اساسنامه حزب متحد ملی افغانستان

بسم الله الرحمن الرحیم

اساسنامه حزب متحد ملی افغانستان

          nupalogo       

فصل اول

احکام عمومی

مادۀ اول(1)

حزب متحد ملی افغانستان کانون همبستگی فعالان و آگاهان سیاسی کشور و اتحاد دواطلبانۀ افرادیست که بخاطر حفظ و حراست منافع علیای ملی، ایجاد جامعۀ دموکراتیک، مدنی، مرفه، عادلانه، متجدد و پیشرفته مبارزه میکند. اصول مناسبات تشکیلاتی حزب متحد ملی افغانستان را عالیترین دموکراسی، عینیت و تعهد آگاهانه، وحدت سازمانی، مسؤولیت فردی و رهبری جمعی، وحدت عمل، تساوی حقوق و دسپلین آگاهانه، انتخابی بودن همه ارگانهای حزب از بالا تا پایین تشکیل میدهد.

حزب متحد ملی افغانستان مخالف هر گونه گرایشات راست و چپ افراطی بوده و مبارزه برضد آنرا وظیفۀ خویش میداند.

فصل دوم

شرایط عضویت در حزب متحد ملی افغانستان

مادۀ دوم(2)

هر شهروند افغانستان که سن هژده(18) ساله گی را تکمیل، اساسنامه و مرامنامۀ حزب را پذیرفته و در راه تحقق آن مبارزه کند حق الشمول و حق العضویت بپردازد و در فعالیت های حزب متحد ملی افغانستان فعالانه اشتراک ورزد عضو حزب متحد ملی افغانستان شده میتواند.

مادۀ سوم(3)

عضویت در حزب  متحد ملی افغانستان داوطلبانه و انفرادی میباشد. متقاضی عضویت حزب توسط یک تن عضو حزب معرفی میشود.

مادۀ چهارم(4)

پذیرش به عضویت حزب از طریق موافقت در جلسۀ واحد اولیه عملی میشود. شورای محلی (ولایتی، شهری، بیرون مرزی، نواحی و ولسوالی ) در بارۀ فیصله واحد اولیه تصمیم اتخاذ مینماید. در صورت توافق فیصلۀ خود را به مقام بالاتر خبر میدهد.

مرجع نهایی پذیرش به عضویت حزب متحد ملی افغانستان شوراهای ولایتی و شهری کابل و شورای های بیرون مرزی میباشد. چنین صلاحیت ها به شوراهای پائین تر نیز از جانب هیئت رئیسۀ حزب تفویض شده میتواند.

پذیرش عضویت دسته جمعی توسط هیئت رئیسه  صورت می گیرد.

حقوق و وظایف اعضای حزب

مادۀ پنجم(5)

حقوق اعضای حزب

 • کاندید شدن به مقامات و مسؤولیتهای حزبی و انتخاب نمودن کاندید مورد نظر خود.
 • انتقاد و انتقاد از خود و دیگران به منظور بهبود کار و رفع اشتباهات، نقایص کار و کمبودیها.
 • ارائۀ پیشنهادات، نظریات و انتقادات پیرامون فعالیت اعضای حزب الی عالی ترین مقام حزب.
 • داشتن حق دفاع از خود، حین بررسی اعمالش در جلسات و داشتن حق شکایت در صورت عدم قناعت به فیصله های صادر شده بطور کتبی الی سطح کنگره حزب.
 • داشتن حقوق یکسان بر بنیاد اصل دموکراسی.

