نجیب الرحمن شمال:عوامل بازدارنده وحدتو راه رسیدن به آن

 

 

 

Ns

عوامل بازدارنده وحدت  

و راه های رسیدن به آن

نوشته : نجیب الرحمن شمال

12 جون 2020 / 21  سرطان 1399  

بعداز سقوط حاکمیت جمهوری افغانستان و متلاشی شدن حزب وطن به هرنیرنگی که بود فضای تیره تاری بر قلمروکشورما مسلط شد ، مردم آواره و خانه بدوش وکشورما به یک ویرانه جنگ زده مبدل شد وآن حرف های ناب رهبر حزب وطن شهید دکتورنجیب الله که میگفت “درصورت ازبین رفتن این حزب و حکومت و آمدن عرب و عجم وپنجابی ها جوی های خون درکشورما جاری شده و جنگ از جبهات در ولایات به شهرها وکوچه ها وخانه به خانه  سرایت خواهد کرد و دگر زنی حق نخواهد داشت که بدون محرم شرعی پای خود را از لخک  دروازه بیرون بگذارد…. ” و همچنان ده ها پیش بینی های دیگر شان متآسفانه که قدم  به قدم بالای مردم وکشورما عملی گردید. دراین میان اعضای رزمنده حزب دموکراتیک خلق افغانستان (حزب وطن) با وجودیکه صادقانه از قدرت کنار رفته ودر آن میان توطیه های سازمان ملل متحد علیه مردم وکشورما عملآ جامه عمل پوشیدند ، بیشترین تلفات و آسیب را متحمل شدند. دشمن مکارهم که به آرزوی چنین روزی در کمین نشسته و لحظه شماری میکرد، فرصت را غنیمت دانسته و وارد میدان شده ، نفاق ،شقاق  ، بدبینی و کدورت را میان اکثریت حزبی های خسته از جنگ  وآواره گی پخش کرد. این عمل شیطانی برای آن انجام شد تا نیروهای ملی- مترقی و تجددگرای کشورازهم فاصله بگیرند و نتوانند دوباره صف آرایی نمایند. تعدادی فراری وطن شده و تعدادی هم در داخل کشورمهاجر شده و تعدادی هم به ناچار در کشورهای همسایه مسکن گزین شدند.اما باوجود اینهمه تلاشهای مذبوحانه ، دشمن هرگز موفق نشد تا روحیه سرشار از وطپرستی ، مردم دوستی وعشق وعلاقه این رهروان سر بکف نسبت به کشور و مردم شانرا ازبین ببرد. زیرا همه اعضای رزمنده یا حزبی های دیروزی از سخت ترین کوره های آتشین وخونین با قامت بلند وسرافرازی قدبلند کرده بودند. آنان در هرگوشه یی از جهان که بودند، آرام نگرفته درتلاش و جستجوی رفقای گمشده خود بودند وبا تدویر گردهمایی ها وایجادساختارهای سیاسی خورد وبزرگ دست یافته و یکبار دیگر صدای رسای خودرا برای ادامه مبازره برحق شان بخاطر آزادی و رفاه مردم خود بلند کردند.  با درد و افسوس که دشمن توان برداشت هیچ موفقیت وپیروزی این نیروهای وطنپرست را نداشت و ازهمان آغاز درصدد تخریب وحدت ویکپارچگی میان این نیروها برامده و هر باری که به وحدت ویکپارچگی نزدیک شدند به بهانه های گوناگون مانع این پروسه وخواست همگانی شدند.

