مرامنامه (برنامه) حزب متحد ملی افغانستان

بسم الله الرحمن الرحیم

مرامنامه (برنامۀ )حزب متحد ملی افغانستان

nupalogo 

تاریخ سیاسی میهن محبوب ما افغانستان، مشحون ازمبارزات جانبازانه مردم این سرزمین بخاطر استقلال، آزادی، ترقی و عدالت اجتماعیست که درنهضت های استقلال طلب، تجدد گرا، مشروطه خواه، دموکراتیک و داد خواه انعکاس یافته است.

باوصف آنکه مبارزات وطندوستانه، ترقیخواهانه و انساندوستانۀ مردم این خطه باستانی بنابردلایل وعوامل عینی وذهنی و ازان جمله، مقاومت مستدام حکام و نیروهای عقبگرا در برابر نوسازی، بیسوادی اکثریت مردم، اشتباهات وکجروی های نیروهای تحول طلب از یک سو ومداخلات گستردۀ خارجی ازجانب دیگر، اغلبآ به شکست انجامیده است، اما رکودسیاسی وانجماد اجتماعی را    شکستانده اند، روند انکشاف ونوسازی جامعه افغانی راتحرک بخشیده اند، سطع آگاهی وتشکل مردم را ارتقا بخشیده اند و تجارب غنی ودرس های آموزنده یی را برای نسل های بالنده آیندۀ جنبش های ملی، مترقی و دادخواه کشور بجا گذاشته اند.

کشور ما افغانستان در سالهای اخیر مشکلاتی زیادی را داشته است این سالها ، سالهای انهدام دستاورد های اجتماعی و انحطاط سیاسی و معنوی، سال های خشونت در برابر حیثیت و کرامت انسان، سالهای بحران اعتماد ملی و سالهایی اند که همزیستی برادرانۀ اقوام، مذاهب و زبانهای کشور ما، تلخ ترین آزمون ها را از سر گذرانده و تا اکنون میگذراند.

اما اکنون در ادامۀ این حرکت های متضاد، جامعۀ افغانی، علی الرغم خطر عقبگرد سیاسی، راه تکاملی خودرا در پیش میگیرد ومردم زحمتکش وآزادی دوست افغانستان درراستای تحقق آرمانها و خواستهای دیرینه وبرحق شان به مرحلۀ جدیدی از مبارزه پامیگذارند که مضمون آ نرا رستاخیز ملی و پیشرفت عمومی، تعمیم و نهادینه ساختن ارزشهای دموکراتیک و فراهم ساختن زمینه های ضروری برای اعمار جامعۀ مدنی، پیشرفته و عادلانه تشکیل میدهد.

سقوط نظام قرون وسطا یی مورد حمایت نیروهای عقبگرا و تسجیل اکثر ارزشهای دموکراتیک در قانون اساسی، انفاذ قانون احزاب، فرصت و امکانات باالنسبه مساعدی برای تشکل و تحرک بیشتر نیرو های طرفدار صلح، دموکراسی، عدالت و پیشرفت اجتماعی بوجود آورده است.

در عین حال، عدم اجرای تعهدات صریح بین المللی در زمینه های حمایت از تأسیس یک اداره و مدیریت مؤثر و پاسخگو، کمک به ریشه کن ساختن فساد واقتصاد آلوده با مواد مخدر و جنایت سازمان یافته، بازسازی مؤسسات ضروری زیربنایی، ایجاد اشتغال وتأمین حد اقل رفاه عامه، تشکیل اردوی ملی با قابلیت دفاعی لازم، تضعیف پدیده و فرهنگ جنگسالاری از طریق خلع سلاح، انحلال ساختار های شبه نظامی غیر دولتی و قطع مداخلات خصمانۀ خارجی در امور افغانستان، عدم ایجاد فضای صلح، امنیت و ثبات، سبب نارضایتی فزایندۀ مردم میگردد وعملیات نظامی خودسرانۀ نیرو های خارجی که بیشترین آسیب آن را ملکی ها متحمل میشوند، مردم را به باور های دیگری در رابطه با ماهیت حضور نیرو های خارجی و نیات آنها نزدیک می سازد.

این وضعیت فرصت مناسبی را برای نیرو های شکست خوردۀ عقبگرا و ضد ترقی بوجود می آورد تا در تبانی با دشمنان معلوم الحال افغانستان در خارج از کشور ما و بخصوص در پاکستان، تجدید سازمان یابند و به مثابۀ یک خطر باالقوۀ عقبگرد سیاسی عرض وجود کنند.

