نجيب الرحمن شمال : مكثى برنظريات انتقادى بعضى از دوستان

                                               Ns

                                    

4 جون 2020 / 14 جوزای 1399

قبل ازهمه جا دارد تا از تشویق های همه دوستان گرانمایه ،ارائه نظریات ، کامنت ها پای نوشته ها و لایک کردن طرح های ناچیز خود از تک تک شما عزیزان ابراز سپاس وامتنان نمایم. من با حفظ حرمت به طرح ها و دیدگاه های مختلف هریک شما دوستان گرانمایه و ارج گذاشتن به دیدگاه های سیاسی موافق و یا هم مخالف نظریات من، همه آنها را مطالعه نموده، کوشش مینمایم تا درنوشته های بعدی بعضی از نواقص و کمبودی ها را از میان بردارم. اما گاهی هم به نظریات انتقادی بعضی از دوستان برمیخورم که لازم دانستم تا درمورد آنها مکثی نمایم. چنانچه در بالا نیز تذکر دادم ، طرح نظریات و دیدگاه های هریک شما برایم قابل حرمت است زیرا لازم نیست تاهمه پیرو و یا تآیید کننده یک دیدگاه باشیم . اما درنوشته های اخیرم به دیدگاه های تعداد معینی از دوستان ورفقا برخوردم که آنان بشکل مستقیم ویاغیرمستقیم از تصامیم رهبری حزب متحدملی افغانستان انتقاد کرده و آنرا رد مینمایند. در بعضی حالات تعدادی هم اینکار را حتی خیانت به جنبش چپ یا نیروهای ملی- مترقی کشور میدانند که میخواهم دراین باره کمی معلومات بدهم. حزب متحد ملی افغانستان به رهبری شخصیت سیاسی نظامی و وطندوست کشورما محترم نورالحق علومی درانتخابات سال 2019 ریاست جمهوری افغانستان با تشکیل ستاد انتخاباتی ” مردم سالاری و حاکمیت قانون”، خودرا بطور مستقل کاندیدای پست ریاست جمهوری کشور نمودند. باتحلیل وارزیابی هاییکه ح.م.م.ا. از اوضاع سیاسی نظامی کشور داشتند ، توقع میرفت تا اکثریت احزاب و سازمانهای ملی- مترقی کشور و بخصوص سازمانهای جداشده از بدنه حزب مادر حزب دموکراتیک خلق افغانستان (حزب وطن) ازاین تصمیم ح.م.م.ا. پشتیبانی نموده ، درعمل برای تثبیت جایگاه شایسته وبایسته شان در حیات سیاسی جامعه مانند مشت واحدی ، یک برآمد جدید نموده ، برای مردم نسبت به آینده امیدواری بدهند. اما بدبختانه که مانند انتخابات سال 2014 نه نتها کسی اقدام به اینکار نکرد ، بلکه تعدادی حتی در صدد تخریب آن پروسه نیز برآمدند. از آنجاییکه در شرایط کنونی کشور نیروهای ملی گرا و روشنگر نمیتوانند به تنهایی در چنین پروسه های ملی به موفقیت برسند، بعدازتدویر چند همایش انتخاباتی در ولایات مختلف کشور ، رهبری حزب و ستاد انتخاباتی “مردم سالاری وحاکمیت قانون” به این نتیجه رسیدند که با داشتن طرح های مشخصی که در منشوراین ستاد انتخاباتی انعکاس یافته است ، شاید بتواند بایکی دیگر از ستادهای مطرح انتخاباتی که دارای برنامه های ملی واقتصادی باشد ، به توافق برسد و کارزار انتخاباتی را مشترکآ به پیش ببرند. گرچه مراجعات و پیشنهادات زیادی از طرف ستاد های انتخاباتی مختلف به این ستاد صورت گرفت ، اما درنتیجه ارزیابی های دقیق وهمه جانبه ، رهبری ح.م.م.ا. به این نتیجه رسیدند که همکاری خویشرا با ستاد انتخاباتی “دولت ساز” آغازنمایند که این همکاری با امضای یک توافقنامه سیاسی ازجانب روئسای هردو ستاد انتخاباتی و در حضورداشت هردو کاندیان مطرح جناب داکتر اشرف غنی و محترم نورالحق علومیوتعدادی از اعضای هردو ستادانتخاباتی رسمآ به امضاء رسید. دقیقآ بعداز نشراین خبر درمیدیای کشور، تعدادی آنرا تآیید ومورد استقبال قرار داده ، ولی تعدادی هم آنرا به باد انتقاد گرفتند.

