جلسه كميته كار شوراى اروپاىي

we1

شورای اروپایی

حزب متحد ملی افغانستان

تدویر جلسه نوبتی اعضای کمیته کاری ومسئولین

شوراهای کشوری حزب متحد ملی افغانستان در اروپا  

جلسه نوبتی اعضای کمیته کاری ومسئولین شوراهای کشوری حزب متحد ملی افغاانستان در اروپا، شام دوشنبه مورخ 14 دسامبر 2020 ازطریق شبکه جهانی پالتک دایرگردید.درآغاز رفیق همایون غفاری مسئول کمیسون تشکیلات شورای اروپایی بعداز اعلان تکمیل نصاب ، آجندای جلسه را به قرائت گرفتند که به اتفاق آراء مورد تآیید شرکت کننده گان جلسه قرار گرفت . ایشان متعاقبآ از رفیق نجیب الرحمن شمال رئیس شورای اروپایی ح.م.م..ا. تقاضا نمودند تا ریاست جلسه را بعهده گرفته، کارجلسه را به پیش ببرند. محترم نجیب شمال ضمن آرزوی صحتمندی وسلامتی همه شرکت کننده گان جلسه و خانواده های شان، انتخاب رفیق سیدامین حسینی را به صفت رئیس جدید شورای آلمان ح.م.م.ا. از صمیم قلب تبریک گفته ، برای ایشان وهمه رفقای آلمان آرزوی موفقیت نمودند. ایشان طبق روال معمول پیرامون انکشافات اخیر سیاسی- نظامی کشور مکث کوتاهی نموده ، از تشدید جنگها و قربانی شدن بیشترمردم و بخصوص خبرنگاران وکارمندان دستگاه قضایی و همچنان نیروهای دفاعی و امنیتی ومردمان ملکی کشور که با راه اندازی ترور های هدفمند وحملات کور راکتی برشهرکابل وازدیا حملات نظامی درسایر ولایات کشورکه توسط دشمنان مردم ما راه اندازی گردیده است ، نگرانی خویش را ابراز داشته ، گفتند که مردم ما طی یکماه گذشته علاوه براین ناملایمات، با تآسف که چهارتن از خبرنگاران جوان و بااستعداد خویشرا طی حملات وحشیانه تروریستی در کابل ، هلمند وجلال آباد نیزازدست دادند که برای همه شهدای کشوراز بارگاه ایزد منان بهشت برین و برای همه خانواده ها ودوستان شان صبرجمیل استدعا مینماییم. محترم شمال آرزو نمودند تا نیروهای امنیتی و دفاعی ما روزی قادر به آن شوند تا جلو ادامه این ترورها وجنایات رابگیرند. ایشان همچنان در مورد شیوع موج دوم ویروس کورونا و دامنگیر شدن اکثریت کشورهای جهان به این ویروس کشنده وبخصوص کشورعزیزما اشاراتی نموده و از همه رفقا و خانواده های گرامی شان تقاضا نمودند تا با رعایت نمودن قوانین بهداشتی و حفظ فاصله های اجتماعی، درهرکشوری که زنده گی میکنند، متوجه سلامتی خویش وخانواده های شان باشند.

بعدآ مطابق بنداول آجنداء محترم همایون غفاری درمورد پلان کاری شورای اروپایی برای سال 2021 و همچنان گراف تدویرجلسات ششماه اول سال 2021 معلومات داده، از رفقا خواستند تا هرگاه نظروپیشنهادی درمورد داشته باشند ارائه بدارند. درمورد پلان کار وگراف تدویرجلسات رفقا هریک نجیب شمال ،عبدالنبی کوهستانی مسئول کمیسیون تفتیش وکنترول ش.ا.  ونورمحمد سلطانی مسئول شورای انگلستان ح.م.م.ا. صحبت نموده ، تصحیحات لازم را درهردو موارد مطرح نمودند که بدینترتیب هردو سند ارائه شده بعداز واردشدن تصحیحات واضافات به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت. همچنان مطابق بند دوم آجنداء رفیق محمدی مسئول کمیته کاری سویدن ح.م.م.ا. و رفیق سیدامین حسینی مسئول شورای آلمان ح.م.م.ا. گزارش کارکردهای خویشرا به شرکت کننده گان جلسه پیشکش نموده ، آرزو نمودند تا همه مسئولین کمیته کاری شورای اروپایی مانند همیشه همکار نزدیک مسئولین شوراها وکمیته های کاری کشوری بوده آنانرا بخاطر تحقق وظایف سپرده برای سال 2021 همکاری نمایند. دربخش دیگر اشتراک کننده گان جلسه نظریات وپیشنهادات شانرا درموارد مختلفحیات حزبی وسازمانی وهمچنان زمینه های ایجاد شورای اروپایی جبهه ملی مردم افغاستان مطرح نمودند که روی هرکدام آنها بحث شده ودر هرمورد تصامیم لازم اتخاذ گردید. درخاتمه محترم نجیب شمال درمورد پیشرفت پروسه کارو تلاش ها برایایجاد حزب واحد با اشتراک همه اعضای خانواده سیاسی دیروزما وتدویر جلسات منظم ائتلاف احزاب ملی ، مترقی و دموکرات کشوردر اینمورد ویا هم ایجاد جبهه وسیع نیروهای مترقی و دموکرات کشوربه رفقا معلومات مفصل ارائه داشته ، کار جلسه را مثبت و ارزشمند ارزیابی نموده ، برای همه اعضای محترم کمیته کاری و مسئولین شوراها وکمیته های کشوری ح.م.م.ا. در اروپا آرزوی موفقیت نمودند. کارجلسه درفضای کاملآ صمیمیت واعتماد رفیقانه به پایان رسید.    

( اسناد وارتباط / مورخ 15 دسامبر 2020 )

 

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.