مادۀ ششم(6)

وظایف اعضای حزب:

 • مبارزه در راه تحقق اهداف مرامی و اصول اساسنامه یی حزب متحد ملی افغانستان،
  • سهم گرفتن در تبلیغ سیاست عمومی و جاری حزب در بین مردم متناسب به امکانات و توانایی ها،
 • شرکت فعال در جلسات و گرد همایی حزبی،
 • پرداخت حق العضویت،
 • توجه دایمی به ارتقا، سطح فهم سیاسی و مسلکی رعایت انظباط و دسپلین حزبی،
 • مبارزه علیه همه اشکال مفاسد اخلاقی و اجتماعی،
 • مبارزه علیه هرگونه امراض ناشی از گرایشات راست و چپ افراطی از خود بیگانگی و انزوا طلبی، سکتاریزم، شئونیزم، و ناسیونالیزم تنگ نظرانه در داخل حزب.
 • بذل مساعی در راه رشد کمی و کیفی صفوف حزب.
 • فعالیت سیاسی بر مبنای قانون اساسی و منافع ملی کشور و رعایت و احترام به سنن، عادات و رسوم پسندیده و پر افتخار ملی.
 • اطاعت از دساتیر و فیصله های جمعی حزبی،

فصل سوم

ساختار تشکیلاتی حزب متحد ملی افغانستان

ماده هفتنم(7)

ساختار تشکیلاتی حزب متحد ملی افغانستان  عبارت است از:

 • کنگره
 • کنفرانس سرتاسری
 • شورای عالی
 • کمیسیون بررسی و تفتیش مرکزی
 • هیئت اجرائیه
 • هیئت ریسه
 • دارالانشاء
 • واحد های اولیه
 • واحد های محلی (شوراهای شهری، ولایتی، بیرون مرزی، ولسوالی، ناحیوی) و کنفرانس های آن

نوت:

 • حد اقل اعضای یک واحد اولیه سه نفر است و توسط شورای عالی و یا ارگانیکه شورای عالی به آن صلاحیت میدهد تغیر مینماید.
  • مسؤولین و احد های محلی برای مدت معیین انتخاب می گردند.

کنـــــگره:

مادۀ هشتم(8)

کنگره عبارت از اجلاس نمایندگان منتخب کنفرانسهای شوراهای حزبی ولایتی برون مرزی، شهری و یا معادل ان بوده که از طریق انتخابات آزاد و سری انتخاب میشود. کنگره عالیترین ارگان رهبری کننده و تصمیم گیرندۀ حزب متحد ملی افغانستان  است.

نمایندگان منتخب کنگره در برابر انتخاب کننده گان خویش مسؤولیت داشته و وظایف ذیل را در کنگره  پیش می برند.

 • مرامنامه و اساسنامه حزب را تصویب و یا تعدیل نموده خط مشی وسیاست عمومی و جاری حزب را تعین مینمایند.
 • اعضای شورای عالی را انتخاب نموده، بیرق، سمبول و شعار حزب را تعین مینمایند و در صورت لزوم نام حزب را تغیر میدهند.
 • کنگره گزارش کار و فعالیت شورای عالی و کمسیون بررسی و تفتیش مرکزی را استماع می نماید.
 • شکایات، انتقادات و پیشنهادات رسیده به کنگره را بررسی نموده و در رابطه تصمیم اتخاذ می نماید.
 • فعالیت سازمانها و واحدهای حزبی را سمت دهی می نماید.
 • انفصال و یا اخراج اعضای شورای عالی را با دلایل موجه تصویب مینماید.
 • اعضای شورای عالی را به اساس رای گیری مستقیم، سری و یا رای گیری علنی بنابر توافق اکثریت آرای نماینده گان حاضر در کنگره انتخاب می نماید.
 • کنگرۀ عادی به فاصله هر پنج سال یک بار دایر می گردد.
 • کنگرۀ فوق العاده بدرخواست اکثریت اعضای شورای عالی قبل از موعد معینه دعوت شده میتواند.
 • تعین زمان، محل تدویر اجلاس و همچنین تثبیت نورم نماینده گان برای اشتراک در اجلاس کنگره بر اساس ثبت شمار اعضا توسط شورای عالی شش ماه قبل از تدویر کنگره تصویب میگردد.

کنفرانس سرتاسری

مادۀ نهم(9)

به منظور تصمصم گیری ها در موارد خاص شورای عالی میتواند کنفرانس سرتاسری را دعوت نماید. اشتراک کننده گان کنفرانس سرتاسری را اعضای شورای عالی،رؤسا و معاونین شوراهای ولایتی و معادل و شورای شهر کابل تشکیل میدهد.

