تصمیم رهبری حزب متحد ملی افغانستان درقبال یادداشت شماری از اعضای شورای اروپائی

            nupalogo         

حزب متحد ملی افغانستان

شعبه تشکیلات

 تاریخ 8 جولای 2013

 

به شورای محترم اروپائی حزب متحد ملی افغانستان!

یادداشت رفیق فرید سیاوش عضو هیات اجرائیه حزب متحد ملی افغانستان را بتاریخ 4 جولای ازطریق ایمیل دریافت کردیم که کاپی آنرا بدون در جریان قرار دادن شورای اروپائی حزب غرض نشر به سایت انترنتی وطن نیز ارسال نموده است . این برخورد را غیرحزبی و کاملآ شخصی میتوان عنوان کرد.  با ملاحظه متن یادداشت لازم می افتد روی آن تامل و مکث لازم شود.

درقدم نخست باید متذکرشد که بهترآن بود تا یادداشت مذکور بجای اینکه ازنام شماری ازرفقای شورای های کشورهای مختلف اروپائی ارائه میگردید، شخصآ ازنام خود رفیق سیاوش می بود زیرا در آنصورت به نظرمن خیلی هم درعالم غیر مراعات اصولیت، اصولی تر و مناسبتر ازحال بوده وبیشتر جلب توجه میکرد. به این معنی که رفقایکه دریادداشت ازایشان نام برده شده وهرکدام به سازمانهای حزبی اروپائی ارتباط دارند شایسته تر بود از طریق سازمان مربوط شان آنهم نه بصورت گروپی بلکه بشکل انفرادی ،خود خواست شانرا به مراجع مربوط ارائه میکردند.

شما رفقا خود میدانید که اولآ، این کارخود یک اقدام غیر پرنسیبی، خلاف مواد اساسنامه و سایراصول و موازین حزبی میباشد که برخی رفقا خود را پابند و معتقد به آن میداند ودیگران را به نقض آن متهم میسازد. ثانیآ پرسشی ما را در مرکز کشور می آزارد که رفقا دراروپا بجای آنکه به حل بحرانات بزرگ کشور که همه روزه جان دها تن هموطنان عزیز و بیگناه ما اعم از زنان، مردان و نوجوانان را به قربانی میگیرد وکشور را به سراشیب نابودی قرارمیدهد، توجه نمایند،  به دنبال مسایل بسیار کوچک وپیش پا افتادۀ چند رفیق که اصلآ نباید این قدر بزرگ جلوه داده شود، پای لچ کرده اند. آیا فکرمیکنید که این نوع برخورد های غیر مسوولانه و غیر رفیقانه از یک طرف شما رفقای عزیزرا از هدف شریفانه مردمی شما دورمیسازد وازجانب دیگر مارا ازتعقیب وجستجوی راهای حل پرابلم های بزرگ وحوادث نا مطلوب داخل کشور که یکی پی دیگر درحال شکل گیری است فاصله میدهد؟  نا گفته نباید بگذارم که در خلق این بحران نمیتوان دست مخالفین حزب متحد ملی افغانستان را نادیده گرفت. زیرا نتیجه این وضع که عملأ سازمان اروپا ئی را به دشواری مواجه نموده ،سایت نشراتی قبلی حزب را از بین برده است و حتی دستگاه رهبری حزب را بخود معطوف و مصروف نموده است فقط به نفع دشمنان حزب و وطن است و بس.

 رفقای عزیز!

درمورد تسلیمی سایت انترنتی “وطن” که دریادداشت به آن تماس گرفته شده است دیده میشود که به موضوع تسلیمی بدون چون وچرا سایت به مسوول شورای اروپائی حزب با وجود مصوبات وتقاضا های مکرر هیات رئیسه حزب ورئیس حزب هیچ ترتیب اثر داده نشده است و علت آن صرف عدم آشنایی مسوول شورای اروپایی حزب بکاربرد سایت وانمود گریده است.