در طی هفده سال گذشته، اوضاع سیاسی ـ اجتماعی، امنیتی و اقتصادی کشور پیچیده گی های جدیدی کسب کرده است. تروریزم دورنمای حیات صلح آمیز در کشور ما را مکدر ساخته است، کشت مواد مخدر و قاچاق آن به یک عنصر ساختاری حیات سیاسی و اجتماعی ما مبدل شده است. فساد، بی کفایتی، رشوه و اختلاس، غارت دارایی های عامه، قانون شکنی، بیکاری و فقر مردم به اوج خود رسیده، بازسازی و نوسازی کشور به شعار میان خالی مبدل شده اند. انقطاب قومی، زبانی و منطقه یی شدت کسب کرده و دکترین سیاست خارجی که بیانگر منافع ملی و مدد رسان امر صلح،امنیت و بازسازی کشور باشد،ملموس نیست.دولت در طی هفده سال ناتوانی خود را در مدیریت دوران بحران به اثبات رسانیده است.

در اوضاع و احوال کنونی، مبرم ترین وظیفه یی که در برابر نیرو های ترقیخواه و دادخواه کشور ما قرار دارد اینست که با در نظر داشت درس های تلخ انقطاب و رویارویی نیرو های همسو و دارای آرمانهای مشترک و ضیاع ابتکار و انرژی نسلی از وطندوستان و مبارزین راه آزادی و سعادت انسان در کشمکش های داخلی، با درک اولویت های ملی و مقتضیات زمان و با حرکت از واقعبینی سیاسی، در یک سازمان واحد متشکل شوند و با حضور فعال،متحدانه و یکپارچه در مبارزات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مردم ما و سمتدهی دگر گونی های جاری در جهت دموکراسی وعدالت اجتماعی، تعهد و دین خود را در برابر وطن محبوب ما افغانستان و مردم رنجدیدۀ آن به انجام برسانند.

بر مبنای این ضرورت مبرم و تأخیر ناپذیر و بخاطر تداوم مبارزۀ هدفمند و مؤثر برای انجام تحولات عمیق اقتصادی،اجتماعی،سیاسی و فرهنگی و در غایت، تامین سعادت مادی و معنوی انسان این سر زمین که در راه آن قربانی های بینظیر داده شده است، حزب متحد ملی افغانستان دید گاه ها و اصول ذیل را رهنمای مبارزه وعمل خویش قرار میدهد.

دید گاه ها و اصول:

 • افغانستان کشوری مستقل، واحد و یکپارچه، دارای حاکمیت وغیرقابل تجزیه است. منافع ملی ومصالح علیای کشور یعنی آزادی و استقلال، حاکمیت ملی، وحدت وهمبسته گی ملی تمامیت ارضی، امنیت ملی، رفاه وخوشبختی هرافغان، اعتباربین المللی افغانستان وتلاش در راه تأمین شرایط مساعد داخلی وبین المللی برای تحقق این آرمان ها، مضمون میهن دوستی وآماج های اساسی مبارزۀ حزب متحد ملی افغانستان راتشکیل میدهند.

 • اسلام دین مقدس مردم افغانستان است. حزب ما از توسعۀ امکانات و آزادی در اجرای مراسم دینی برای مسلمین و پیروان سایر ادیان حمایت میکند وبا موارد سؤ استفاده ازدین ومعتقدات دینی به خاطر مقاصد سیاسی، گروهی وشخصی مخالف است.

 • حزب ما سازمان تجدد گرا، تحول طلب، دموکراتیک، ترقیخواه و طرفدار عدالت اجتماعیست. با افراط چپ وراست وخشونت سیاسی در هر شکل آن مخا لف است و حل تضاد های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را تنها ازطریق مسالمت آمیز قانونی و علنی و از طریق جلب مردم به اندیشه ها و سیاست های ترقیخواهانه و دادخواهانه ممکن میداند.

 • حزب ما سازمان مستقل است وبه جنبش دادخواه، مترقی، و دموکراتیک وطن ما تعلق دارد. حزب ما به همۀ مردم افغانستان تعلق دارد و خاستگاه

  اجتماعی آن را اقشار وسیع مردم، اعم از روشنفکران، متخصصان و کارمندان دولتی و خصوصی مدیران، معلمان و استادان، اقشار میانه حال روستایي و دهقانان، روحانیون وطن دوست، کارگران، پیشه وران، کوچیان مالداران و متشبثین تشکیل میدهند.

