اساسنامه حزب متحد ملی افغانستان

بسم الله الرحمن الرحیم

اساسنامه حزب متحد ملی افغانستان

          nupalogo              

فصل اول

ماده اول : حزب متحد ملی افغانستان کانون همبستگی فعالان و اگاهان سیاسی کشور و اتحاد دواطلبانه افرادیست که بخاطر حفظ و حراست منافع علیای ملی ،ایجاد جامعه دموکراتیک و مدنی ،مرفه و عادلانه ،متجدد و پیشرفته مبارزه میکند . اصول مناسبات تشکیلاتی حزب  متحد ملی افغانستان عالیترین دموکراسی ،عینیت و تعهد اگاهانه ،وحدت سازمانی، مسولیت فردی و رهبری جمعی وحدت عمل تساوی حقوق و دسپلین یک سان ،انتخابی بودن همه ارگانهای حزب توزیع صلاحیت ها و تناوب رهبری تشکیل میدهد .

حزب  متحد ملی افغانستان مخالف هر گونه گرایشات راست و چپ افراطی بوده و مبارزه با انرا وظیفه خویش میداند .

فصل دوم:

عضویت و شرایط ان در حزب متحد ملی افغانستان

ماده دوم: هر شهروند افغانستان که سن 18 ساله گی را تکمیل اساسنامه و مرامنامه حزب را پذیرفته و در راه تحقق ان مبارزه کند حق الشمول و حق العضویت بپردازد و در فعالیت تشکیلاتی و سیاسی حزب متحد ملی افغانستان فعالانه اشتراک ورزد عضو حزب متحد ملی افغانستان  شده میتواند .

ماده سوم: عضویت در حزب  متحد ملی افغانستان داوطلبانه و انفرادی میباشد . متقاضی عضویت حزب متحد ملی افغانستان توسط یک تن عضو حزب معرفی میشود.

ماده چهارم: پذیرش به عضویت حزب از طریق موافقت در جلسه واحد اولیه عملی میشود .شورای محلی (ولایتی ،شهری، نواحی وولسوالی ) در باره فیصله واحد اولیه تصمیم اتخاذ مینماید .در صورت توافق فیصله خود را به شورای بالاتر رجعت میدهد .

مرجع نهایی پذیرش به  عضویت  حزب متحد ملی افغانستان شوراهای ولایتی و شهری کابل میباشد . چنین صلاحیت به شوراهای پائین تر نیز از جانب هیات اجرائیه شورای مرکزی تعویض شده میتواند .

پذیرش عضویت دسته جمعی توسط هیات اجرائیه  شورای مرکزی صورت می گیرد.

حقوق و وظایف اعضای حزب:

ماده پنجم: انتقاد و انتقاد از خود و دیگران به منظور بهبود کار و رفع اشتباهات ،تقایص کار و کمبودیها .

– ارایه پیشنهادات به تمام ارگانها های  داخل تشکیل حزب تا سطح عالیترین مقام آن.

-ابراز نظر بر مسایل مورد بحث الی اتخاذ تصمیم جمعی .

– ارائه نظریات و انتقادات سالم هر مقام حزب در مطبوعات  .

– کاندید نمودن به مقامات و مسولیتهای حزبی و انتخاب نمودن کاندید مورد نظر خود .

– از فعالیت ها و تصامیم ارگانهای بالاتر و همچنان از نتایج پبشنهادات و نظریات خود مطلع شدن.

– سهمگیری در تهیه اسناد و از تصمیم روی ان اگاهی حاصل نمودن.

– داشتن حق دفاع از خود ،حین بررسی اعمالش در جلسات و داشتن حق شکایت در صورت عدم قناعت به فیصله های صادر شده بطور کتبی الی سطح کنگره حزب .

–          داشتن حقوق یکسان بر بنیاد اصول دموکراسی

وظایف اعضای حزب:

ماده ششم:مبارزه در راه تحقق  اهداف مرامی  واصول اساسناموی  حزب متحد ملی افغانستان

–          در تبلیغ سیاست عمومی و جاری حزب در بین مردم متناسب به امکانات و توانایی ها سهم گرفتن.

–          شرکت فعال در جلسات و گرد همائی  حزبی و پرداخت حق العضویت

–           توجه دایمی به ارتقا سطح فهم سیاسی و مسلکی .رعایت انظباط و دسپلین .

–          مبارزه علیه همه اشکال مفاسد اخلاقی و اجتماعی.

–          مبارزه علیه هر گونه امراض ناشی از گرایشات راست و چپ افراطی از خود بیگانگی و انزوا طلبی ،سکتاریزم ،شئونیزم،ناسیونالیزم تنگ نظرانه در داخل حزب و جامعه .