شورای عالی:

مادۀ دهم(10)

شورای عالی در فاصله بین دو کنگره عالیترین ارگان رهبری کننده حزب متحد ملی افغانستان میباشد.

جلسات شورای عالی طور عادی سال یک بار دایر شده گزارش فعالیت هیئت اجرائیه را در فاصله بین دو اجلاس شورای عالی بررسی مینماید و استقامت های کار و فعالیت های بعدی آنرا تعین میکند.

در حالات ضروری بنابر تصمیم هیئت ریسه(اجرائیه) و یا پیشنهاد دو ثلث اعضای شورای عالی زود تر از موعد معینه نیز دایر شده میتواند. نصاب اجلاس شورای عالی در موجودیت اکثریت اعضای آن تعین میشود. شورای عالی وظایف ذیل را پیش می برد.

 • انتخاب ریس حزب و رئیس کمیسیون بررسی و تفتیش مرکزی در اولین جلسه از میان اعضای شورای عالی حزب بصورت دموکراتیک.
 • تثبیت و تصویب صلاحیت های رئیس حزب.
 • مشخص نمودن نحوۀ کار کمسیون بررسی و تفتیش مرکزی.
 • پیرامون ساختار تشکیلاتی و سایر امور ساختاری حزب فیصله های مشخص را به عمل می آورد.
 • پیرامون وحدت و تفاهم با سایر احزاب تصمیم اتخاذ می نماید.
 • در مورد خطوط اساسی و برناموی حزب تصمیم اتخاذ می نماید.
 • بحث بر پیشنهادات هیئت اجراییه و اتخاذ تصمیم در ارتباط آن.

نوت:

 • هیچ عضو حزب متحد ملی افغانستان نمیتواند بیش از دو دوره برای یک مقام خود را کاندید نماید.
 • اعضای شورای عالی بر مبنای ضرورت صلاحیتش را بنابر عدم زمانگیر شدن تصامیم بر حسب لزوم دید به هیأت اجرایه و با لوسیله به هیات رییسۀ حزب تفویض نموده می تواند.

هیئت اجرائیه

ماده یازدهم(11)

هیئت اجرائیه متشکل از هیئت رئیسه، مسؤولین شورای های حزبی ولایتی، شهری و شوراهای بیرون مرزی که به اساس فیصلۀ شورای عالی انتخاب گردیده ، می باشد.

 • هیئت اجرائیه بعد از شورای عالی بالاترین مرجع تصمیم گیری است.
 • هیئت اجرائیه از اجراآت خویش به شورای عالی گزارش دهنده می باشد.
 • جلسات هیئت اجرائیه با حضور اکثریت اعضا تدویر شده می تواند.
 • نصاب جلسات هیئت اجرائیه با حضور اکثریت اعضا محاسبه شده و تصامیم جلسات با اکثریت آرای اعضای حاضر در جلسه اتخاذ می گردد.

هیئت اجرائیه وظایف ذیل را انجام میدهد:

 • هیئت اجرائیه در فاصله بین دو جلسۀ شورای عالی روی فعالیت های حزبی، امور مالی، مناسبات بین المللی تصامیم لازم را اتخاذ می نماید.
 • تنظیم طرزالعمل ها، میکانیزم ها، لوایح، مقرره ها و سایر اسناد حزبی.
 • ایجاد شوراهای محلی حزب ( شورا های حزبی ولایتی، برون مرزی، شهری، ناحیوی و ولسوالی ها)
 • استماع گزارشات هیئت ریسه و شورا های حزبی محلی.
 • مواظبت دایمی از امر توسعه و گسترش پایه های اجتماعی، سیاسی، توده ای حزب و تحکیم شبکه های سازمانی حزب.
 • مساعی دوامدار بر رشد کمی و کیفی صفوف حزب و ارتقای سطح کارایی و پرورش کادرهای حزب.
 • اتخاذ تدابیر در رابطه به تحقق تصامیم و فیصله های شورای عالی حزب و نظارت دایمی بر تطبیق آنها.
 • غرض بهبود امور سیاسی و سازمانی هیات اجرایه بعض از صلاحیت های خویش را به هیات رییسه تفوض نموده میتواند.