 • حزب متحد ملی افغانستان در اطراف اندیشه ها و آرمانهای جنبش تجدد طلبانۀ سدۀ پیشین کشور ما سازمان می یابد که در طی این سده، سنت غنی مبارزه برای آزادی، دموکراسی جمهوریت و عدالت اجتماعی را در کشور ما پی ریخت و تلاش برای پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشور ما را در مرکز تعهد جانبازانۀ خود قرار داد.حزب ما ازین گذشته ها،بدون آنکه در صدد احیای سازمانها و جنبش های متعلق به گذشته باشد الهام میگیرد.حزب ما با اینکه به سنن پر افتخار این جنبش ها ارج میگذارد، برای حفظ و تحکیم دستاورد های آن سعی میورزد، از تجارب آن می آموزد، می کوشد که سیاست ها و عملکرد های خود را با واقعیت های مسلم جامعه، تحولات جهانی و روان جامعۀ ما عیار سازد.

 • حزب متحد ملی افغانستانحزب تحولات اجتماعی به نفع توده های مردم است. عدالت اجتماعی آرمان ماست. حزب برای توزیع عادلانۀ ثروت ها و درآمد های ملی، عدم تمرکز قدرت و ثروت در دست حلقات محدود مبارزه میکند. حزب متحد ملی افغانستان حزب مردمی است و در دنیای کار و زحمت ریشه دارد. اصلِ فعالیت حزب را درین عرصه، تلاش برای ازدیاد سهمی تشکیل میدهد که در توزیع عواید اجتماعی، به کار تعلق میگیرد. حزب برای فرصت های برابر در اجرای مسؤولیت های اجتماعی برای لایه های مختلف مردم، برای دسترسی به تأمینات اجتماعی، برای رفع نیازمندی های اقشار کم درآمد جامعه و برای کاهش فاصله های اجتماعی مبارزه میکند. عدالت اجتماعی، دموکراسی وآزادی باهم پیوند منطقی وارگانیک دارند. انسان زمانی آزاد است که از فقر و ستم اجتماعی رهایی یابد ودموکراسی زمانی ریشه میگیرد که با عدالت اجتماعی توأم گردد.

 • حزب متحد ملی افغانستان انسان را آزاد و خردمند میشمارد و در خدمت سازماندهی حیات سیاسی ما بر مبنای تعهد شهروندانۀ مردم افغانستان قرار

  دارد.حزب متحد ملی افغانستان همه امکانات خود و متحدین خود را در راه نهادینه ساختن دموکراسی و ایجاد و توسعۀ فرهنگ تفاهم و جدل دموکراتیک ایجاد نظام وساختاردولتی مبتنی بر اصول مردم سالاری، تأمین حقوق وآزادی های اساسی شهروندان افغانستان، رشد وانکشاف نهاد های جامعۀ مدنی بسیج میکند.حزب ما حزب دموکراسی اجتماعی است و دسترسی به بازگشت ناپذیری حیات سیاسیِ دموکراتیک را صرفآ از طریق ارتقای سطح زنده گی مردم میسر میداند.حزب متحد ملی افغانستان بر آزادی و انسان آزاد متکی است.آزاد در بیان اندیشه و مواضع، آزاد در تشکیل سازمان های مدنی و منجمله سیاسی، آزاد در اتخاذ تصامیم شهروندانه.حزب ما برای مبدل ساختن آزادی و دموکراسی به ارزش های ملی و سرتاسری تلاش می ورزد وبر علیه همه اشکال تبعیض برمبنای قوم،محل،نژاد،زبان،مذهب،عقاید سیاسی جنس،موقف اجتماعی واقتصادی قرار دارد.

 • حزب متحد ملی افغانستان در راه تساوی حقوق سیاسی اجتماعی و مدنی زنان با مردان مبارزه میکند.نقش مؤثر و رهبری کنندۀ زنان را در صفوف خویش به طور مستمر ارتقا می بخشد.از جنبش زنان در همۀ ابعاد و ترکیب های آن برای حصولِ حق برابر، دستمزد برابر برای کار برابر، منع خشونت، محافظت قانونی برابر و فضای برابر حمایت میکند.