 باید به توجه رسانیده شود که امروزکار با سایت وکمپیوتر بیشترین رفقا و دوستان چه درآنجا و چه دراینجا به آن نه تنها علاقه ، که دست رسی کامل هم دارند . یعنی استفاده ازکمپیوتر و راه اندازی و پیشبرد یک سایت به یک مساله عام تبدیل شده است که  به همان پیمانه از اهمیت تخصصی بودن، مسلکی بودن و کار با آن می کاهد. یعنی  هرکس ازعهده استعمال وکاربرد آن به خوبی بدرشده میتواند وحلال مشکلات روزمره خود هستند. لازم نیست کسی را در زمینه توبیخ کرد.

لذا اگر طرف، پابند به اصول و موازین حزبی میبود باید احترامانه به آدرس شورای اروپایی سایت وطن را میسپارید. متاسفانه که چنین نشد.

 آنچه مربوط به تدویر جلسه حضوری شورای اروپائی است، شورای اروپائی و کمیته کاری شورای اروپائی هیچگاه دستور وفیصله هیات رئیسه حزب را دراین مورد نقض نکرده است بلکه صرف زمان تدویرجلسه را با درنظرداشت مشکل رفقای عزیزساکن درکشورهای مختلف اروپائی که ماه های جولای و اگست،  زمان رخصتی ها واستراحت خانواده ها در اروپا فرا می رسد، بتاریخ 28 سپتمبر2013 پیشنهاد نموده اند. ما متیقن هستیم که جلسه شورای اروپائی حزب به وقت و زمان پیش بینی شده تدویر مییابد. لذا جای ندارد که صرفآ بخاطرپیشنهاد تاخیرتاریخ تدویر جلسه دریک زمان مساعد به جای اینکه شورای اروپائی را دراین راه با ارائه انتقاد سالم وپیشنهاد معقول برای تدویرجلسه معاونت وهمکاری کرده باشیم، برعکس رفقای همفکر وهم سنگردیروز وامروز خود را تا سرحد نادانی، نداشتن قدرت وصلاحیت حل مشکل وغیره وغیره الفاظ ناشایسته دشمنانه تحقیر و تخریب نمائیم. رفیق نجیب الرحمن “شمال” رئیس شورای اروپائی حزب ازطرف کنفرانس اروپائی به صفت مسوول و رئیس شورای اروپائی برگزیده شده است و مشروعیت شانرا هم ازطریق انتخابات بدست آورده است، بنآ فیصله کنفرانس شورای اروپائی حزب نزد ما قابل اعتبار بوده ورفیق شمال نیزقابل احترام میباشند. وهمچنان الی فیصله ثانی شورای اروپائی حزب ازتمام صلاحیت های مندرج اساسنامه برخورداراست. برخوردهای ناشیانه و ناعاقبت اندیشانه مشروعیت ایشان را صدمه زده نمیتواند.

رفقای گرانقدر!

ازنظرما اختلاف نظرهای که بین برخی رفقای حزبی سازمان اروپائی بوجودآمده هیچگاهی به معنی بحران درون سازمانی نباید قلمداد شود. حل این اختلاف نظر ها، خارج ازصلاحیت وقدرت رفقای شورای اروپائی حزب نمیباشد. رفیق محترم سادات ورفیق محترم دکتور فاروق از طریق تماس تیلفونی به اینجانب تعهد سپرده اند که ایشان این اختلاف دیدگاه ها را که در بین رفقا ایجاد شده برطرف مینمایند. ما به نظر این دو رفیق بزرگوار ارج فراوان میگزاریم و ازایشان رفیقانه تقاضا مینمایم که از هراقدام موثر برای رفع اختلافات موجود دریغ نفرمایند ودر عین زمان بنا برمراعات اصل مسوولیت پذیری فردی و اصول سازمانی به هیچ یک از اعضای حزب اجازه داده نمیشود که با برخورد های ازاین قبیل که درداخل سازمان حزبی اروپائی بکارمیگیرند اختلافات جزئی وسلیقه یی را به بحران بکشاند.