جلسات هیات اجرایه بر حسب ضرورت دایر شده میتواند.

رییس حزب

مادۀ دوازدهم (12)

رییس حزب در فاصلۀ بین دو کنگرۀ حزب تمام فعالیت های ارگان های حزب را نظارت، اداره و ریاست می نماید و به شورای عالی حزب و کنگره گزارش دهنده و مسؤول میباشد.

رییس حزب دارای صلاحیت ها و مسؤلیت های ذیل است:

 1. ریاست و ادارۀ کلیۀ امور حزبی.
 2. تلاش برای تحقق اهداف و سیاست های حزبی با استفاده از فرصت ها و شرایط زمانی.
 3. کنترول و نظارت بر تدارک تدویر جلسات نوبتی شورای عالی به وقت و زمان معین آن و در صورت نیاز دعوت جلسۀ فوق العادۀ آن.
 4. تأمین روابط حسنۀ حزب با قشرهای مختلف جامعۀ افغانی، متنفذین و سران اقوام و قبایل ساکن در کشور به منظور ارتقای نقش مردمی و تحکیم پایه های اجتماعی حزب.
 5. تأمین روابط حزب با سایراحزاب ،سازمان ها و نهادهای سایسی–اجتماعی-فرهنگی .،ارگان های حکومت و دولت به نماینده گی از حزب با رعایت اصول سازمانی و برنامه یی.
 6. عقد قراردادها و توافقات سیاسیاجتماعی و اقتصادی به نفع حزب با سازمآنهای سیاسی و همفکر و سازمآنهای اجتماعی در سطح ملی و بین المللی در مطابقت با قوانین نافذۀ کشور،اساسنامۀ حزب و در صورت لزوم انتقال این صلاحیت ها به یکی از معاونین.
 7. اشتراک در نشست ها و کنفر انس های بین المللی که در آن در مورد افغانستان تصامیم اتخاذ میگردد به نماینده گی از حزب.
 8. تلاش های مداوم و همه جانبه در عرصۀ ارتقای نقش ح.م.م.ا. و سایر احزاب سیاسی کشور در ساختار نظام دیموکراتیک.
  1. اتخاذ تصامیم در مورد اشتراک حزب در جبهه ها و ائتلاف های سیاسی داخل کشور با تفاهم با هیات رییسه.

یادداشت

در غیاب ویا استعفای رییس و یا یکی از عوامل دیگر صلاحیت ها به یکی از معاونین حزب انتقال می یابد.

هیئت رییسه

مادۀ سیزدهم(13)

هیئت ریسه حزب متشکل از رییس، معاونین، منشی ها و مسؤولین شعبات مرکزی حزب می باشد.