 • حزب متحد ملی افغانستان برای اعمارجامعۀ دموکراتیک، مدنی پیشرفته وعادلانه بر پایۀ همکاری، وحدت عمل واتحاد سیاسی نیروهای تجددگرا،ملیدموکرات،ترقیخواه وعدالت پسند جامعه در یک جبهۀ وسیع ضد ارتجاع، ضداستبداد وضد عقبگرایی مبارزه میکند.حزب متحد ملی افغانستان،حزب وحدت،اتحاد همسویی و همکاری سازمانها،محافل و شخصیت های پیشرو دادخواه و دموکرات کشور ماست.عوامل پراگنده گی در گذشته را مانع همسویی و مبارزۀ مشترک در امروز نمیداند.میخواهد حلقۀ وصل و وجدان مشترکی باشد که از برکت آن همۀ گره ها در راه اتحاد بزرگ ترقیخواهان و دموکرات های وطن ما باز میشود.

 • حزب متحد ملی افغانستان ، حزبِ وطنِ واحد است و افغانستانِ را نه تجمع میخانیکی اقوام، زبان ها و هویت هایِ رقیب، بلکه میثاق تاریخی برای همزیستی، همرزمی، کار مشترک و ریشه گیری فرهنگ مشترک میداند.برای حزب ما،افغانستان به همه اقوام،فرهنگها،زبانها،ادیان و مذاهب آن تعلق دارد.

 • حزب متحد ملی افغانستان،افغانستانِ را تجمع انسان های آزاد زبان های در حال رشد و فرهنگ های بالنده میداند.حزب ما از انتقال وسیع قدرت تصمیم گیری و حق انتخاب به محلات حمایت میکند.حزب متحد ملی افغانستان برای انکشاف متوازن ملی، برای تقسیم عادلانۀ امکانات انکشافی در بین مناطق و ولایات کشور،برای رشد فرهنگی همه هویت های قومی،زبانی و مذهبی کشور و برای دیالوگ و مبادلات شهروندانه بین این هویت ها تلاش می ورزد.افغانستان خانۀ مشترک همه افغانها اعم از پشتون،تاجک،هزاره،ازبک،ترکمن،نورستانی،پشه یی بلوچ وسایر اقوام ساکن این کشور است.آب،خاک و ثروت ها افتخار وعظمت افغانستان به همه مردم این کشور متعلق است. برداشت ما از وطن واحد اینست که درین سرزمین همۀ شهروندان در برابر قانون مساوی ودارای حقوق برابر مدنیسیاسی،اقتصادی واجتماعی هستند.مبارزۀ ما برای وطن واحد متوجه تحقق این اصل با اتکا بر تمامی خلق ماست.حزب ما همه مظاهر قوم گرایی و خصومت قومی،قبیله یی،محلی، زبانی و مذهبی را نفرت انگیز ترین پدیده های ضد بشری میداند و بر علیه آنها مبارزه میکند.

 • ما در دورانی زنده گی میکنیم که سرنوشت هر کشوری با سرنوشت مجموع بشریت گره خورده است.بهم پیوسته گی فزایندۀ جهان از یکطرف و تضاد های روبه تزاید درمناسبات بین المللی از جانب دیگر،ویژه گی جهان کنونی را تشکیل میدهد. کشور ما با داشتن موقعیت ویژۀ جیوستراتیژیک خود بمثابۀ نقطۀ تلاقی منافع،اهمیت خود را در مناسبات بین المللی حفظ کرده است.حزب متحد ملی افغانستان، مدافع حاکمیت افغانها بر سرنوشت سیاسی شان،مدافع تمامیت ارضی و استقلال وطن واحد ماست.برای بسیج همه سازمانها،محافل و حلقات سیاسی و جامعۀ مدنی افغانستان در جهت فراهم ساختن شرایط تأمین حاکمیت ملی افغانها تلاش می ورزد.بدین منظور،حزب متحد ملی افغانستان، سمتدهی تأخیر ناپذیر سیاست های اقتصادی و اجتماعی دولت وکمک های خارجی را به سوی ثبات و مصئونیت اجتماعی مردم،اجتناب ناپذیر میداند. سیاست فعال اعتماد سازی با همسایه گان و کشور های منطقه و پیوند های عمیق اقتصادی و فرهنگی با این کشور ها را ضروری می شمارد.

حزب متحد ملی افغانستان در حالیکه به حفظ هویت افغانستان به حیث کشور غیر منسلک تأکید دارد،برین باور است که اشتراک فعال در حل مسایل جهانشمول وهمکاری های بین المللی و منطقوی به اعتبار کشور ما میافزاید.

 • حزب متحد ملی افغانستان، حزب همبسته گی بین المللی است. خود را در مبارزۀ مردمان سایر کشور ها برای ترقی،حق و عدالت، سهیم میداند و برای نظم عادلانۀ بین المللی، همکاری و همسویی خلق ها فعالیت میکند.حزب متحد ملی افغانستان در مناسبات بین المللی از اصول همکاری وهمبسته گی بین المللی در راه صلح و امنیت جهانی،آزادی ودموکراسی، برابری وتساوی حقوق ملل واستقرار نظم عادلانۀ اقتصادی بین المللی پشتیبانی میکند.