–          بذل مساعی در راه رشد کمی و کیفی تشکیلاتی حزب.

–          فعالیت سیاسی بر مبنای قانون اساسی کشور و رعایت از سنن ،عادات ، و رسوم پسندیده و پر افتخار ملی.

فصل سوم:

ساختار تشکیلاتی حزب متحد ملی افغانستان

ماده هفتنم : ساختار تشکیلاتی حزب متحد ملی افغانستان  عبارت است :

–          کنگره

–          شواری مرکزی

–          هیات اجرائیه

هیات رئیسه

–          کمیسیون بررسی و تفتیش مرکزی

–          کمیسیون مشورتی

–          واحد های اولیه

–          واحد های محلی (شهری، ولایتی ، ولسوالی ،ناحیوی )

نوت:

1-      حد اقل تعداد اعضای یک واحد اولیه توسط شورای مرکزی و یا ارگانیکه شورای مرکزی به آن صلاحیت میدهد تغیر میگردد.

2-      مسوُول و هر مقام ارگان واحد های محلی در اجرای عمومی واحد و یا ارگان مسوُولیکه به آن صلاحیت داده شده باشد برای مدت معین انتخاب میشود.

الف: کنگره

ماده هشتم: کنگره (مجمع عمومی) عبارت از اجلاس نمایندگان منتخب کنفرانسهای شوراهای ولایتی و شهری معادل بوده که از طریق انتخابات ازاد و سری انتخاب میشود .کنگره عالیترین ارگان رهبری کننده و تصمیم گیرنده حزب متحد ملی افغانستان  است.

نمایندگان کنگره در برابر انتخاب کننده گان خویش مسوُولیت داشته و وظایف ذیل را در کنگره  پیش می برند.

–          مرامنامه و اساسنامه حزب را تصویب و یا تعدیل نموده خط مشی وسیاست عمومی و جاری حزب را تعین مینمایند .

–          فعالیت سازمانها و واحد ها را سمت دهی مینمایند . اعضای شورای مرکزی ، کمیسیون تفتیش مرکزی و کمیسیون مشورتی را  انتخاب نموده ، بیرق ،سمبول، و شعار حزب را تعین مینمایند و در صورت لزوم نام حزب را تغیر میدهند .

–          کنگره عادی به فاصله هر چهار سال یک بار تشکیل میشود.

–          کنگره فوق العاده بدرخواست دو ثلث اعضای حزب یا شورای مرکزی قبل از موعد معینه دعوت میشود.

–          تعین زمان ،محل تدویر اجلاس و همچنین تثبیت نورم نمایندگان بر اساس ثبت اعضا توسط شورای مرکزی شش ماه قبل از تدویر کنگره تصویب میگردد.

–          کنگره گزارش کار و فعالیت شورای مرکزی و گزارش کمیسیون بررسی تفتیش مرکزی و کمیسیون مشورتی مرکزی را استماع مینماید .

–          شکایات ،انتقادات و پیشنهادات  رسیده به کنگره را بررسی میکند .

–          انفصال و یا اخراج اعضای شورای مرکزی ،کمیسیون بررسی  تفتیش مرکزی  وکمیسیون مشورتی مرکزی با دلایل موجه را تصویب مینماید .

نوت: انتخاب اعضای شورای مرکزی و کمیسیون بررسی تفتیش مرکزی و کمیسیون مشورتی مرکزی به شکل سری مستقیم و یا رای گری علنی بر توافق حد اقل دو ثلث ارا نمایندگان حاضر صورت میگیرد.

ب: شورای مرکزی :

ماده نهم : شورای مرکزی در فاصله بین دو کنگره عالیترین ارگان رهبری کننده حزب متحد ملی افغانستان میباشد .شورای مرکزی از میان ترکیب خود ریس ،معاونین و اعضای اجرائیه حزب متحد ملی افغانستان را انتخاب میکنید.

نوت: انتخاب رئیس حزب متحد ملی افغانستان بر اساس رای اکثریت صورت گرفته و بنابر رای دو ثلث اعضای شورای مرکزی سبک دوش شده میتواند .

جلسات شورای مرکزی طور عادی سال دو بار دایر شده گزارش فعالیت هیات اجرائیه را در فاصله دو اجلاس شورای مرکزی بررسی مینماید و استقامت های کار و فعالیت های بعدی انرا تعین میکند در حالات ضروری بنابر تصمیم هیئت اجرائیه و یا پیشنهاد دو ثلث اعضای شورای مرکزی زود تر از موعد معینه نیز دایر شده میتواند سرخط نصاب اجلاس شورای مرکزی در موجودیت اکثریت اعضای ان تعین میشود. شورای مرکزی وظایف ذیل را پیش برد.

