پیام تبریکیه شورای اروپائی حزب متحد ملی افغانستان

we1

پیام شادباش وتبریکیه

شورای اروپایی حزب متحدملی افغانستان

( مورخ 5 نوامبر سال 2020 )

از آنجاییکه حزب متحد ملی افغانستان از آغازفعالیت خویش موضوع وحدت وهمسویی نیروهای ملی- مترقی کشور وبخصوص اعضای خانواده بزرگ سیاسی دیروزما را ازجمله مبرم ترین وظایف خویش دانسته وهمیشه دراین راستا گامهای استوار وصادقانه برداشته ومی بردارد، امروز پنجشنبه مورخ 15 عقرب سال 1399 / مطابق 5 نوامبر سال 2020 “جریان دموکرات مردم  افغانستان ” به رهبری رفیق گرامی الحاج محمد حکیم بلالی طی یک نشست رقیقانه در دفترمرکزی حزب متحد ملی افغانستان  در شهرکابل وحدت وادغام تشکیلاتی عام وتام خویشرا با حزب متحد ملی افغانستان به رهبری وزعامت رفیق گرامی نورالحق علومی رئیس حزب متحد ملی افغانستان ونماینده فوق العاده رئیس جمهور در امور حکومتداری خوب اعلام نموده وابراز داشتند که منبعد “جریان دموکرات مردم افغانستان ” مطابق به برنامه واساسنامه واحد حزب متحدملی افغانستان  به فعالیتهای سیاسی خویش در سراسر افغانستان ادامه میدهند.

اعضای شورای اروپایی حزب متحد ملی افغانستان درحالیکه ازاین اقدام رفیقانه وبموقع رهبری و همه اعضای جریان دموکرات مردم افغانستان استقبال نموده وآنرا گام بزرگی در راه تحقق وحدت ویکپارچگی همه نیروهای ملی مترقی واحزاب همسو وهمفکرکشور ما میدانند، این موفقیت بزرگ را به جناب رفیق علومی گرامی ، رهبری واعضای ح.م.م.ا. و همچنان حضور رفیق گرامی بلالی وهمه اعضای جریان دموکرات مردم افغانستان ازصمیم قلب تبریک وشادباش میگویند. ارزومندیم تا همه رفقای عزیز وگرامی ما باتطبیق برنامه واساسنامه واحد حزب متحد ملی افغانستان ، برای تحقق آرمانهای والا و انسانی شان گامهای متین واستوار برادشته، ازبارگاه ایزد منان در راه رسیدن مردم ما به یک جامعه فارغ ازستم ، جنگ و فساد برای همه شان آرزوی موفقیتهای هرچه بیشتر مینماییم.

به آرزوی تحقق وحدت آهنین و یکپارچگی همه نیروهای دگراندیش کشور!

با حرمت

نجیب الرحمن شمال رئیس شورای اروپایی ح.م.م.ا.

( اسناد وارتباط ش.ا.)

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.