حساب بانکی شورای اروپایئ حزب متحد ملی افغانستان

nupalogo

حساب بانکی شورای اروپایئ حزب متحد ملی افغانستان

چو ایستاده ای دست افتاده گیر

شورای اروپائی حزب متحد ملی افغانستان از بدو تاسیس تا حال در موازات با سیاست عمومی حزب متحد ملی افغانستان به این تلاش بوده است تا با ایجاد یک فوند مالی دست مساعدت، معاونت و کمک را بسوی آنعده بیوه زنان،  اطفال  یتیم و صدها  خانواده بی جا شده ،فامیل های شهدا ومعلولین و آنانیکه نان آوران شان را از دست داده اند و امروز در نتیجه نبود یک حکومت با ثبات ،  دلسوز و خدمتگذار مردم ، همه به دست فراموشی سپرده شده اند,  دراز کند.

این مامول بنابر مشکلات و دست بندی های فراوان منجمله نبود یک حساب بانکی با اعتبار برای مدت طولانی جامه عمل پوشیده نتوانست.

با مسرت فراوان باید به اطلاع همه هموطنان ، اعضا و هوادارن حزب متحد ملی افغانستان رسانیده شود که با ثبت و راجستر این شورا بحیث شاخه حزب متحد ملی افغانستان در اروپا ( کشور هالند) حساب بانکی هم به همین نام افتتاح نمودیم. شماره حساب و آدرس آن در ختم این نوشته آمده است.

از چگونگی وضع معاونت های مالی برای فوند کمک به مردم افغانستان  در هر سه ماه از طریق سایت  مهروطن ارگان نشراتی حزب متحد ملی افغانستان گزارش ارائه خواهد شد. گفتنیست که این حساب همچنان برای جمع آوری حق العضویت های اعضای حزب در اروپا نیز مورد استفاده قرارخواهد گرفت.

هموطنان عزیز ، اعضأ و هوادارن حزب متحد ملی افغانستان !

کمک  و معاونت شما، به این فوند در واقع کمک مستقیم به آن عده مردم فلکزده ایست که دیگر از حافظه روز گار رفته اند.معاونت مالی ولو اندک شما از ارزش بزرگ برخوردار بوده خانه وخانواده ای را از ویرانی وبدبختی نجات میدهد،اشک یتیمی را پاک کرده،بر لبان بیوه زنی لبخندی راوسیله میشود.

شماره حساب بانکی شورای اروپایئ حزب متحد ملی افغانستان   ١٣١٣٧٠٢٨٦  بنام حزب متحد ملی افغانستان (شاخه اروپایئ)   ا.میر    (رابو بانک هالند)

 

 

 

National United Party of Afghanistan in Europa (NUPA”EU”)

A.Mir

Rekening nummer  131370286    Rabo Bank

Iban .nummer: NL 47 RABO 0131370286 Swift/Bic Adres RABONL 2 u

 

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.