–          اجلاس شورای مرکزی میتواند حد اکثر تا یک سوم اعضای خویش را که از طریق کنگره انتخاب شده اند. تعویض و یا تکمیل نمایند و در مورد توسعه شورای مرکزی تصمیم اتخاذ نمایند.

–          بحث بر پیشنهادات هیات اجرائیه و اتخاذ تصمیم در ارتباط ان .

–          اتخاذ و تصمیم در رابطه تامین همکاری وحدت عمل ، اتحاد های سیاسی ( وحدت ارگانیک ) و تامین ایتلاف با سایر سازمانهای سیاسی با در نظر داشت اصول سازمانی و مرامی حزب (دیدگاه و مبانی فکری)

نوت: هیچ عضو حزب متحد ملی افغانستان نمیتواند پیش از دو دوره برای یک مقام خود را کاندید نماید .معیاد یک دوره خدمت رئیس چهار سال است .

ج: هیات اجرائیه:

ماده دهم: هیات اجرائیه که کار و فعالیت حزب متحد ملی افغانستان  را در فاصله بین دو اجلاس شورای مرکزی رهبری مینماید به اساس مصوبات شورای مرکزی و کنگره فعالیت خود را تنظیم نموده و وظایف ذیل را اجرا مینماید .

– ایجاد شعبات هیأت اجرائیه بر حسب ضرورت .

–          مقررات ،طرزالعمل ها ، لوایح و سایر اسناد ضروری مربوط به فعالیت حزب را ترتیب و تنظیم مینماید .

–          در رابطه به تحقق تصامیم و فیصله های شورای مرکزی و نظارت از تطبیق انها تدابیر لازم اتخاذ مینماید .

–          صلاحیت ها وو ظایف رئیس،منشیان و معاونین هیات اجرائیه را تعین مینماید .

–          ایجاد شعبات سیاسی ،اداری ،اجتماعی برای شورای مرکزی و نظارت از کار و فعالیت انها را تامین مینماید .

–          ایجاد شورا های محلی .

–          تعین مسوُولین معاونین و کارمندان حرفوی شعبات شورای مرکزی ،شورای های ولایتی و شهری معادل.

–          استماع گزارشات رئیس و معاونین هیات اجرایئه ،مسولین شعبات شورای مرکزی و شورای های ولایتی

–          تنظیم سیاست جاری حزب مطابق به شرایط اوضاع و احوال منطبق به اصول سازمانی حزب.

–          مواظبت دایمی به امر توسعه و گسترش پایه های اجتماعی سیاسی و توده ای حزب متحد ملی افغانستان و تحکیم شبکه های سازمانی توجه به رشد کمی و کیفی تشکیلاتی حزب پرورش و ارتقا سطح کارائی کادر ها

–          ایجاد موسسات انتفاعی از طریق سرمایه گذاری حزب جهت تامین عایدات

–          تحکیم مناسبات با سازمانهای سیاسی ،اجتماعی و تفاهم با انها غرض تامین اتحاد ها و ائتیلافهای ضروری موقت و دایمی با رعایت اصول مرامی و سازمانی

–          تامین مناسبات نیک و دوستانه با احزاب و سازمانهای حامی صلح ،دموکراسی ،حقوق بشر، ضد اعتیاد مواد مخدر ،محیط زیست در سطح ملی و بین المللی .

جلسات هیات اجرائیه ماه یک بار و در صورت لزوم بطور فوق العاده نیز دایر شده میتواند .

 

 

د: هیات رئیسه:

ماده یازدهم: رئیس ، معاونین و منشیان شورای مرکزی حزب در عرصه های 1-تشکیلاتی ،سازمانهای اجتماعی ،ارگانهای محلی 2،تبلیغ و فرهنگ ،نشرات ،تعلیمات ،تحصیلات ،صحت و 3- اقتصاد اعم از صعنتی زراعتی و تجارتی 4- مالی و اداری 5- روابط بین المللی و کار با احزاب ، هیات رئیسه شورای مرکزی را تشکیل میدهد.امور جاری و یومیه حزب را در عرصه ها و استقامت های تعین شده پیش می برد . به هیات اجرائیه و شورای مرکزی مسوول و گزارش دهنده میباشد .منشیان شورای مرکزی از جانب اجلاس هیأت اجرائیه انتخاب میگردد. و وظایف اتی را به عهده دارد.