 • حزب متحد ملی افغانستان، حزب اعتلای فرهنگ و آموزش مردم است.از آفرینش فرهنگ آزاد و چندگرا حمایت میکند. آموزشپرورش و آموزش مسلکی را مهم ترین وسیلۀ عروج اجتماعی مردم،ایجاد شهروندان آگاه و توسعه و نهادینه شدن دموکراسی در وطن ما میداند.حزب متحد ملی افغانستان طرفدار بازسازی وعصری سازی تعلیم وتربیه ونهاد های فرهنگی مبتنی بر ترویج ونهادینه ساختن خرد گرایی وروشنگری میباشد.

 • اصول کلیدی تشکیلاتی و سازمانی حزب متحد ملی افغانستان را دموکراسی گستردۀ درون حزبی،وحدت مرامی و تنوع نظریات قبل و بعد از اتخاذ تصمیم، عضویت انفرادی،رهبری جمعی ومسئولیت فردی،انتخابی بودن همه ارگانها از بالا تا پائین مبتنی بر اصل نامزدی آزادِ اعضا، توزیع صلاحیت ها تشکیل میدهد.

خط مشی سیاسی حزب

در عرصه حاکمیت،نظام دولتی و اداره:

 • دفاع از استقلال، حاکمیت ملی و دولتی، تمامیت ارضی، وحدت ملی و همگرایی مردم افغانستان. پشتیبانی ازنظام قانون اساسی مبتنی بر اصول دموکراسی، آزادی ومساوات، همبسته گی وعدالت اجتماعی.

 • حمایت از تجهیز و ارتقای قابلیت رزمی اردو، پولیس ملی و نهاد های امنیتی متعهد ومعتقد به ارزشهای دموکراسی وقانون اساسی کشور جهت تأمین امنیت ملی.

حزب ما در حالیکه، اساسآ، مخالف حضور نظامی دایمی نیرو های خارجی در خاک کشور ماست، جستجوی یاری بین المللی را برای تأمین و تضمین امنیت کشور ما، در چارچوب تعهدات روشنِ متقابل و میکانیزم های نظارتی توافق شده برای اجرای این تعهدات متصور و مشروع میداند.حزب ما میخواهد که این چارچوب حقوقی ضرورتآ شامل رهبری و احاطۀ کامل نیرو های افغان بر استراتیژی نظامی شان باشد.معاهدات زیربط با کشور های خارجی باید ماهیت روابط عملیاتی و کاربردی بین این نیرو ها و قوت های ملی افغان را بیان کنند و شرایط عملی پروسه هایی را که به بازگشت نیرو های نظامی خارجی میانجامند،مشخص سازند.

 • حمایت از نظام دولتی متکی بر اصل مردم سالاری، مبارزه در راه نهادینه سازی و گسترش دموکراسی، تقسیم متوازن قدرت در بین قوای ثلاثه، دمو

  کراسی پارلمانی پلورالیزم،پشتیبانی از افزایش نقش احزاب سیاسی و جامعۀ مدنی. حزب ما تعدیل در قانون اساسی به منظور تحقق نظام پارلمانی و ایجاد حکومتِ پاسخگو در برابر پارلمان را مطالبه میکند.

 • جلب حمایت مردم از دموکراتیزه ساختن متداوم ارگانهای مرکزی و محلی قدرت دولتی بر مبنای اصل انتخابات آزاد عادلانه،منصفانه،عمومی،سری ومستقیم (یک شخص یک رأی). مبارزه در راه ایجاد شوراهای انتخابی محلی و تفویض صلاحیت های اجرایی به آنها در حل مسایل محلی.حمایت از اصل انتخابی ساختن پست والی ها، ولسوال ها، شاروال ها و رؤسای نواحی.

 • حمایت از تأمین مشارکت وسیع ملی در قدرت وادارۀ دولتی بر مبنای اصول دموکراسی و رعایت اصل شایسته سالاری بدون هرگونه تبعیض وتما یز برمبنای نژاد، قوم، مذهب، زبان و جنس.

 • پشتیبانی از تجدید نظر بر سیستم، شکل و شیوه های اداره و تشکیلات اداری ،دولتی بر اساس اصول دموکراتیک و سیاست کادری به منظور ایجاد اداره ومدیریت دولتی سالم ومسلکی،پاسخگو،خدمت گذار مردم و فساد نا پذ یر.

