جلسه کمیته کار شورای اروپائی حزب متحد ملی افغانستان تدویر گردید

sambul

تدویرجلسه فوق العاده کمیته کاری

شورای اروپایی حزب متحد ملی افغانستان

( اسناد وارتباط    مورخ 3 نوامبر سال 2020 )

شام دوشنبه مورخ 2 نوامبر سال 2020 جلسه فوق العاده اعضای کمیته کاری و مسئولین شوراها و کمیته های کاری شورای اروپایی حزب متحد ملی افغانستان تحت ریاست رفیق نجیب الرحمن شمال رئیس شورای اروپایی این حزب از طریق شبکه  جهانی پالتاک دایرگردید. بعداز اعلان تکمیل بودن نصاب جلسه توسط رفیق همایون غفاری- مسئول شعبه تشکیلات شورای اروپایی ح.م.م.ا. ، ایشان آجندای جلسه را که تحت عنوان ” بحث پیرامون زمینه های ایجاد جبهه ملی مردم افغانستان در اروپا” بود ، به خوانش گرفتند که به اتفاق آراء مورد تآیید رفقا قرار گرفت. بعدآ محترم نجیب الرحمن شمال ریاست جلسه را بعهده گرفته ، در آغاز به روح شهدای حادثه المناک تروریستی که درپوهنتون کابل رخ داده بود و همچنان شهدای نیروهای امنیتی ودفاعی کشورو مردم بیگناه ما که جان های شیرین شانرا در سایرنقاط و ولایات کشوراز دست داده اند، اتحاف دعا نموده ، همدردی و غمشریکی خویش وهمه اعضای شورای اروپایی حزب متحد ملی افغانستان را خدمت همه خانواده های داغدار ابراز دشته ، ازبارگاه ایزد منان برای شهداء بهشت برین ، برای خانواده ها وبازمانده گان شهداء صبرجمیل وبه همه مجروحین حوادث اخیر درکشورما آرزوی صحتمندی و سلامتی نمودند.

محترم شمال  بعدآ به اساس آجندای جلسه روی اهمیت ساختارهای اجتماعی درکشورو بخصوص فعالیت های جبهه ملی مردم افغانستان  ، به اشتراک کننده گان جلسه معلومات داده ، گفتند که بنابر هدایت هیآت رئیسه حزب متحد ملی وفیصله شورای عالی رهبری جبهه ملی مردم افغانستان ما منحیث یکی ازسازمانهای بیرون مرزی ح.م.م.ا. واعضای جبهه ملی مردم افغانستان باید زمینه های ایجاد جبهه ملی مردم افغانستان در اروپا را به بررسی گرفته وبه آن اقدام نماییم. از آنجاییکه درشرایط حساس کنونی کشورما که هربخش آن متآسفانه با ناهنجاری ها وبحران های عمیق گرفتاراست ، وظیفه همه نیروهای ملی مترقی وهمه جامعه روشنفکری افغانستان است تا بخاطرجمع ساختن نیروهای دگراندیش وشخصیت  های مستقل  وتآثیر گذار در امور سیاسی، اجتماعی وفرهنگی کشور زیریک سقف واحد مبارزه وتلاش نمایند. هدف از ایجاد جبهه ملی مردم افغانستان تحت رهبری خردمندانه شخصیت سیاسی و آگاه امور نظامی کشور محترم نورالحق علومی- رئیس حزب متحد ملی ورهبرجبهه ملی مردم افغانستان در بیشتراز دوسال قبل درداخل کشور دقیقآ همین بوده و میباشد، تا سازمانها و احزاب سیاسی همسو وهمفکر با حفظ  استقلالیت ساختارهای سیاسی شان و همچنان نهادهای فرهنگی ، مدنی ، حقوق بشری ، شخصیت های متبارز و موثر و دگراندیشان ملی مترقی که دارای اهداف و برنامه های مشابه در مورد آینده و نجات کشور ازاین حالت اسفناک کشور میباشند، باید دورهم  و زیر یک سقف واحد گرد آمده ، برای نیل برای رسیدن به اهداف والای انسانی خویش درکنار هم مبارزه نمایند. زیرا گذشت زمان برای همه ما ثابت ساخت که جدایی و پراگنده گی سازمانها ، احزاب و نهادهای مختلف سیاسی- اجتماعی به هیچ وجه به نفع جامعه ما نبوده و حتی باعث تضعیف ساختارهای سیاسی واجتماعی حکومت نیز گردیده است.

متعاقبآ رفقا هریک همایون غفاری مسئول تشکیلات ش.ا. ، عبدالنبی کوهستانی- مسئول کمیسیون بررسی وتفتیش ش.ا. ، نورمحمدسلطانی- مسئول شورای انگلستان و غلام سرورنیازی مسئول کمیته کاری اتریش پیرامون موضوع  صحبت نموده، نظریات وپیشنهادات شانرا درزمینه ابراز داشتند. باید اظهار داشت که دراین جلسه رفیق عبدالفتاح نورستانی- عضو هیآت رئیسه حزب و معاون اجرائیوی جبهه ملی مردم افغانستان از کابل نیزدعوت شده بودند که ضمن تآیید از اقدام نیک وبجای رهبری شورای اروپایی ح.م.م.ا. بخاطر بررسی امکانات ایجاد وتشکیل شورای اروپایی جبهه ملی مردم افغانستان، درمورد سوالات وپیشنهادات رفقا روشنی همه جانبه انداخته واز ارسال اسناد رسمی جبهه ذریعه ایمیل عنوانی شورای اروپایی حزب اطمینان دادند .ایشان همچنان ابراز داشتند که مانند گذشته برای رسانیدن هرنوع کمک وهمکاری در زمینه آماده میباشند.  دربخش اخیرمحترم شمال ضمن نتیجه گیری ، خطاب به اشتراک کننده گان جلسه گفتند که همه رفقا مکلفیت دارند تا اسناد رسمی جبهه را بصورت دقیق وهمه جانبه مطالعه نموده ودر جلسه نوبتی ماه دسامبرباید از اقدامات خویش در زمینه گزارش دهند تا رهبری شورای اروپایی ح.م.م.ا. در زمینه اقدامات عملی را روی دست بگیرند.  همچنان ایشان از اشتراک  رفیق محترم نورستانی و سایر رفقا در جلسه ابراز تشکرنموده، برای هم رفقا آرزوی سلامتی وموفقیتهای بیشتر نمودند.  جلسه به امید قطع جنگ وخونریزی و استقرار صلح پایدار وباعزت در سرتاسرکشور حوالی ساعت ده شب به کارخود پایان داد.       

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.