جلسه نوبتی شورای آلمان حزب متحد ملی افغانستان

sambul

تدویرجلسه نوبتی شورای آلمان حزب متحد ملی افغانستان ( اسناد وارتباظ / اول دسامبر 2020 ) مطبق پلان کمیته کاری شورای آلمان حزب متحد ملی افغانستان شام دوشبنبه مورخ 30 نوامبرسال 2020 جلسه نوبتی اعضای این شورا ازطریق شبکه جهانی پالتاک دایرگردید. دراین جلسه به استثنای دوتن از اعضای این شورا که نسبت مریضی واطلاع قبلی حاضر شده نتوانستتد ، متباقی همه رفقا حضوربهم رسانیده بودند. در ابتداء رفیق همایون غفاری – عضو کمیته کاری شورای آلمان و مسئول تشکیلات شورای اروپایی ح.م.م.ا. ازحاضر شدن همه رفقا حتی قبل از آغاز وقت تعیین شده اظهار سپاس نموده ، ضمن آرزوی سلامتی و موفیقت اشتراک کننده گان ، آجندای جلسه را که شامل سه بند بود به خوانش گرفتند که به اتفاق آراء مورد تایید قرارگرفت. درآغاز جلسه ایشان از محترم نجیب الرحمن شمال –عضوشورای آلمان و رئیس شورای اروپایی ح.م.م.ا. تقاضا نمودند تا طبق روال معمول ، رفقا را درجریان انکشافات نظامی – سیاسی کشور وهمچنان موضعگیری های حزب متحدملی افغانستان درمورد پیشرفت پروسه ایجاد حزب واحد درداخل کشور قراردهند. رفیق شمال ضمن اظهارامتنان از دسپلین پذیری عالی اعضای شورای المان ح.م.م.ا. واشتراک شان در جلسه نوبتی این شورا و همچنان آرزوی سلامتی به همه رفقا وخانواده های گرامی شان، بصورت فشرده روی انکشافات اوضاع نظامی – سیاسی کشور صحبت نموده واز وخامت اوضاع امنیتی و ازدیاد تلفات مردم و نیروهای امنیتی ودفاعی کشوربه اثرشدت گرفتن جنگها وهمچنان ترورها و انفجار ها نگرانی شانرا ابراز داشته ، آرزو نمودند تا مذاکرات صلح میان نماینده های حکومت افغانستان وگروه طالبان در قطر بتواند به یک راه حل منطقی جهت آغاز آتش بس و تآمین صلح باعزت در کشورما نایل آیند. همچنان ایشان در مورد پیشرفت پروسه ایجاد حزب واحد در داخل کشور وموضعگیری های رسمی ح.م.م.ا. اشاره نموده ، در مورد مصاحبه اخیرشان که درهمین مورد با رادیو تلویزیون وطن به روز جمعه گذشته انجام داده بودند نیز روشنی انداخته ، اعلامیه رهبری ح.م.م.ا. را که عنوانی هیآت اجرائیه ائتلاف احزاب و سازمانهای سیاسی بتاریخ 23 نوامبر سال جاری صادر شده بود نیز به اشتراک کننده گان جلسه قرائت نمودند. بعدآ مطابق به آجندای تصویب شده ، رفیق حسیب غفاری- مسئول شورای آلمان ح.م.م.ا. ضمن ابراز تشکر از محترم نجیب شمال ، گزارش اساسی کار وفعالیت این شورا را که در فاصله بین دو جلسه انجام پذیرفته است خدمت اعضای شورای آلمان پیشکش نمودند که رفقا هریک نجیب شمال، حفیظ توخی ، شفیق احمد فقیر زاده، همایون غفاری ، یونس یوسفزی ومقصود احمدی پیرامون آن صحبت نمودند که گزارش مذکور بصورت کل به اتفاق اراء مورد تآیید شرکت کننده گان جلسه قرار گرفت. طبق آجندی بعدی ، یک سلسله مسایل تشکیلاتی نیز مورد بحث قرارگرفت که به اثرپیشنهاد رفیق حسیب غفاری که بنابرازدیاد مسایل کاری و فشار ادامه تحصیل مسئولیت رهبری شورای آلمان را پیشبرده نمیتواند، رفیق دیگری باید به این پست کاندید و مورد انتخاب رفقا قرار گیرد. بعداز بحث های رفیقانه وابراز تشکر از زحمات چندین ساله رفیق حسیب غفاری منحیث مسئول شورای آلمان ح.م.م.ا. ، اعضای کمیته کاری این شورا رفیق امین الله حسینی یکتن از سابقه داران حزب متحد ملی افغانستان را به این پست کاندید نمودند که به اتفاق اراء مورد تآیید اشتراک کننده گان جلسه قرار گرفت. متعاقبآ رفیق امین الله حسینی مسئول جدید شورای آلمان ح.م.م.ا. از اعتماد رفقا وسپردن این مسئولست بزرگ برای ایشان ، از همه شرکت کننده گان جلسه ابرازتشکرنموده، وعده سپردند که به همکاری نزدیک اعضای کمیته کاری آلمان و شورای اروپایی حزب وظایف سپرده شده را به وجه احسن انجام داده و در راه تحقق آرمانهای حزب متحد ملی افغانستان تحت رهبری خردمندانه رفیق نورالحق علومی- رئیس حزب متحد ملی و جبهه ملی مردم افغانستان ونماینده فوق العاده رئیس جمهور در امور حکومتداری خوب وبخصوص در زمینه ایجاد فضای تفاهم ونزدیکی میان همه رفقا تلاش های همه جانبه خواهند نمود. رفیق حسینی همچنان وعده سپرد که به زودترین فرصت اعضای جدید کمیته کاری شورای المان را انتخاب ولست آنها را به شعبه تشکیلات شورای اروپایی ارسال مینماید. بعدآ همه شرکت کننده گان جلسه انتخاب رفیق حسینی را بحیث مسئول این شورا تبریک گفته واز زحمات رفیق حسیب غفاری مسئول قبلی این شورا ابراز تشکرنموده ، به هردو رفقای عزیز آرزوی موفقیت نمودند. درپایان جلسه محترم نجیب شمال – رئیس شورای اروپایی ح.م.م.ا. با صحبت مختصرکار جلسه را مثبت ارزیابی نموده ، انتخاب رفیق حسینی را بحیث مسئول جدید شورای آلمان از جانب خود وبه نماینده گی از کمیته کاری شورای اروپایی حزب تبریک گفته ، برای ایشان وهمه اعضای شورای آلمان ح.م.م.ا. آرزوی موفقیتهای هرچه بیشتر نمودند. جلسه که ساعت 19:50 دقیقه شام آغاز شده بود، در فضای کاملآ رفیقانه و خودمانی وبه آرزوی تآمین صلح و امنیت سرتاسری در کشورما ، حوالی ساعت ده شب به کار خود پایان داد .

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.