نجیب الرحمن شمال : چرا به چنین روز گرفتار شدیم

Ns

چرا به چنین روزی

گرفتار شدیم ؟

نوشته : نجیب الرحمن شمال

25 دسامبر2020 / 5 جدی 1399

درمورد بدتر شدن وضعیت امنیتی کشوروبخصوص شهرکابل – منحیث پایتخت کشور ما ازطریق رسانه ها ونظریات تحلیلگران سیاسی- نظامی حرف های زیاد وخیلی ضد ونقیصی منتشرمیگردد که اکثرآ سوال برانگیزاند. اینهم دقیق است که بعداز آغاز برنامه میثاق امنیتی تحت مدیریت آقای امرالله صالح – معاون نخست ریاست ج.ا.ا. درشهر کابل بلافاصله سرو صدا های فراوانی ، هم درجهت پشتیبانی ازایشان وهم درجهت تخریب این پروسه آغازگردید. چه کسانی از این پروسه حمایت میکنند ؟

– نسل جوان وآگاه کشور که مدافعان همین نظام نیمه دموکراتیک با وجود همه کمبودی ها ونواقصی که درآن وجود دارد .

– نیروهای امنیتی ودفاعی ، نهادهای جامعه مدنی، طرفداران آزادی مطبوعات وشبکه های اجتماعی ، مدافعان حقوق زن وطرفداران دموکراسی و عدالت اجتماعی .

– احزاب ونیروهای ملی- مترقی وتجدد گرا که تشنه تغییر وتحول درعرصه های مختلف زنده گی اجتماعی وتحکیم صلح وثبات وطرفدارحاکمیت قانون درسرتاسرکشوراند.

– مردمان خسته ازجنگ ، زورگویی وقانون شکنی ، مردمان تهی دست و بیدفاعی که جز دربارخداوند ، به هیچ کسی یا مقامی بستگی و زد وبندی ندارند.

– انسانهای آگاه که آینده روشن خویشرا در وجود حفظ همین نظام منحیث یک سرپوش می بینند وبربادی آنرا بربادی خود ، خانواده وحتی وطن خود میدانند.

نیروها وجوامع دموکراتیک کشورهای غربی که ازجمله همکاران نزدیک همین حکومت اند وتهدید به امنیت ویا فروپاشی این نظام را حتی بزرگترین تهدید امنیتی برای کشورهای خود وهمه جهان می دانند.

– کشورهای حمایت کننده مالی و همکاری های اقتصادی منطقوی وجهانی که تمویل بودجه مالی نظامی و ملکی را درکشور ما بعهده دارند وهمچنان حتی بعضی از کشورهای منطقه که صلح وآرامش در کشورهای خویشرا وابسته به استقرار صلح وامنیت درکشورما میدانند.

– سازمانها ونهادهای تنظیم کننده کمکهای بشردوستانه وسرمایه گذاران خارجی ایکه منافع اقتصادی شانرا در سیستم بازار آزاد وسرمایه گذاری های بیشتر درپروژه های عام المنفعه کشورما میدانند….. و ده ها ارگانها ومنابع دیگر.

واما ، بیایید ببینیم که کی ها علیه این جریان بوده ، به بدنامی ویا هم حتی ناکامی آن کمربسته اند :

– جنگ سالاران وقطاع الطریقانی که به همان سیستم هرج ومرج عادت کرده و جز ظلم وشکنجه بالای مردم راه دیگری مثلآ زنده گی مسالمت آمیز را نمی شناسند وازتشدید جنگها وکشتار بیشترمردم به نفع خویش سرمایه گذاری میکنند.

– دزدان ، غاصبین وچپاولگران دارایی های عامه که ازهمان راه حرام تا حالا امرارحیات کرده اند واین میراث شوم امروز حتی برای فرزندان شان نیز به ارث رسیده است ومصروف زر اندوزی بیشترمیباشند.

– قاچاقبران بزرگ مواد مخدر وگروپهای خود ساخته شده مافیایایی ، اختطاف چیان وآدم ربایانی که با تحمیل جبر وظلم دست به ثروت اندوزی زده ودرحالیکه همه شان با گروه های جنایتکار درخارج از کشور ما در ارتباط میباشند و باعث شهادت هموطنان وحتی اطفال خوردسال کشورما میشوند.