علاوه بر تلاشهای مذبوحانه مخالفین وحدت ، نقایص و کمبودی هایی  هم در طرز دیدگاه ها و نظریات مختلف بعضی ازاین گروه ها و سازمان های حزبی نیزوجود داشته و دارد که خود مانع بزرگی در راه وحدت مجدد این سازمانها گردیده است.  هرگاه تعدادی از رفقا و  دوستان از من نه رنجند ، میخواهم کمی باوضاحت و بدون پرده صحبت نمایم .ازنظرما عوامل برجسته این کمبودیها در تکبر، بلندپروازی ، خود بزرگ بینی ، تن ندادن به عقاید دیگران ، همیشه از جایگاه رهبران صحبت کردن وعدم همدگر پذیری ، سوء استفاده از نام وشخصیت رهبران دیروز، عدم اعتماد نسبت به یکدیگر، برتری جویی های بیجا وبیمورد ، تآکید براعتقاد داشتن به همان اندیشه های فیلسوف های بزرگ سیاست در قرون گذشته بدون درنظر داشت شرایط داخلی کشورما ، عدم داشتن اعتقاد و احترام نسبت به رسوم پسندیده مردم عقب مانده و سنتی ما، تآکید بیشتر بخاطر ماندن در سطح رهبری و کنترول و صدور دساتیربر احزاب داخل کشور مانند زمان حاکمیت ح.د.خ.ا. (حزب وطن) و رهبری آنها بخصوص از کشورهای اروپایی ، تلاش بخاطر کنترول از به اصطلاح ایجاد قوه فشار از اروپا و تعمیل آن بالای احزاب در داخل کشور، چشم پوشی از حقایق و عدم افشای اشخاص معامله گر وضد وحدت به هردلیلی که بوده ویا وجود دارد ، برخوردهای کاملآ سلیقوی و تعصب آمیز نسبت به سایر رفقای حزبی ورهبری آنان یا به گفته یکی از بزرگان سیاست – مبتلا شدن به امراض روشنفکری و ده ها مطالب دیگراند که باعث عدم وحدت مجدد حزبی های دیروز و اغاز مبارزه بخاطر رسیدن به اهداف مشترک انسانی آنان درزیر یک سقف واحد گردیده است. همچنان  یکی ازعمده ترین عوامل این عدم هماهنگی در راه رسیدن به وحدت مجدد ، از نظرما، همانا نداشتن تفکر ودیدگاه واحد نسبت به قضایای دیروز ، امروز و فردای جنبش روشنفکری کشور ماست . از آنجاییکه حزب خودش یک اندیشه است تا ساختار ، بناء لازم است تا اعضای یک حزب درقبال مسایل و حوادث جاری کشور ، منطقه وجهان باید دیدگاه واحد داشته ومبارزه برای رسیدن به اهداف نشانی شده را مصمم و مشترک به پیش ببیرند. عدم موجودیت دیدگاه واحد میان رفقا درقبال مسایل وهمچنان نه پذیرفتن حقایق تلخ شرایط کنونی کشورما ، نه تنها باعث وحدت مجدد میان رفقا ، بلکه وسیله یی برای فاصله گرفتن ها تا سرحد تهمت بستن ها نسبت به یکدیگر گردید. اگر حقیقت را بیان کنم ما باهراقدام بخاطر ایجاد یک حزب واحد ، متآسفانه  بیشتر از همدیکدیگر فاصله گرفتیم که خود نمایانگرعدم موجودیت دیدگاه مشترک همه ما در قبال مسایل بوده است. اما بخاطر بیرون رفت از همه این مشکلات و ارائه جواب قناعت بخش به خواست همگانی و جبر روزگار که همه را وادار به وحدت مجدد نموده وبازهم اینجا و آنجا آوازه ایجاد حزب واحد ازجانب افراد مستقل سیاسی و احزاب مختلف بلند شده است ، از نظرما همه ما باید چنین اقدامات عملی را صادقانه روی دست بگیریم :

–  تکبر، خودبزرگ بینی ، رهبر بودن و بلند پروازی را هرچه عاجل بایدکنار گذاشته ، بدون هیچ نوع پیش شرط  و یا خواست دیگر فضای اعتماد سازی نسبت به دیگران را تقویت ببخشیم ،

– از همه بزرگان و اعضای رهبری حزب دیروز باوجود احترامی که به همه شان داریم صمیمانه و رفیقانه تقاضا مینماییم تا با کنار کشیدن خود از رهبری احزاب وسازمانها ، زمینه مسئولیت پذیری نسل بعدی خود را آماده نموده، اما با دادن نظریات و مشوره های لازم به رفقای جوانتر از مبارزات برحق آنان که درحقیقت ادامه دهنده گان راه و آرمانهای مقدس خود آنها اند، با تمام قوت وانرژی پشتیبانی کنند ،  

– از ایجاد به اصطلاح قوه فشار از اروپا یا سایر کشورها بالای احزاب رسمی و راجسترشده در داخل کشور جدآ اجتناب نموده ، همه تلاش های خود را درجهت تقویه صفوف همه احزاب و سازمانهای داخل کشور به خرچ داده و زمینه اعتماد سازی میان همه را باید بمیان آورد ،

– همه توجه وتلاش خودرا در جهت نزدیک شدن ها و ایجاد زمینه ها برای بوجود آمدن حزب واحد در داخل کشور معطوف باید داشت، زیرا فعالیت حزب واحد در داخل کشور باید ملموس و قابل درک باشد،

– ازایجاد ساختارهای بیش ازحد و تورم تشکیلاتی بنام های مختلف درکشورهای خارجی وبخصوص در اروپا که تاحال جز ضیاع وقت ، هیچ نتیجه یی نداشته است  باید جدآ اجتناب نموده ، تصمیم ایجاد حزب واحد و طرز دیدگاه آنرا باید بدوش سازمانهای داخل کشورگذاشته و به اراده آنان که برخاسته از اوضاع داخلی کشوروخواست مبرم مردم ماست ،باید احترام گذاشته شود،

