تدویر سمینار نوبتی شورای اروپائی حزب متحد ملی افغانستان

we1

تدویرسیمینار نوبتی اعضای شورای

اروپایی حزب متحدملی افغانستان

مطابق به پلان کار کمیته کاری شورای اروپایی حزب متحد ملی افغانستان شام پنجشنبه مورخ 19 نوامبر سال 2020 سیمینار آموزشی اعضای حزب متحد ملی افغانستان در اروپا  تحت عناوین ” انکشافات اخیر اوضاع بین المللی، طولانی شدن پروسه مذاکرات بین الافغانی میان هیئت های مذاکره حکومت افغانستان وگروه طالبان در دوحه قطر و تآثیرات تشکیل حکومت آینده ایالات متحده امریکا براوضاع داخلی کشور ما ” از طریق شبکه جهانی پالتاک دایرگردید که درآن علاوه بر اعضای شورای اروپایی ح.م.م.ا. ، رفقا میاگل خالد- معاون ح.م.م.ا. و عبدالفتاح نورستانی مسئول کمیسیون تفتیش وکنترول شورای مرکزی حزب از کابل ویکتعداد ازهواخواهان حزب متحد ملی نیز شرکت نموده بودند. درآغاز محترم نجیب الرحمن شمال- رئیس شورای اروپایی ح.م.م.ا. حضور رفقای رهبری حزب از کابل ، اعضای شورای اروپایی ، هواخواهان حزب متحد ملی افغانستان و سایر دوستان را به سیممینارمتذکره خیرمقدم گفته ، ضمن آرزوی سلامتی و ابراز تشکر از حاضرین سیمینار ، صحبت مختصری پیرامون اوضاع بین المللی جهان وهمچنان راجع به اهمیت سفرآقای عمران خان صدراعظم کشورپاکستان که بنابه دعوت محترم اشرف غنی رئیس جمهوراسلامی افغانستان امروز وارد کابل شده اند روشنی انداختند.  بعدآ ایشان از محترم یاسین بیدار- معاون حزب متحد ملی افغانستان درامور پالیسی و استراتیژی وتحلیل گرمسایل بین المللی، صمیمانه تقاضا بعمل آوردند تا رشته سخن را بدست گرفته وبا صحبت های عالمانه شان اشتراک کننده گان سیمینار امروزی را در روشنایی آخرین انکشافات اوضاع بین المللی و سایر موضوعات شامل بحث قرار دهند. محترم یاسین بیدار درآغاز سخنرانی شان ضمن آرزوی سلامتی به همه اشتراک کننده گان سیمینار وهمچنان ابراز تشکر از رهبری شورای اروپایی ح.م.م.ا. که همیشه درقسمت راه اندازی چنین سیمینارهای آموزشی تلاش بخرچ داده واین زمینه را برای ایشان نیز میسرساخته اند تا ازاین طریق درخدمت رفقا و دوستان باشند ، ابراز خرسندی نمودند. محترم بیدار گفتند که مسایل مورد بحث که در آجندای سیمینار امروزی گنجانیده شده است، در حقیقت هرکدام آنها یک مبحث بزرگ بوده وباید بصورت جداگانه طی چندین نشست و سیمینار توضیح گردند. اما امشب کوشش مینمایم تا بصورت مختصرروی هرموضوع بحث نمایم وآرزو دارم تا مورد دلچسپی شما عزیزان قرارگیرد. بعدآ ایشان درمورد بحران عمیقی که سیستم سرمایداری جهان را فراگرفته و شیوع ویروس کورونا انرا شدت بخشیده است گفتند که دراین اوضاع بعضی از طرفداران جهان سرمایه به این فکربودند که با ازبین رفتن سیستم سوسیالیزم درجهان ، همه مشکلات جهان حل خواهدشد، درحالیکه عدم رضایت مردم از سیستم سرمایه، جهان را به بحران عمیق فروبرد. دراین سالهای بحران که رشد اقتصادی درسطح کشوورهای بزرگ سرمایداری بصورت قابل ملاحظه یی نزول کرده است، برعکس کشورچین تحت رهبری حزب کمونست آن کشور رشد اقتصادی 20 الی 30 فیصدی را نشان میدهد. جهان امروز با پرابلم های بزرگی دست وپنجه نرم میکند که یکی از آنها موضوع مهاجرین وبیجا شده گان کشورهای مختلف در سراسرجهان است که باید به آن عطف توجه صورت گیرد. همه میدانیم که بحران اقتصادی سراسرجهان را فرا گرفته ودراین حالت کشورما هم به یکی از پرابلم های بزرگ جهانی تبدیل شده است. مثلا درصورت عدم کمکهای مالی به نیروهای امنیتی ودفاعی ما وخروج زود هنگام نیروهای نظامی امریکا ، وضعیت کشورما چگونه انکشاف خواهد کرد؟