– حامیان گروه های مافیایی و قانون گریزان در رده های مختلف حکومت (ستون پنجم) درحالیکه از هرگونه امتیازات حکومتی و کسب مقامات بلند دولتی نیز برخوردار اند، اما به دستور دشمن کار میکنند وجزاتکاء به ادامه جنگ، طرح دیگری ندارند.

– تروریستان وآدمکشان حرفوی که باتشدید ترورهای زنجیروی و هدفمند وانفجارها درشهرهای بزرگ وسایرولایات  نه تنها باعث شهادت بهترین نخبگان کشور ما اعم ازملکی ونظامی ، مرد و زن میگردند، بلکه باعث ایجاد ترس، وحشت و فاصله گرفتن بیشترمردم از حکومت میشوند.

– کسانی درمخالفت بااین طرح قرار دارند که زورگو، جانی ، قاتل ، قانون گریز، دزد ورهزن بوده ، باتطبیق این برنامه چهره های اصلی شان افشا شده وقدرت های منطقوی ونفوذ خود بر مردم را درمحلات ازدست داده ، به چنگال قانون سپرده خواهند شد……و همچنان ده ها عوامل ضد انسانی وغیرقانونی ایکه همه مردم ما از آنها آگاهی دارند وشاید مطالعه آن هم از حوصله شما عزیزان دراینجا به دورباشد.

اما چرا ما به این روز رسیدیم وعوامل عمده این نابسامانی ها در چه نهفته است؟

– درسهل انگاری مسئولین حکومتی از ده ها سال بدینسو- جهت ایجاد و تقویت یک دولت قوی فرا قومی ، فرا ملیتی ، فرا زبانی ولسانی وعاری ازهرنوع تعصبات تنظیمی ، مذهبی و سیاسی.  

– درعدم تطبیق سیاست کادری درست ونه سپردن کار به اهل آن وعدم توجه به تقویه سیستم مجازات ومکافات در همه سطوح دولت وارگانهای ملکی ونظامی حکومتی وسایر ادارات.

– درعدم بازجویی درست وبموقع ازانجام وظایف سپرده شده به مسئولین وعدم مراقبت جدی از پشتکار ودستآوردهای انان .

– تقویه زد وبند های سیاسی، قومی ، لسانی، محلی ، تنظیمی و حتی مذهبی میان اقشارمختلف مردم ، جهت ادامه جنگ .

– در عدم توجه به نوازش و بازجویی از فامیلهای قربانیان وبخصوص بازمانده گان شهداء و معلولین ازجانب حکومت .

– درعدم همآهنگی ادارات دولتی وبخصوص ارگانهای امنیتی و دفاعی کشوردرعملیات های نظامی ودرعدم تشریک مساعی آنان جهت ختم جنگ و دستگیری مجرمین وبه سزا رسانیدن آنها.

– درعدم موجودیت تعریف مشخص از دوست ودشمن وعدم اتخاذ تصامیم قاطع جهت نابودی دشمن در سراسرکشورو تآمین امنیت جان ومال مردم درمناطق آزادشده ازدست مخالفان دولت .

– درعدم ترجیح دادن ضوابط بر روابط و تقرراشخاص و افراد غیرمسلکی، فاقد روحیه وطنپرستی وصداقت، بی ایمان ومعامله گر در پست های بلند دولتی و محلات در اکثر نقاط کشور.

– درعدم موجودیت اعتماد میان اقشار مختلف کشور وبخصوص کنار زدن قشرآگاه ، روشنفکر، تحصیل کرده ودلسوز برحال مردم وکشورما زیر نام سیاسیون چپ گرا طی حداقل سه دهه گذشته و از آغاز کنفرانس ( بن ) الی اکنون.

– درعدم موجودیت اعتماد بالای یک نسل آگاه ، مجرب وکارکشته درامورمختلف حکومتداری وخانه نشین ساختن اجباری ویا سوق قبل ازوقت آنان به تقاعد، به بهانه جوان سازی سیستم اداره وحکومت، درحالیکه همه شان سرمایه های ملی ما استند.

– درعدم تطبیق سیاست همدگر پذیری وازمیان برداشتن انواع تعصبات قومی، زبانی ، ملیتی، محلی ، سیاسی و حتی مذهبی در میان اقشار مختلف وبخصوص نسل جوان کشور.

– درعدم برپایی یک نظام ملی براساس شایسته سالاری وعدم تطبیق و تحکیم قانون بالای همگان بصورت یکسان وعدم توسعه پایه های حکومت وحاکمیت مردمی در مناطق مختلف کشور.

