اعلامیه شورای مرکزی حزب متحد ملی افغانستان

nupalogo

اعلامیه

 شورای مرکزی حزب متحد ملی افغانستان

 

مورخ 30 جون 2013 عیسوی

 

هموطنان گرانقدر

 

 به اطلاع همه هموطنان عزیز و گرانقدردر داخل و خارج کشور رسانیده میشود که سایت انترنتی “ مهروطن” ارگان نشراتی شورای مرکزی حزب متحد ملی افغانستان  تازه به فعالیت آغاز نموده است . مهروطن ، بمثابه ادامه دهنده سایت های مهر و وطن ارگان های قبلی نشراتی حزب متحد ملی افغانستان ، ناشر اندیشه های ملی،  مترقی و روشنگرانه، تربیون پخش واشاعه افکارملی، دموکراتیک، سیکولار ،مدافع و مبلغ آزادی ها وحقوق انسان وحامی اصول دموکراسی بوده ، به منافع ملی کشور پابند بوده ، مخالف صریح سانسور و تحمیل اندیشه خود بر دیگران میباشد. غرض تحقق اهداف ذکر شدۀ فوق وتوضیح و انتشار اسناد برناموی واتخاذ موضعگیری های حزب متحد ملی افغانستان ، سایت مهروطن وظایف اساسی خود را بر مبنای پالیسی معین، اصول و اسالیب قبول شده  مبتنی بر احترام به اندیشه های دیگران وعدم تعصب ،تبعیض وخود بزرگ بینی، در چارچوب قانون رسانه ها وسایر قوانین مربوط ، تنظیم نموده وازتاریخ صدور این اعلامیه درفضای مجازی انترنت درآدرس (www.mehrwatan.com) قابل دسترسی میباشد وسایت وطن ارگان نشراتی قبلی شورای مرکزی حزب متحد ملی افغانستان از اعتبار ساقط است .

 

نورالحق علومی

رئیس حزب متحد ملی افغانستان

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.