 • پیشتیبانی از مساعی در جهت انکشاف هماهنگ و متوازن اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی همه منا طق کشور.

 • پشتیبانی از همه تلاشها در جهت تأمین صلح و امنیت دایمی حمایت از خلع سلاح همگانی گروه های مسلح غیر مسؤول و سیطرۀ سیاسی و نظامی آنا ن وایجاد فضای باز سیاسی در کشور.

 • اشتراک فعالانه در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری، پارلمانی ولایتی،شاروالیها و ولسوالیها.

در عرصه نظام حقوقی، حقوق و آزادیهای اساسی مردم :

 • مبارزه بخاطر استقرار دولت حقوقی، اصل تقسیم قدرت مساوات در برابر قانون وقضا، اصل مسئولیت دولت، جامعه وفرد در برابر همدیگر.

 • حمایت ازایجاد وتحکیم نظام قضایی مستقل، بیطرف، بیغرض ومسلکی. حمایت از رفورم حقوقی، تدوین قوانینِ نافذۀ کشور و اصل وحدت قوانین.

 • آشتی ناپذیری با همه مظاهر تبعیض، تعصب و خشونت، افراط گرایی، عقب گرایی، به شمول گرایشهای ناقضِ وحدت ملی (شوونیزم و سکتاریزم).

 • مبارزه برای تأمین حقوق اساسی و آزادی های فردی مردم،اعم از حق زنده گی،حق مسکن و انتخاب محل اقامت،حق ملکیت،حق کار و مزد عادلانه، حق انتخاب شغل و مسافرت، حق معالجه و خدمات صحی ،آموزش و پرورش و تحقیقات علمی، حق دسترسی به اطلاعات عمومی، حق سالخورده گی و تقاعد، حق معلولیت و جبران خسارۀ اجتماعی حق داشتن وکیل مدافع در جریان تحقیق و محاکمه، حق آزادی انتقاد جمعی و فردی،حق آزادی عقیدۀ سیاسی و آزادی مطبوعات،بیان و قلم،حق مصئونیت مراسلات و مخابرات،دفاع از مقام وکرامت انسانی، مخالفت با شکنجه ، تعجیز ،توهین تحقیر ومجازات خلاف کرامت انسانی، برای شهروندان توسط محاکم افغانستان.

 • دفاع از آزادی بیان، مطبوعات، تشکیل سازمان های سیاسی اجتماعی وصنفی.مخالفت با تفتیش عقاید.

 • مبارزه برای تامین حقوق دموکراتیک مردم و تأمین آزادی های سیاسی، اعم از ایجاد و فعالیت احزاب سیاسی، حق تظاهرات و اعتصابات مسالمت آمیز که تابع محدویت های غیر دموکراتیک و موکول به قوانین باز گیرنده نشوند.

 • مبارزه برای تطبیق بی قید و شرط اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی درین زمینه، بمثابۀ اساس اعمار جامعۀ مدنی و مردم سالار.

 • مبارزه علیه همه مظاهر تبعیض وبرتری جویی بر مبنای قوم نژاد، زبان، نسب، جنس، مذهب، عقیدۀ سیاسی، موقف اجتماعی واقتصادی.

 • مبارزه علیه جنایت سازمان یافته وتروریزم.

 • دفاع از حقوق مهاجرین، پناهجویان و پناهنده گان بر اساس اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و میثاقهای بین المللی و تأمین آنها از لحاظ کار و رهایش.

 

در عرصه انکشاف اقتصادی:

 • مبارزه در راه رفع عقب مانده گی اقتصادی کشور، بسیج مردم و جامعۀ مدنی در جهت تحمیل برنامه ریزی های کوتاه مدت و درازمدت بر تصمیم گیرنده گان، برای بازسازی افغانستان، با استفاده از تمام ظرفیت های موجود سکتور دولتی، سکتور مختلط وسکتور خصوصی، سرمایه گذاری بیشتر درعرصه های زير بنا یی و منابع طبیعی، زراعت و انکشاف دهات، معارف وخدمات اجتماعی. حمایت از مطالبات اقتصادی معاش گیران و تقویت جنبش سندیکایی و اتحادیه های صنفی.

 • مراعات تمام اشکال مالکیت قانونی، مصئونیت قانونی سرمایه های داخلی وخارجی وبهرۀ آنها. حمایت از جلب سرمایه گذاری های خارجی طبق قانون و در مطابقت با منافع انکشافی افغانستان.