 • هیئت رییسه بواسطۀ رییس حزب رهبری می گردد.
 • هیئت رییسه خطوط اساسی حزب را تدوین و برای اجراآت به دارالانشاء می سپارد.
 • هیئت ریسه سیاست های فرهنگی، اقتصادی، ارتباطات بین المللی، روابط منطقوی را تدوین و برای اجراآت به دارالانشاء می سپارد.
 • هیئت ریسه پالیسی های حزب را تصویب می نماید.
 • هیئت ریسه در مورد وحدت با سایر احزاب و نهادها تصمیم گرفته می تواند.
 • هیئت رئیسه در رابطه به ایجاد اتحادها و تأمین همکاری های سیاسی و ایجاد ائتلاف ها با سایر سازمانهای سیاسی و اجتماعی با حفظ اصول سازمانی و مرامی حزب تصمیم میگیرد.
 • هیئت ریسه شعبات مشخص را برای تدوین پالیسی ایجاد و زمینه های تدوین پالیسی را فراهم می سازد.
 • مقررات، طرزالعمل ها، لوایح و سایر اسناد مربوط توسط هیئت ریسه و بخش های مشخص مربوط در مشوره با رییس حزب تدوین می گردد.
 • هیئت ریسه تحقق تصامیم و فیصله های شورای عالی و هئیت اجرائیه را کنترول و نظارت می نماید.
 • انتخاب اعضای کمیسیون بررسی و تفتیش مرکزی.
 • هیئت ریسه برای حضور پر رنگ جوانان و زنان در ساختار حزب پالیسی و برنامه های مشخص را تدوین می نماید.
 • هیئت ریسه زمینه ها و فرصت های کار با اقشار مختلف جامعه را بررسی و برای جلب همکاری آنها سیاست ها و میکانیزم های مشخص را ایجاد می نماید.
 • هیئت ریسه تصامیم و فیصله های مشخص را برای کار با نهادهای مشخص ملی و بین المللی تصویب مینماید.
 • هیئت ریسه به امر توسعه و گسترش پایه های اجتماعی سیاسی و توده ای حزب متحد ملی افغانستان و تحکیم شبکه های سازمانی، رشد کمی و کیفی تشکیلاتی حزب، پرورش و ارتقای سطح کارائی کادر ها کنترول دایمی می نماید.
 • هیئت ریسه صلاحیت دارد تا در مورد تأیید، تغیر و تبدل کادرهای پیشنهاد شدۀ حزب به عنوان کاندیداها و نامزدان انتخابات پارلمانی و سایر پست های انتخاباتی دولت تا سطح ریاست جمهوری تصمیم اتخاد نماید.
 • اتخاذ تصامیم نهایی در شرایط بحرانی و مختنق که خطری جدی فعالیت های قانونی حزب را تهدیید مینماید تا سرحد مخفی ساختن فعالیت اعضای حزب.

جلسات هیئت رییسه بطور عادی ماه یکبار دایر میشود و به اساس ضرورت بصورت فوق العاده در مشوره با رییس حزب هم دایر شده می تواند.

جلسات فوق العاده هیئت ریسۀ حزب با اشتراک مسؤولین شورای های ولایتی هم دایر شده می تواند.

دارالانشاء

مادۀ چهاردهم(14)

دار الانشاء در حزب متحد ملی افغانستان یک ارگان همیشه فعال اجرایی و ارتباطی بین رییس حزب و ارگانهای حزبی و همچنان، بین اقشار مختلف جامعه می باشد و امور جاری و یومی حزب را در عرصه ها و استقامت های تعین شده به اساس مصوبات هیئت ریسه و هدایات ریس حزب به پیش میبرد.

رئیس و اعضای دارالانشاء از میان اعضای هیئت رئیسه بر حسب لزوم دید انتخاب می گردند.

وظایف دارالانشاء            

 • دارالانشاء مکلف به اشتراک در جلسات هیات رئیسه میباشد.
 • دارالانشاء به اساس فیصله های هیات رئیسه و رهنمایی رئیس حزب و همکاری شعبات مرکزی طرزالعمل ها, برنامه و پلانهای مشخص و میکانیزم های تدوین شده ای کاری را بعد از تصویب هیات رئیسه به مراجع مربوطه ارسال میدارد.
 • دارالانشاء تحقق مصوبات جلسات هیات رئیسه را تعقیب و پیگیری نموده از چگونگی اجرای ان به هیاب رئیسه و رئیس حزب گزارش میدهد.
 • دارالانشاء پیشنهادات شعبات مرکزی و شورا های حزبی را جمع بندی نموده و در صورت لزوم دید جهت ارائیه به جلسات هیات رئیسه تنظیم مینماید.
 • دارالانشاء متکی به پیشنهادات شعبات مرکزی اجندای جلسات هیات رئیسه را در مشوره با رئیس و یا معاونین حزب ترتیب مینماید.