رفیق سیاوش که بنا برتصمیم فردی ازقطع رابطه تشکیلاتی اش با حزب متحد ملی افغانستان سخن میزند مطابق اساسنامه حزب متحد ملی افغانستان حق فردی و تصمیم شخصی خودش است  ولی بصورت قطع حق ندارد درپایان یادداشت ارسالی اش طوماری ازاسمای رفقای شورای های حزبی دیگر را منحیث ناراضیان عنوان نماید. قطع رابطه تشکیلاتی با حزب یک مساله شخصی است وهر فرد استعفی دهنده باید استعفی اش را از طریق سازمان اولیه اش بفرستد.

 رفقای همرزم!   

ما باورکامل داریم ورفقای همسنگرما نیز میدانند که حزب دیموکراتیک خلق افغانستان (حزب وطن) هیچگاهی هم اعضاء وپیروان خود را به تحقیر همرزمان و همفکران شان تعلیم نداده وتشویق نکرده است. بنآ باور داشته باشید که با بکار برد این چنین شیوه های مردود هرگزنمیتوانیم درجهت برقراری صلح و ثبات، تاءمین عدالت اجتماعی، تحکیم وحدت ملی، نجات انسان زحمت کش وطن ازفقر وبدبختی و … مفید واقع شویم. وقتی ما همسنگران خویش را تا سرحدی به باد تهمت وحتی دشنام میگیریم که دیگر راه بازگشت به ایشان را مسدود میسازیم، چگونه اعتماد مردم را به حقانیت خود بدست خواهیم آورد؟ ما که اصول سازمانی وخرد جمعی را بباد تمسخر گرفته وآنگاه ادعای رسالت مندی و مبارزه فراسازمانی را میکنیم  چگونه خواهیم توانست مردم را به رسالت مندی خود معتقد گردانیم؟

 

رفقای عزیز!

مردم ما مارگزیده ای را میمانند که به قول معروف از ریسمان هم می هراسند. دیگر غیرممکن است ایشان را فریب داد و از احساس پاک شان استفاده سوء کرد. بیایید برای یک بار هم اگر است با روح و وجدان مردم خود ازنزدیک آشنا شویم ودیگر خود را درقالب کلمات وجملات ازاین قبیل پنهان نه کنیم ودیگران را هم توهین ننمایم زیرا که با به کاربرد این شیوه ها به جز اینکه خود را درانظارخلق حقیر نمائیم به دیگران هیچ اسیب رسانده نمیتوانیم، ولی ماجرا جوئی ها به هرحال میتوانند به سازمانها آسیب های موقتی وارد نمایند اما هیچگاهی اندیشه ها را صدمه زده نمیتواند.

 آنچه مربوط به موضع گیری هیآت رئیسه حزب درقبال مسایل مطروحه میشود باید به اطلاع رسانده شود که تمام نامه ها، یادداشت ها،فیصله ها و مکاتیب ارسالی شخصی و سازمانی رفقای شورای اروپائی حزب به جلسات هیا ت رئیسه رویت داده شده وبه کمیسیون تفتیش وبررسی مرکزی وظیفه داده شده است که بعد از تدقیق تمام موارد فیصله های مشخص خود را درهرمورد به هیأت رئیسه بسپارد البته شورای اروپائی حزب متحد ملی هم درجریان قرارداده خواهد شد.

همچنان به شورای اروپایی و شورای های کشوری حزب متحد ملی افغانستان دراروپا مطابق فیصله هیات ریسه حزب وظیفه داده میشود که تصامیم اعضای شامل لست مربوط شورای های خویش را با تایید موضعگیری های ایشان ازطریق شورای اروپایی به اسرع وقت به مرکز ارسال دارند تا رهبری حزب درمورد خواست ایشان تصمیم اتخاذ دارد.

با احترام

نورالحق علومی

ریس حزب متحد ملی افغانستان

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.