پیام تبریکیه شورای اروپائی بمناسبت هشتم مارچ

we1

شورای اروپایی

حزب متحد ملی افغانستان

هشتم مارچ را گرامی میداریم !

پیام تبریکیه

 

مسرت دارم که یکباردیگر به نماینده گی از همه اعضای رزمنده شورای اروپایی حزب متحد ملی افغانستان هشتم مارچ – روزبین المللی همبستگی زنان را به همه زنان جهان و بخصوص زنان، مادران وخواهران گرامی وقهرمان کشورعزیز خود ، زنان رزمنده عضو حزب متحد ملی ،جبهه ملی مردم افغانستان وهمه اعضای مبارز انجمن های مدافع حقوق زنان وسایرزنان روشنگرو فعال جامعه ما در داخل وبیرون ازکشور از صمیم قلب تبریک وتهنیت میگویم. زنان شجاع ومادران قهرمان کشور عزیز ما امسال در شرایطی از روز هشتم مارچ تجلیل بعمل میآورند که نسبت به سالهای قبل درفضای تنگ تر و خشونت بار قرار دارند که ادامه این وضعیت ناهنجار مایه نگرانی زنان کشورما گردیده است. زنانی که با الهام از مبارزات برحق جنبش ترقیخواه وآگاه دیروز کشورتوانستند خودرا ازچنگ اسارت مردان سالاران نجات دهند و راه ترقی وپیشرفت را پیش گیرند، با تآسف که امروز و در هربخشی که مصروف کار ویا ادامه تحصیل و فراگیری علم ودانش اند ویا هم در راه روشنگری دربین جامعه کارمیکنند، هیچگونه امنیتی جانی ندارند و ازجانبی هم بازی گران فعال سیاسی کشورهای بیرونی، در مورد حل قضایای مهم   کشورما، کوچکترین اهمیتی برای زنان کشورما قایل نمی شوند. به همین شکل تجلیل از روزهشتم مارچ در محدوده تنی چند از زنان فعال در ادارات دولتی، پارلمان ویا سایر نهاد ها بشکل سمبولیک آن وبا اهدای هدایای کوچک وبزرگی برای زنان دایر میگردد، درحالیکه زنان قهرمان وکسانیکه هرروز جگرگوشه های خودرا ازدست میدهند از تجلیل این روز مانند گذشته ها آگاهی کامل ندارند. شخصآ روزهشتم مارچ را برای هریک از زنان داغدیده کشورعزیزما ازصمیم قلب مبارکباد میگویم و آرزو دارم تا روزی همه زنان کشورما دریک فضای کاملآ امن وعاری از هرنوع خشونت علیه خود شان ازاین روز بین المللی تجلیل بعمل بیآورند. همچنان از همه زنان شجاع ونهادهای فعال دفاع از حقوق زن در داخل وخارج کشورتقاضا دارم تا دست بدست هم داده و باتشریک مساعی و تشدید فعالیت های انساندوستانه وخلاقانه شان مبارزات برحق شانرا ادامه دهند وبرای هیچ نیروی داخلی وخارجی اجازه ندهند تا یکباردیگرباعث عقبگرد جامعه ما شده و بار دیگر زنان ، مادران وخواهران عزیزما را زیر یوغ اسارت مرد ستیزی و پخش افراطیت و تند گرایی قراردهند. چشم امید همه زنان زنجدیده کشورما بسوی همین فعالان حقوق زن و سایر نهاد های روشنگری است و ازایشان تمنا دارند تا درهرشرایطی ازحقوق زن با قاصعیت دفاع و پشتیبانی نمایند. برای همه این نهاد ها و زنان فعال جامعه خویش از خداوند منان توفقیقات مزید آرزو مینمایم .

روز هشتم مارچ – روز زن برهمه شما زنان شجاع کشورم مبارکباد!

باحرمت

نجیب الرحمن شمال- رئیس شورای اروپایی ح.م.م.ا.

( اسناد وارتباط / 7 مارچ 2021 )

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.