–    رهبری شعبات و بخش های مختلف حزب جهت پیشبرد کار سیاسی ،تبلیغاتی و فرهنگی میان مردم بخاطر تدویر و جلب  همکاری انها .

–          استماع گزارش کار و فعالیت های بخشهای مختفلف و سمتدهی بعدی ان

–          تهیه و توحید گزارش کار هیات رئیسه و شعبات مختلف به منظور ارا یه جلسات هیات اجرائیه

–          تامین روابط نیک و دوستانه با سایر احزاب ،نهاد ها ،شورای محلی ،اقوام و قبایل سازمانهای سیاسی اجتماعی و فرهنگی حامی صلح دموکراسی و حقوق بشر تساوی حقوق زن و مرد در سطوح ملی و بین المللی و همچنان تامین و تحکیم مناسبات حسنه با ارگانهای دولتی جهت تامین شرایط مساعد کار غرض رعایت و تحقق اصول سازمانی و مرامی

–          تهیه و ارایه پیشنهاد در مورد تقرر و انتخاب کدر های جدید به پستهای حزبی و دولتی در موافقت با شعبات ذیربط مرکزی

–          جلسات هیات رئیسه در هر پانزده روز یک بار و در صورت لزوم به طور فوق العاده دایر شده میتواند .

رئیس حزب:

ماده دوازدهم: رئیس حزب در رابطه با سایر احزاب و نهاد های ملی و بین اللملی از حزب نماینده گی نموده اجراات خود را در هماهنگی با هئیت رئیسه تنظیم می نماید .از گزارش دهی اجراات به موقع نزد هئیت اجرائیه و شورای مرکزی مسولیت دارد .

–          در مورد کاندیدان به مقامات غیر انتخابی ارگان های حزبی (در موافقت با منشیان بخش ها ) به جلسه هئیت اجرائیه پیشنهاد می نماید .

–          معاونین و مسوُولین بخش های معین کار را رهبری نموده به هئیت اجرائیه گزارش میدهد .

–          عقد قرار دادها و موافقات با سازمان ها و نهاد های مختلف سیاسی اجتماعی ،اقتصادی و در عرصه های .ملی و بین المللی به امضا رئیس حزب صورت میگیرد .در صورت لزوم دید و ضرورت صلاحیت ها را به معاونین انتقال می دهد .

کمیسیون مشورتی:

ماده سیزدهم: یک مقام معتبر مسوُول و مشوره دهنده بوده اعضای ان متشکل از اشخاص مجرب دانشمند ،علما و شخصیت های ملی و یا شورای مرکزی بوده وظیفه دارند در مسایل مهم سیاسی اقتصادی فرهنگی و تشکیلاتی به هئیت رئیسه مشوره می دهند.

کمیسیون بررسی و تفتیش مرکزی:

ماده چهاردهم: این کمیسیون از همه امور حزبی (مالی ،اداری و سیاسی ) حزب بررسی و تفتیش نموده در برابر کنگره گذارش دهنده و مسوُول میباشد.

شوراهای محلی:

ماده پانزدهم : شورا های محلی حزب متحد ملی افغانستان متشکل از شوراهای ولایتی ،شهری ، ولسوالی ، ناحیوی و شوراهای محل زیست میباشد.

مقامات شوراهای محلی:

مقامات شورا های محلی ،کنفرانس های ولایتی ،شهری ،ناحیوی وولسوالی میباشد . کنفرانس های ناحیوی ،شهری وولسوالی اعضای شورای مربوط را انتخاب و همچنان نمایندگان خود را به کنفرانس های مافوق خود اعزام میدارند.

–          کنفرانس های ولایتی و شهری کابل اعضای شورای مربوط را انتخاب و نمایندگان خود را به کنگره انتخاب و اعزام میدارند.

–          شورا ها با در نظر داشت احکام اساسنامه ،بر مبنای اهداف مرامی حزب متحد ملی افغانستان  ایجاد ودر تصمیم گیری روی موضوعات محلی و ملی فعالانه سهم گرفته و فیصله های شورا های ما فوق را عملی می سازند.

نوت: در حالات غیر عادی شورا های ولایات به اساس تصمیم هئیت اجرائیه حزب طور انتصابی نیز تشکیل شده می تواند .

واحد های اولیه:

ماده شانزدهم: واحد های اولیه عبارت از حلقات اتصال حزب با مردم بوده در فعالیت خویش تابع احکام اساسنامه ،مرامنامه و فیصله های شورای مافوق می باشد.