تشکیل و لایحه وظایف اعضای دارالانشاء به اساس طرزالعمل جدا گانه از طرف هیات رییسه حزب تنظیم میگردد.

کمسیون بررسی و تفتیش مرکزی

ماده پانزدهم(15)

این کمسیون از همه امور حزبی (مالی، اداری و سیاسی) بررسی و تفتیش نموده در برابر شورای عالی و کنگره گزارش دهنده و مسوُول میباشد.

 • کمسیون مکلف است تا کلیه امور حزبی را کنترول و موارد خلاف اصول و موازین اساسنامه و برنامه را مشخص و برای رفع به موقع آن به هیئت رئیسه و رییس حزب گزارش دهد.
 • رییس کمسیون بررسی و تفتیش مرکزی از جانب شورای عالی حزب انتخاب می گردد و اعضای آنرا هیئت رئیسه تعیین می نماید.

شوراهای محلی

مادۀ شانزدهم(16)

شورا های محلی حزب متحد ملی افغانستان متشکل از شوراهای حزبی ولایتی، شهری،بیرون مرزی،ولسوالی، ناحیوی و شوراهای محل زیست است.

مقامات با صلاحیت شورا ها کنفرانس های ولایتی، شهری، برون مرزی، ولسوالی و ناحیوی می باشد.

 • شورای های محلی با تدویر کنفرانس ها اعضای شورا های حزبی مربوطه را انتخاب و همچنان نماینده خود را به کنفرانس های مافوق (الی کنگره) از طریق رای گیری آزاد، مستقل و سری تعیین می نماید.
 • لایحۀ وظایف و سایر مسؤولیت های شوراهای محلی و واحد های اولیه بر اساس پیشنهاد شوراهای ولایتی و تصویب هیئت ریسه مرعی الاجرا می باشد.
 • شوراهای محلی با در نظرداشت احکام اساسنامه بر مبنای اصول مرامی حزب ایجاد گردیده و در تصمیم گیری روی موضوعات محلی و ملی فعالانه سهم گرفته، فیصله های شوراها و قدمه های مافوق را عملی می سازند.
 • شوراهای محل زیست، حلقات نزدیک اتصال حزب با مردم بوده در فعالیت های سیاسی خویش تابع احکام اساسنامه، مرامنامه و فیصله های مقامات مافوق حزبی می باشند.
 • هیئت ریسۀ حزب با در نظرات داشت اوضاع ، ایجاد ساختار خاص برای کار در بین اقشار جامعه پیش بینی نموده، طرز العمل های معین را تصویب و به اجراء می گزارد.

نوت: در حالات غیر عادی شوراهای حزبی ولایات بر اساس تصمیم هیئت ریسه بطور انتصابی نیز تشکیل شده می توانند.

شوراهای حزب متحد ملی افغانستان در خارج از کشور

مادۀ هفده هم(17)

واحد های اولیه و شوراهای حزب متحد ملی افغانستان در خارج از کشور منحیث واحد دومی حزب به اساس تصمیم هیئت رییسه ایجاد و بر مبنای احکام اساسنامه و مرامنامه فیصله های هیئت اجرائیه وهیئت رییسه ، دساتیر و مصوبات حزب را عملی نموده و در فعالیت های خویش قوانین کشور مربوط را رعایت مینماید.

امور مالی حزب متحد ملی افغانستان

مادۀ هجده هم(18)

مسؤل مالی مسؤلیت تنظیم امور مالی حزب متحد ملی افغانستان  را به عهده داشته و گزارش مکمل فعالیت های مالی را به ریاست حزب و در صورت ضرورت به کمسیون بررسی وتفتیش مرکزی ارائه میدارد.

 • امور مالی حزب متحد ملی افغانستان از عواید حق العضویت ها، اعانه های اعضا و هوا داران حزب، فروش نشرات حزبی و سایر فعالیت های اقتصادی و فرهنگی حزب تأمین می گردد.

نوت : پرداخت حق العضویت و تحویل آن به حساب بانکی حزب توسط طرزالعمل جدا گانه تنظیم میشود.

