا قرار دادن جامعه درمسیر شاهراه ترقی وتعالی کشور میباشد ،استقامت میدهد . ما درآینده نزدیک پیرامون خواست های ناهمگون جامعه شکلی ترتیب اثر خواهیم کرد که برعلاوه اینکه منافع علیای کشور متضرر نگردد، بل مارا درجهت تامین منافع ملی ، حاکمیت ملی ، عدالت اجتماعی و حفظ ارزش های جامعه دموکرات ممد باشد . 

با اغتنام از فرصت یکبار دیگر حلول عید سعید فطر را برای تمام هموطنان شریف ما تبریک گفته امیدوارم که دراین روز های خوشی از گزند حوادث بدور باشند .

نورالحق علومی

رئیس حزب متحد ملی و جبهه ملی مردم افغانستان

ونماینده فوقالعاده رئیس جمهوراسلامی افغانستان درامور حکومت داری خوب

 

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.