 • مطالبۀ سیاست فعال ایجاد شغل و زمینه های کار بوسیلۀ دولت یا تحت رهبری دولت.

 • حمایت از مالکیت دولت بر منابع دارای اهمیت سترا تیژیک منابع طبیعی زیر زمینی (معادن)،جنگلات ، چراگاه ها، منابع اساسی انرژی، بنادر و خطوط مواصلاتی، دشتها، منابع آبی و آثار باستانی.

 • حمایت از ایجاد و گسترش صنایع ملی و صنعتی ساختن کشور با استفاده از دستاوردهای علمی و تکنالوژیک معاصر، با همکاری سکتور دولتی، سکتور خصوصی وسرمایه گذاری های خارجی.

 • حمایت از عصری ساختن متداوم سیستم بانکی کشور، توسعۀ شبکۀ خدمات بانکی معاصر، تشویق وتضمین امانات وپس انداز ها.

 • حمایت از اصلاحات ارضی و حل معضلات آب در جهت رشد ومیکانیزه ساختن زراعت، ایجاد فارمهای زراعتی ( دولتی خصوصی، مختلط وکوپراتیفی ) غرض تأمین منافع اقشار مختلف زمینداران و دهقانان.

مبارزه بخاطر بهبود محیط زیست، حفظ ومراقبت از جنگلات، نسل حیوانات وپرنده گان نادر.

 • حمایت از تشویق متشبثین خصوصی، تجار

  وسرمایه داران ملی در جهت افزایش و توسعۀ تجارت داخلی و خارجی در راستای ستراتیژیک مبدل کردن افغانستان به کانون فعال تجارت منطقه یی وشامل ساختن آن در سازمان جهانی تجارت.

 • حمایت از تأمین کشور از لحاظ انرژی با استفاده از منابع داخلی و خارجی وحمایت از رشد وانکشاف صنایع انرژی وصنایع سبک وتولید کنندۀ مواد استهلاکی وغذایی.

 • حمایت از مطالعات دورنمای عامه به منظور استفادۀ مؤثر از امکانات ملی ومساعدت های مالی وتخنیکی جهانی، با در نظرداشت نیازمندیهای اساسی کشور.

 • حمایت از طرح آباد ساختن زمین های بایر ولا مزروع وتوزیع عادلانۀ آن به قیمت مناسب برای دهقانان بی زمین وکم زمین کوچی ها و سکتور خصوصی.

 • دفاع از مطالبات و تلاشهای انجمنها و اتحادیه های پیشه وران و صنعتکاران در رابطه با رشد صنایع ملی ، تولیدات داخلی و انکشاف صنایع دستی.

 • مبارزه بخاطر تعمیل سیاست عادلانۀ مالیاتی مبتنی بر تقلیل مالیات غیر مستقیم و تصاعد مالیات مستقیم و تقسیم عواید ملی به نفع انکشاف اجتماعی.

 • بسیج مردم برای تعمیل یک نظام بودجوی و مالیاتی مؤثر مبتنی بر افزایش منابع و درامدهای داخلی، کاهش وابستگی به وامها و امدادهای خارجی و مبارزه با فساد مالی و اداری.

 • حمایت ازانکشاف و مدرنیزه ساختن ترانسپورت، اعمار شاهراه های مدرن و خط آهن سراسری کشور و وصل آن با شبکه راه های ترانزیتی جهانی.

در عرصه اجتماعی :

 • دفاع از منافع وحقوق اجتماعی زحمت کشان شهر و ده پشتیبانی ازخواستها و مطالبات اقتصادی وصنفی آنها.

 • مبارزه در راه تأمین حقوق زنان و خانواده ها از طریق مطالبۀ حمایۀ طفل و مادر، زایشگاه ها، شیرخوارگاه ها کودکستانها، کلینیک ها، تسهیلات آموزش و پرورش و جلوگیری از بهره کشی از کودکان.

 • مبارزه برای دستیابی به خدمات صحی رایگان، تعلیمات و تحصیلات مجانی برای همۀ مردم افغانستان، از طریق سرمایه گذاری دولتی و خصوصی و رشد بیمه های اجتماعی.

 • مطالبۀ ایجاد نظام تأمینات و خدمات اجتماعی ( صحت عامه تعلیم وتربیه، تهیۀ مسکن، مواظبت از بیوه ها ویتیمان سالخورده گان، بازمانده گان شهدا،بیکاران، معلولین،معیوبین و معیوبین جنگ،قربانیان حوادث و آفات طبیعی.