هئیت اجرائیه حزب می تواند با نظر داشت وضع موجود در بین اقشار جامعه ساختار های خاص را پیشبینی نموده و طرزالعمل های معین را تصویب و تحت اجرا قرار بدهند.

شورا های حزب متحد ملی افغانستان  در خارج از کشور:

ماده هفدهم : واحد های اولیه و شوراهای حزب متحد ملی افغانستان در خارج از کشور به اساس تصمیم هئیت اجرائیه شورای مرکزی ایجاد و برمبنای احکام اساسنامه و مرامنامه ،فیصله های شورای مرکزی و دساتیر هئیت اجرائیه را عملی نموده و در فعالیت های خویش قوانین کشور مربوط را رعایت می نماید.

امور مالی حزب متحد ملی افغانستان :

ماده هجدهم: هیأت اجرائیه مسولیت تنظیم امور مالی حزب متحد ملی افغانستان  را به عهده داشته و گزارش مکمل فعالیت مالی را  در تفاهم با مسوول کمیسیون مالی مرکزی به کمیسیون تفتیش مرکزی ارایه می کند.

–          امور مالی حزب متحد ملی افغانستان از عواید حق العضویت ها ،اعانه های اعضا و هوا داران حزب ،فروش نشرات و سایر فعالیت های اقتصادی و فرهنگی تامین می گردد.

نوت: پرداخت حق العضویت ،طرزالعمل جمع آوری و تحویل آن به حساب بانکی حزب توسط طرزالعمل جدا گانه هئیات اجرائیه تعین می گردد.

مکافات ،مجازات و قطع عضویت در حزب متحد ملی افغانستان:

مکافات:

ماده نزدهم : اعضای حزب  متحد ملی افغانستان با در نظر داشت کار و فعالیت انها به خاطر تحقق اهداف حزب و اجرای صادقانه وظایف  سپرده شده تقدیر می گردند.

تقدیر اعضای حزب از جانب شوراهای ولایتی ،هئیت اجرائیه و شورای مرکزی صورت می گیرد.

مجازات:

ماده بیستم: هر عضو حزب متحد ملی افغانستان که از دسپلین و موازین مرامی و سازمانی تخلف نماید به مجازات اخطار تا سرحد اخراج از حزب متحد ملی افغانستان مواجه می شود . صلاحیت  اخراج از عضویت حزب را شورا های دارای صلاحیت پذیرش به عضویت دارا می باشند.

ماده بیست و یکم: اعضای حزب متحد ملی افغانستان بنابر تقاضای شخصی کتبی از حزب  متحد ملی افغانستان قطع عضویت می تواند .

ماده بیست دوم: مساله اخراج عضو در جلسه عمومی واحد محلی مربوط مطرح می گردد و تصمیم اخراج اتخاذ می شود .اما تائید و یا رد ان از صلاحیت ارگان های ولایتی و شهری دارای صلاحیت پذیرش میباشد.

 

فصل چهارم

احکام متفرقه:

ماده بیست و سوم: نام گذاری حزب و تعین بیرق و نشان در  کنگره حزب متحد ملی افغانستان از صلاحیت اشتراک کنندگان ان میباشد.

ماده بیست چارم: صلاحیت انحلال حزب متحد ملی افغانستان را کنگره حزب دارد .

ماده بیست . پنجم : حزب متحد ملی افغانستان دارای ارگان نشراتی بوده که نشرات ان از طریق شعبه تبلیغ و فرهنگ در مرکز و محلات تنظیم و سازماندهی می گردد.

ماده بیست و ششم: مقر حزب متحد ملی افغانستان در شهر کابل (پایتخت) بوده و در ولایات نمایندگی های ان تاسیس شده می تواند .

ماده بیست و هفتم: بیرق حزب متحد ملی افغانستان  به شکل مستطیل به رنگ(   آبی       ) که حاشیه ان با فیته رنگ (       طلائی ) احاطه شده و در وسط ان سمبول حزب  متحد ملی افغانستان میباشد .

ماده بیست و هشتم: نشان حزب  نقشه افغانستان با دو دست به علامت وحدت ملی کشور در وسط ، در دو طرف خوشه های گندم  و در بالائی سمبول خورشید ودر قسمت پائین سمبول بیرق دولت اسلامی افغانستان  و نام حزب متحد ملی افغانستان تحریر یافته است مزین میباشد.

ماده بیست و نهم: اساسنامه حزب متحد ملی افغانستان طی 4 فصل و 29 ماده تسوید و در کنگره حزب متحد ملی افغانستان به اتفاق ارا به تصویب رسید.

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.