– درعدم موجودیت دیدگاه واضح ، واحد ، روشن ویکسان مسئولین حکومت در مورد مذاکرات صلح، قطع جنگ و آغاز آتش بس سرتاسری درکشور جهت برقراری یک صلح باعزت برای همه مردم ما.

– درعدم موجویت همکاری های لازم ارگانهای مسئول حکومتی جهت تدویر اجماع ملی وحل معضلات قومی و ملی از راه گفتگو و شنیدن نظریات اقوام مختلف کشور دراین زمینه و برتری جویی یک قوم بر قوم دیگر درمغایرت با احکام صریح  قانون اساسی کشور…… و ده ها مطالب دیگر.

اما توقع مردم از حکومت این است که در قدم نخست و با هروسیله ممکن درجهت تآمین امنیت جان مردم کشور وبخصوص شهریان کابل توجه لازم نموده ، با اتخاذ تدابیرجدی عاملان قتل های زنجیروی اخیر وانتحارات وانفجارات را شناسایی ، دستگیر وبه سزای اعمال شوم شان برسانند.  با تشدید کاراستخباراتی میتوان ریشه های اصلی نفوذ دشمن را توسط ستون پنجم کشف وچهره های کثیف آنانرا ولو درهرمقامی که باشند افشا نموده، آنها را به ارگانهای عدلی وقضایی کشورمعرفی نمایند. درساختار نیروهای امنیتی وبخصوص وزارت اموداخله و پولیس شهرکابل تغییرات لازم آورده و اشخاص نفوذی و جاسوس را از میان آنها برکنار وبه محاکم معرفی نمایند. بعداز این از تقرری های فرمایشی ودستوری رهبران سیاسی ؟! و قلدرهای جامعه به پست های اساس نظامی وبخصوص استخبارات وارگانهای امنیتی جدآ باید جلوگیری صورت گیرد، مسئولیت تآمین امنیت مردم را بدوش افراد دلسوز، صادق و وطنپرست سپرده ، از ادامه هرگونه تعصبات و سوء استفاده ها در این زمینه جلوگیری نمایند . از جناب امرالله صالح منحیث یک چهره عاری از هرگونه تعصب و خودخواهی و یک شخصیت سیاسی استخباراتی کارکشته مردم توقع آنرا دارند تا قبل از تخریب دکاکین و دارایی های مردم بی بضاعت ودست فروشان روی جاده ها ، اولآ طرح های جانشین ویا بدیلی را که جا گزین اینهمه بی بند وباری ها باشد با خود آنها ومردم شریک ساخته ، بعدآ دست به اقدامات لازم بزنند. زیرا تحمیل ظلم وجبر بالای مردمان تهی دست و بخصوص در اوضاع واحوال کاملآ فروریخته اقتصادی کنونی موجب نارضایتی مردم وفاصله گرفتن بیشترشان از حکومت میگردد. زیرا دشمن در این زمینه سخت در تلاش است وبا وارد نمودن هرگونه فشار وتشدید جنگ ، ادامه قتل ها وکشتار های هدفمند و ایجاد فضای ترس واضطراب میان مردم ، به تبلیغات سوء علیه این پروسه پرداخته وشخصیت وتوانایی های ایشانرا نزد مردم زیر سوال میبرد. تازمانیکه همه مردم متحد ویکپارچه نشده واز دستآوردهای حداقل بیست سال خویش به دفاع نه پرداخته و از به سزا رسانیدن دشمان شان مطمین نشوند ، هرگز بالای این اقدامات جناب صالح  اعتبار نخواهند کرد. هرگاه تعدادی از تروریستان وقطاع الطریقان واقعآ دستگیر شده اند ، لطفآ برای تدویر محاکمه علنی آنان دستور صادر نمایید تا هرچه زودتر به سزای اعمال ضدانسانی شان برسند. صرف با تطبیق اینکار است که میتوانید پشتیبانی مردم  را ازطرح های بعدی تان بدست بیاورید. امیدوارم تا با تلاش های خستگی ناپذیر نیروهای دفاعی و امنیتی کشور، مردم ما روزی از این حالت تشویش ونگرانی نجات یافته ، دریک فضای کاملآ عاری از جنگ وخشونت  و یک فضای صلح آمیزبسر ببرند. به آرزوی تآمین وحدت ویکپارچگی واقعی میان مردم ما.

ومن الله توفیق .

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.