بیانیه حزب متحد ملی وجبهه ملی مردم افغانستان

we1

بنام خداوند توانا ودادگر

بیانیه

حزب متحد ملی وجبهه ملی مردم افغانستان

درمورد مذاکرات بین دولت اسلامی افغانستان وتحریک طالبان

28 میزان 1399

هموطنان شریف وبا عزت کشور!

کشور ما افغانستان درچند دهه اخیر مشکلاتی زیادی را متحمل گردیده است . این سالها ، سالهای انهدام دستاورد های اقتصادی، اجتماعی ،فرهنگی و انحطاط سیاسی و معنوی، سال های خشونت در برابر حیثیت و کرامت انسان، سالهای بحران اعتماد ملی و سالهایی اند که همزیستی برادرانۀ اقوام، مذاهب و زبانهای کشور ما، تلخ ترین آزمون ها را از سر گذراند و تا اکنون هم، از سر میگذراند. در ادامۀ این حرکت های متضاد، جامعۀ افغانی علی الرغم خطر عقبگرد سیاسی، راه تکاملی خودرا نیز در پیش گرفته ومردم زحمتکش وآزادی دوست افغانستان درراستای تحقق آرمانها و خواستهای دیرینه وبرحق شان به مرحلۀ جدیدی از مبارزه پامیگذارند که مضمون آ نرا پیشرفت عمومی، تعمیم و نهادینه ساختن ارزشهای دموکراتیک و فراهم ساختن زمینه های ضروری برای رشد جامعۀ مدنی، پیشرفته و عادلانه تشکیل میدهد. درحین حال باوجود ادامه مذاکرات صلح در دوحه بین نماینده های دولت اسلامی افغانستان و تحریک طالبان اوضاع سیاسی ، اجتماعی، امنیتی و اقتصادی کشور پیچیده گی های جدیدی کسب کرده است. میدانیم که دشمنان و حلقات معین اجانب مانند همیش، نمی خواهند که مردم افغانستان اختلافات شانرا کنار بگذارند ، زیرا رفع اختلافات به معنای قطع جنگ و رفع ضرورت حضور نظامی بیگا نگان درکشورما است ، که خود مخالف منافع ایشان میباشد . خشونت واعمال جنایتکارانه ایکه درحال حاضر موازی با پروسه صلح در شمال ، جنوب ، شرق وغرب افغانستان چون هلمند ، تخار ، ارزگان ، زابل ، فاریاب ، بدخشان و دیگر نقاط کشور به حمایه و تحریک پاکستان جریان دارد قابل دقت بوده و موضعگیری صادقانه و جدی دست اندرکاران و دولتمردان افغانستان را ایجاب مینماید. ما برعلاوه اینکه از آغاز مذاکرات بین دولت اسلامی افغانستان و تحریک طالبان حمایت مینمائیم ، تاکید میداریم تا دراین روند دست آوردهای دموکراتیک دو دهه اخیر کشور، حاکمیت ملی ، تمامیت ارضی و نظام سیاسی کشور حفظ گردد. مردم افغانستان صلح باعزت وپایدار میخواهند . ما نباید درمورد تامین ثبات و صلح درکشور موضع انفعالی اتخاذ کرده وبا دست پاچگی، دست به اقدامات عجولانه وغیر مسوولانه زنیم که جبران آن برای نسل آینده و مردم با عزت ما ناممکن باشد.

نهاد های محترم سیاسی واجتماعی کشور

به حکم تجارب گذشته تاسیس وایجاد هرنوع ساختار حکومت موقت و یا انتقالی درخارج از کشور، منافع ملی افغانستان را به چالش کشیده ودست بالای اجانب را درسیاست های ملی و منطقوی بالاتر میسازد. اجانب که از پوتانسیل بزرگ اقتصادی،سیاسی ونظامی درکشورما برخوردار میباشند ، میخواهند از نفوذ شان در معاملات آینده منطقوی وقاره ای از مردم و کشور ما قربانی گیرند . درچنین وضعیت آشفته سیاسی باید نهاد های سیاسی و اجتماعی کشور در جهت آوردن صلح ،ثبات ورفاه اجتماعی واقتصادی ، تامین وحدت ملی ، دفاع ازحاکمیت ملی ،حفظ هویت ملی ما و جلوگیری ازعقب گرد سیاسی جامعه، مواضع اصولی سیاسی خویشرا حفظ ودرحمایت ازقانون اساسی کشور با استطاعت استاده گی نمایند.

نورالحق علومی

رئیس حزب متحد ملی وجبهه ملی مردم افغانستان

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.