تمام امور مالی حزب به امضای رئیس حزب و در صورت تفویض صلاحیت به امضاء یکی از معاونین و مسؤل مالی اجراء میگردد.

کمسیون مشورتی

ماده نزدهم(19)

کمسیون مشورتی یک مقام معتبر، مشوره دهنده بوده، اعضای آنرا اشخاص مجرب، متخصص، عالم و شخصیت های ملی و یا اعضای شورای عالی حزب تشکیل می دهد.

کمیسیون مشورتی در مسایل مهم سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و تشکیلاتی به هیئت رییسه و رییس حزب مشوره می دهد.

مکافات،مجازات و قطع عضویت در حزب متحد ملی افغانستان

مکافات

مادۀ بیستم(20)

اعضای حزب  متحد ملی افغانستان با در نظر داشت کار و فعالیت آنها به خاطر تحقق اهداف حزب و اجرای صادقانه وظایف  سپرده شده تقدیر می گردند.

تقدیر اعضای حزب به اساس پیشنهاد شوراهای حزبی ولایتی، بیرون مرزی و سایر سازمانهای حزبی،  تصویب هیات رییسه و ریس حزب صورت میگیرد.

مجازات

مادۀ بیست و یکم(21)

هر عضو حزب متحد ملی افغانستان که از دسپلین و موازین مرامی و سازمانی حزب تخلف ورزد به مجازات اخطار تا سرحد اخراج از حزب مواجه می شود. صلاحیت  اخراج از عضویت حزب را شورا های دارای صلاحیت پذیرش به عضویت دارد.

مسئلۀ اخراج عضو در جلسۀ عمومی واحد محلی مربوط مطرح گریده و تصمیم اخراج از حزب اتخاذ می شود. اما تائید و یا رد آن از صلاحیت ارگان های ولایتی و شهری دارای صلاحیت پذیرش میباشد.

مادۀ بیست و دوم(22)

اعضای حزب متحد ملی افغانستان بنابر تقاضای کتبی،از حزب  متحد ملی افغانستان قطع عضویت نموده می توانند.

فصل چهارم

احکام متفرقه

مادۀ بیست و سوم(23)

نام گذاری حزب و تعین بیرق و نشان در  کنگره حزب متحد ملی افغانستان از صلاحیت اشتراک کنندگان آن میباشد.

مادۀ بیست و چهارم(24)

صلاحیت انحلال حزب متحد ملی افغانستان را کنگرۀ حزب دارد.

ماده بیست و پنجم(25)

حزب متحد ملی افغانستان دارای ارگان نشراتی بوده که نشرات ان از طریق شعبه تبلیغ و فرهنگ در مرکز و محلات بر حسب احکام قوانین نافذۀ کشور تنظیم و سازماندهی می گردد.

مادۀ بیست و ششم(26)

مقر حزب متحد ملی افغانستان در شهر کابل (پایتخت افغانستان) بوده و در ولایات کشور نماینده گی های آن تأسیس شده می تواند.

مادۀ بیست و هفتم(27)

بیرق حزب متحد ملی افغانستان  به شکل مستطیل به رنگ(آبی) که حاشیه ان با فیته رنگ (طلائی) احاطه شده و در وسط ان سمبول حزب  متحد ملی افغانستان جا دارد، میباشد.

مادۀ بیست و هشتم(28)

نشان حزب  نقشه افغانستان با دو دست با علامت وحدت ملی کشور در وسط، در دو طرف  خوشه های گندم و در بالای سمبول خورشید و در قسمت پائین سمبول بیرق دولت اسلامی افغانستان، نام حزب متحد ملی افغانستان با سال تاسیس حزب مزین میباشد.

ماده بیست و نهم(29)

اساسنامۀ حزب متحد ملی افغانستان طی (چهار) فصل و ( بیست و نه ) ماده تسوید و در کنگرۀ حزب متحد ملی افغانستان به اتفاق آرا به تصویب رسید.

 

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.