جالب اینجاست که اکثردوستان وعزیزان انتقاد کننده حتی بدون داشتن کدام روابط تشکیلاتی با ح.م.م.ا. ، یا همسویی و همگرایی با این حزب، این توافقنامه سیاسی را حتی خیانت به اندیشه های جنبش چپ کشور و همه نیروهای ملی- مترقی دانسته ، به اشکال مختلف آنرا رد کردند. من نمیدانم درشرایطی که ظلم بیداد میکند و نیرو های نظامی کشورهای سرمایداری برتمام اوضاع نظامی ، سیاسی واقتصادی کشور حکمروایی دارند ، مردم از گرسنگی و صد ها مشکلات دیگر جانهای شانرا ازدست میدهند، دوستان ما از کدام جنبش چپ کشور وحمایت کدام کشورجهان حرف میزنند ؟ هرگاه به اسناد رسمی ح.م.م.ا. رجوع شود، در هیچ جای آن نیآمده است که این حزب پیرو اندیشه چپ افراطی درافغانستان است. چنانچه درمورد تعریف این حزب در اساسنامه آن چنین می خوانیم :” حزب متحدملی افغانستان آزادی بیان واندیشه (تنوع نظریات وافکار ) راکه برای تحقق اهداف مرامی و رشد فکری آن کمک نماید ، به مثابه یک اصل عمده واساسی  حیات حزبی خویش می پذیرد. ح.م.م.ا. مخالف هرگونه گرایشات راست وچپ افراطی بوده و مبارزه با آنرا وطیفه خویش میداند .”   بلی ، درست است که ح.م.م.ا. ادامه دهنده راه و آرمانهای ح.د.خ.ا. (حزب وطن) بوده ودر این راه صادقانه گام برداشته وبخاطرکسب جایگاه مناسب نه تنها برای اعضای خویش ، بلکه برای همه خانواده بزرگ سیاسی ما درجامعه مبارزه نموده وهمیشه بخاطروحدت عملی این نیروی بزرگ سیاسی کشورما تلاش نموده است ، اما هرگونه دیدگاه های افراطی چپ و راست را مردود می شمارد،  زیرا صرف باداشتن دیدگاه چپ افراطی در جامعه فعلی افغانستان نمیتوان به آرمانهای یک چنبش مترقی نایل آمد.  

به اساس روند دموکراتیک پروسه انتخابات ، پیوستن یا ائتلاف کردن احزاب باسایر احزاب وستادها ، یک پروسه عادی و روتین بوده ، برای هر حزب حق اینکار رامیدهد تا در اینمورد بشکل مستقلانه عمل کند. ستاد انتخاباتی “مردم سالاری و حاکمیت قانون” نیز به اساس این روش دموکراتیک موافقتنامه همکاری را با تیم “دولت ساز”به امضاء رسانید تا درصورت پیروزی آن تیم اهداف وطرح های خودرا در جامعه عملی نماید. دلایل روشنی نیز نزد رهبری ح.م.م.ا. بخاطر اینکار وجود داشت که یکی از آنها بدست اوردن تجارب از دوره انتخابات سال 2014 میباشد که حتی با احراز کرسی وزارت اموداخله کشور، ولی عدم هماهنگی در تصامیم و کارکرد های عملی حکومت دو سره ، جناب علومی صاحب یگانه وزیر آن دوره حکومت وحدت ملی بودند که بارضایت خود از آن پست استعفاء داده ، مصروف بیشتر کار درمیان اقشارمختلف کشور شده وبخاطر نزدیکی همه نیروهای همفکر ، مترقی وملی گرای کشور جبهه ملی مردم افغانستان را هم ایجاد نمودند که فعلآ در بیشتر از بیست ولایت کشور شوراهای ولایت آن ایجادشده و بیشتر از سی نهاد، انجمن ها و سازمانهای مختلف عضویت آنرا کسب نموده و به فعالیت موفقانه خود در عرصه های مختلف ادامه میدهند.

ازنظرما انتقاد کردن درحالیکه حق مسلم افراد وبخصوص اعضای یک حزب سیاسی میباشد و ما به آن ارج میگذاریم، اما شرط آن اینست که انتقاد باید جنبه اصلاحی داشته ، نه سلیقوی و انتقاد کننده درصورت انتقاد کردن یک روش یا سیاست ، باید طرح مکمل تر و بهتری نسبت به آن ارائه بدارد که مورد قبول مردم واقع گردد، نه اینکه همیشه منتقد دیگران بود، درحالیکه خودهم طرح جامع تری نسبت به آن دیدگاه نداشته باشیم .انتقاد وقتی سالم گفته میشود که با درک از وضعیت جاری کشورما خیر وفلاح مردم در آن در نظرگرفته شود و راه های بهتر ومنطقی تر دیگری برای نجات کشور از بحران کنونیرا رهنما باشد. رهبری ح.م.م.ا. مصمم است تا در راه تحقق آرمانهای دیرینه خود که همانا خدمتگزاری صادقانه برای مردم و ایجاد یک حکومت فراگیر، مردم سالار وتحقق قانون است، به مبارزه خود ادامه دهد.

باحرمت بی پایان

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.