درمورد طولانی شدن پروسه مذاکرات صلح در دوحه قطر، محترم بیدار اظهارنمودند که امریکا در حقیقت مذاکرات خود را باطالبان حتی در زمان آقای اوباما رئیس جمهور پیشین امریکا آغازکرده بود، اما بعدآ به آن کمترتوجه کرد. امریکا در زمان حضور نظامی خود درکشورما وبا تدویرکنفرانس بن کوچکترین اهمیتی به طالبان قایل نشده ، برعکس شخص دلخواه خود یعنی آقای حامدکرزی را به ریاست جمهوری رساندند. اشتباه دیگرامریکا این بود که ازمعاهده برجام ایران خارج شد، درحالیکه توقع داشت که حکومت ایران در راه مبارزه با تروریزم با امریکا همکاری نماید. پاکستان هم با استفاده ازفرصت کوشش کرد تا نقش میانجی را میان حکومت افغانستان وطالبان بازی کند وخواستار ایجاد حکومت موفت در کشورما میباشد. نقطه قابل عطف در مذاکرات هیئت های هردو طرف این است که طالبان خواستاربرگشت امارات طالبانی بر افغانستان اند که اینرا مردم ما قبول ندارند وحکومت هم مانند گذشته به حفظ دستآوردهای دموکراتیک بیست سال اخیرو پذیرفتن قانون اساسی کشوراست که در آن حقوق وامتیازات زنان ، آزادی بیان وساختارهای دموکراتیک به اساس رآی مردم ا تسجیل یافته است. دراین میان امریکا وکشورهای عربی در تلاش آن اند تا طالبان را نیز شامل ساختارحکومت فعلی نمایند که ازنظرمن کار بسیار مشکل است، چون دیدگاه های دوطرف کاملآ در تناقض باهم قرار دارند . درجواب سوال یکی از اشتراک کننده گان سیمینار که چرا کشور قطربرای آغاز مذاکرات بین الافغانی انتخاب گردید ، محترم یاسین بیدار گفتند که کشور قطر گرچه یک کشورکوچک است، اما بخاطر داشتن مناسبات نزدیک با امریکا وداشتن یک نظام امارتی اسلامی طرفدار اخوان المسلمین ، ولی  میانه رو و همچنان امکانات وسیع اقتصادی میباشد که به این دلایل یکی از بهترین گزینه ها برای امریکا بوده است.  بعدازصحبت های عالمانه محترم بیدار، رفقا هریک میاگل خالد ، نورمحمدسلطانی ، شمس الدین و سید ابرارخالقی به نوبت سوالاتی را مطرح نمودند که محترم بیداربصورت عالمانه به جوابهای آنها پرداختند. همچنان رفیق میاکل خالد معاون ح.م.م.ا. ضمن ابرازتشکر از رهبری شورای اروپایی که چنین سیمینارهای ارزشمند را راه اندازی مینمایند که برای همه رفقا ودوستان آموزنده است ، اظهار داشتند که درصورت امکان تدویر این سیمینارها را بیشترساخته واز رئیس شورای اروپایی حزب خواهش نمودند تا این سیمینار های آموزشی آموزشیرا ازمحدوده رفقای حزب متحد ملی افغانستان وسعت داده ، از سایر رفقا و مسئولین سازمانها واحزاب همسو وهمفکر در اروپا وداخل کشورهم دعوت کنند تا دراین سیمینارها اشتراک نمایند که این خود زمینه ساز نزدیکی بیشتر و اتخاذ تصامیم مشترک برای حل معضلات بزرگ کشور ما نیز خواهد بود.

درپایان سیمینار محترم نجیب شمال- رئیس شورای اروپایی ح.م.م.ا. از صحبت های همه جانبه وعالمانه محترم یاسین بیدار و اشتراک فعالانه رفقا و همه دوستان و ارائه سوالات ونظریات شان صمیمانه ابرازتشکر نموده ، درمورد پیشنهاد رفقا برای توسعه بخشیدن و ازدیاد تدویرچنین سیمینارها وعده سپردند که در پلان کاری سال آینده شورای اروپایی ح.م.م.ا.  این موضوع را در نظر داشته و تا جای امکان تلاش خواهد نمود که زمینه های نزدیک سازی و ایجاد فضای اعتماد و دوستی را میان همه سازمانها و احزاب همسو ومترقی در اروپا و داخل کشور وبخصوص اعضای خانواده بزرگ سیاسی دیروزما را از اینطریق هم گسترش خواهند داد.  سیمینار که ساعت هفت شام آعاز گردیده بوده ، با ابراز رضایت شرکت کننده گان و فضای کاملآ دوستانه حوالی ساعت ده شب به کار خود پایان داد.

( اسناد وارتباط شورای اروپایی ح.م.م.ا. 20 نوامبر سال 2020 )

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.