– هرگاه کدام حزب یا سازمان بیرون مرزی مشکلاتی با رهبری حزب خویش در داخل کشور دارد، از آنان صمیمانه خواهشمندیم تا هرچه عاجلتر در راه ازمیان برداشتن این مشکلات و رفع سوء تفاهمات اقدام جدی نمایند، زیرا ما اینکار را درشرایط کنونی کشور به هیچ وجه به نفع جنبش مترقی کشور و احزاب خود نمی بینیم ،

– در راه تحقق و پخش اهداف سیاسی حزب واحد با درنظرداشت شرایط امروزی کشور بایدخیلی محتاطانه ، ولی باافتخار وسربلندی قد برافراشت و مردم را نسبت به آغاز مبارزه مجدد حزبی های دیروز و خدمتگذاری صادقانه برای مردم ووطن مطمین باید ساخت،  

– باحفظ حرمت واحترامی که به همه رهبران گذشته خویش داشته و داریم ، ازهمه رفقا وعزیزان جدآ خواهش مینماییم تا ازشخصیت های آنان  بت ها نساخته، خودرا درعقب عکسهای آنان پنهان نکرده ، بلکه مطابق شرایط کنونی جامعه وخواست زمان باید طرح ها ونظریات جدید را ارائه نمایند ،قضاوت درمورد دیگران را بدوش تاریخ نویسان باید گذاشت ،

– ازهمه رفقا وعزیزانی که تا حال بنابرعواملی که نزدخودشان بوده وتاحال به هیچ یک ازاحزاب وسازمانهای سیاسی نه پیوسته اند وهمچنان آنعده از رفقاییکه ازمدتی ارتباطات سیاسی شانرا با احزاب قطع نموده اند ودرحالیکه شاید بهترین نظریات وطرح ها را دارند، صمیمانه ورفیقانه تقاضا مینماییم تا بعدازمطالعه عمیق ازاهداف احزاب وسازمانهای سیاسی مطرح کشوربا یکی از آنان بپیوندند ودیگر نبایدخاموش بمانند،

– طرح ها ونظریات سیاسی خودرا باید بدون ریا و با شفافیت کامل مطرح نموده و درشرایط فعلی باید مبارزه علنی و بی ترس را راه اندازی کرد، زیرا مردم دگر از سیاست های گنگ و پشت پرده خسته شده و نسبت به اینده ناامید گردیده اند،

– از آنجاییکه هیچ یک از احزاب سیاسی بزرگ وکوچک به تنهایی کاری را انجام داده نتوانسته وفعالیت های شان در هیچ عرصه یی از زنده گی مردم قابل لمس نیست ، باید در جهت گردآمدن همه نیروهای ملی مترقی وبخصوص خانواده بزرگ سیاسی دیروز ما زیر یک سقف واحد (جبهه متحد یا ساختار دیگر اجتماعی) ، اما باحفظ استقلالیت سیاسی  احزاب خود جمع و یکپارچه باید جمع شوند،  

– بخاطررونق دادن بیشترامورات حزبی و انجام وظایفی سترگی که درمقابل همه ما قرار دارد ، توجه لازم و اقدامات عملی را بخاطر ایجاد چند حزب قوی وسرتاسری درداخل کشور بخرچ باید داد ، از احزاب خورد وکوچکی که اهداف وبرنامه های شان با برنامه های احزاب بزرگ وسرتاسری همخوانی داشته باشد خواهش گردد تا با یکی ازاین احزاب مدغم گردند،

– برای ایجاد سیستم حزبی درسطح دولت وپارلمان آینده کشور یعنی سیاسی ساختن حکومت وپارلمان تلاش های جدی صورت بگیرد تا از این طریق سیستم بازجویی و جوابگویی از مسئولیت ها درقبال  رهبری احزاب ،مردم و جامعه بلندبرده شود،

– به منظوراز دست ندادن وقت بیشتر وهمچنان جهت تحقق اهداف والا و انسانی همه احزاب و سازمانهای همسو و رفیق، باید از همه امکانات وساختار های سیاسی واجتماعی وراجسترشده این احزاب درداخل کشور، بدون درنظرداشت علایق شخصی وسلیقوی استفاده اعظمی باید کرد.  

– امیدوارم این پیشنهادات مورد توجه رفقا قرارگرفته و در تکمیل آن ما را یاری و مددرسان باشند.

با درود های رفیقانه

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.