 • مبارزه بخاطر تعمیل حد اقل مزد و تأمینات اجتماعی یی که نیاز های مادی ومعنوی شهروند افغان را مطا بق مقام انسانی وی و خانواده اش مرفوع سازد.

 • مبارزه برای انکشاف متوازن اجتماعی همۀ مناطق کشور.

 • مبارزه بخاطر حل مشکل مهاجرین وبیجا شده گان، عودت داوطلبانه وآبرومندانه و اسکان مجدد شان در کشور.

 • مبارزه برای حل عادلانۀ مسئلۀ کوچیها در کشور و فراهم آوری زمینه ها برای اسکان دایمی آنها.

 • حمایت از اصل مزد مساوی در برابر کار مساوی و استخدام فارغ از هرگونه تبعیض بر مبنای قوم، زبان، مذهب ، جنس و موقف اجتماعی.

 • مبارزه بخاطرافزایش سطح دستمزد کارگران وکارمندان دولتی خصوصی ومتقاعدین.

 • مبارزه به خاطر تامین امنیت کار و تصویب قوانین عادلانه در حمایت ازحقوق کارگران، دهقانان وپیشه وران.

درعرصه توسعه فرهنگی :

 • پاسداری ازارزشها و سنن پسندیدۀ ملی و فرهنگی مردم افغانستان.

 • ترویج فرهنگ نوع دوستی، صلح دوستی وهمزیستی، نظم وقانون پذیری، مبارزه با فساد اخلاقی، جهل وخرافات.

 • مبارزه برای بازسازی ومدرن سازی نظام فرهنگی کشور اعم ازسیستم تعلیم وتربیه، تحصیلات عالی ومسلکی، علوم هنروادبیات با استفاده ازتجارب جهانی ودست آوردهای ترقی علمی، تخنیکی وفرهنگی جهانی بدون تعصب وتنگ نظری.

 • حمایت از توسعۀ نشرات و مطبوعات، شبکۀ وسایل اطلاعات جمعی ( جراید ، رادیو و تلویزیون، انترنت ، وسایر پدیده های تکنالوژی اطلاعاتی وارتباطی، سینما، تیاتر)، توجه به بهبود زنده گی فرهنگیان در کشور، ایجاد کتابخانه ها، احیا و ایجاد  موزیم ها ،آرشیف ملی ،گالری ها برای معرفی فرهنگ پر بار وتاریخی کشور.

 • بسیج افکار عامه در جهت مطالبۀ اعادۀ آثار تاریخی غارت شده، جمع آوری وحفظ اثار باستانی، موا ظبت از آبدات تاریخی و ثروت های فرهنگی مردم افغانستان.

 • مبارزه برضد تولید،قاچاق، و اعتیاد مواد مخدر به مثابۀ بخش جدایی ناپذیر امنیت ملی کشور.

 • پشتیبانی از تعلیمات ابتدایی اجباری و حق آموزش رایگان به زبان مادری برای نوجوانان و جوانان افغانستان.

 • مبارزه درراه سواد آموزی همگانی و امحای کامل بیسوادی.

 • تشویق جوانان به شرکت در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی جهت ارتقای سطح اخلاقی ومعنوی وتربیت آنان با روحیۀ عالی مسئولیت دربرابر همنوعان، خانواده، جامعه و میهن.

 • مبارزه درراه ایجاد نهادها، انجمن ها وسازمانهای فرهنگی به منظورگسترش فرهنگ وتشکل فرهنگیان کشور.

در عرصه روابط بین المللی وسیاست خارجی:

 • حمایت از منشور و کنوانسیون های سازمان ملل متحد وارتقا ی نقش سازمان ملل متحد در امر حفظ صلح ، امنیت جهانی وهمکاری بین المللی، پشتیبانی از اصلاحات در سازمان ملل متحد مطابق به واقعیت های کنونی جهان.

 • پشتیبانی از سیاست بیطرفی مثبت وفعال خارجی غرض تأمین مناسبات دوستانه مبتنی بر اعتماد و همکاری متقابل سیاسی واقتصادی وفرهنگی با کشور های جهان بخصوص همسایگان بر بنیاد اصول مساوات واحترام متقابل به استقلال ،حاکمیت ملی ، تمامیت ارضی وعدم مداخله درامورداخلی همدیگر.

 • پشتیبانی از حق تعین سرنوشت ملل توسط خود شان بدون مداخلات خارجی . همبسته گی با مبارزات آزادی خواهانه و دادخواهانۀ برحق مردمان جهان و منطقه.

.

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.